RASULULLAH'IN DUALARI

Rasulullah'în Dua Esnasında Ellerini Açması
1032) el-Huseyn'in kızı şöyle dedi:

"Rasulullah (s.a.v.), dua ve niyazda bulunurken yoksulun yiyecek istediği gibi ellerini kaldırırdı."1

Rasulullahın Sabah Ve Akşam Kaptığı Dua1033) İbn Ömer şöyle dedi:
Rasulullah (s.a.v.) sabah-akşam şu duaları bırakmazdı:

"Allah'ım! Dinim, dünyam, ehlim ve malım hakkında senden af ve afiyet isterim. Allah'ım! Ayıplarımı ört. Korktuğum şeylerden beni emin kıl. Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlardan) beni koru. Altımdan gelecek ani afet ve beladan senin-azametine sığınırım."

Alttan gelecek afet ve bela ile, yere batmayı kastediyordu. 2

1034) Abdurrahman îbn Ebza'nm babası şöyle dedi: Peygamber (s.a.v.) sabah ve akşam olunca şöyle derdi:

"İslam fıtratı ve ihlas kelimesi üzere, Peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) dini üzere, Hanif olan ve müşriklerden olmayan, atamız İbrahim'in milleti (dini) üzere sabahladık."3

1035) Ebu Hureyre şunu söyledi: Rasulullah (s.a.v.), sabah olunca şöyle derdi:

"Allah'ım! Sen'in varlığın sebebiyle sabaha çıktık. Senin varlığın sebebiyle akşama ulaştık. Senin varlığınla yaşarız. Senin varlığınla ö-lürüz. Dönüş sanadır." 4

1036) Abdullah şunu anlattı:

Rasulullah (s.a.v.), akşama ulaştığında şöyle derdi:

"Akşama ulaştık. Mülk de Allah'a ait olarak akşamladı. Hamd, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. O, tektir. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na aittir. O, her şeye kadirdir. Rabb'im! Senden bu gecenin hayrını ve ondan sonrakinin hayrını dile­rim. Bu gece ve ondan sonrakilerin şerrinden sana sığınırım. Rabb'im! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabb'im! Ben Cehennem'deki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım."

Sabaha ulaşınca da: Yine bu duayı söyler, şöyle değiştirirdi: "Biz sabaha ulaştık. Mülk de Allah'a ait olarak sabahladı."5

Rasulullahın Sıkıntı Esnasındaki Duası


1037) İbn Abbas şunu anlattı:
Rasulullah (s.a.v.) sıkıntı esnasında şöyle derdi:

"Azîm ve Halîm olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Arş'm sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabb'i, yerin Rabb'i ve Kerim (yüce) Arş'm Rabb'i olan Allah'tan başka ilah yoktur."6


Rasulullahın Genel Olarak Kaptığı Dua


1038) Ebu Musa'nın babası şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.) şu duayı yapardı:

"Allah'ım! Bana günahımı, cehlimi, isimdeki aşırılığı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım! Bana ciddiliğimi, şaka­cılığımı» hatamı ve kasden yaptığımı bağışla. Bunların hepsi bende var­dır. Allah'ım! Peşin yaptığım ve sonraya bıraktığım, gizlediğim ve açıkça yaptığım ve senin benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bana ba­ğışla. Öne alan ve geri bırakan sensin. Sen her şeye kadirsin."7

1039) Hz. Aişe şunu anlattı: Rasulullah şu duaları yapardı:

"Allah'ım! Cehennem'in fitnesinden ve Cehennem azabından, kabrin fitnesinden ve kabir azabından, fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Mesih Deccal'den sana sığınırım. Allah'ım! Benim gü­nahlarımı, kar ve dolu suyuyla yıka. Kalbimi, beyaz elbiseyi kirden te­mizlediğin gibi, günahlardan temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım! Ben sana, tembellik, ihtiyarlık, günah ve borçtan da sığınının."8

1040) Zeyd îbn Erkam şunu anlattı: Rasulullah şöyle derdi:

"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime tak­vasını ver ve onu temizle. Onu temizleyecek olanların en hayırlısı sen­sin. Onun (nefsin) velisi ve mevlası sensin. Allah'ım! Korkmayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunma­yan duadan sana sığınırım."9

1041) Enes şunu söyledi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! Abraşlıktan (alaca hastalığından), delilikten, cüzzam-dan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."10

1042) Enes şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şunu çok söylerdi:

-"Ey Mukallibe'l-kulub (kalpleri çeviren)! Kalbimi senin dininin ü-zerinde sabit kıl." Biz şöyle dedik:
-Ya Rasulellah! Biz sana ve senin getirdiğine inandık. Bizim hak­kımızda mı endişe ediyorsun? dedik. Rasulullah ela (s.a.v.):
- "Evet. Kalpler Allah'ın parmaklarının ikisi arasındadır. Yüce Allah onları (dilediği yere) çevirir" buyurdu. 11

1043) Abdullah İbn Arar şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.):

"Allah'ım! Bizim günahlarımızı, zulmümüzü, şakamızı, ciddiliği­mizi ve kasden yaptığımızı bağışla. Bunların hepsi bizde vardır. Al­lah'ım! Borç altında kalmaktan düşmana yenik düşmekten ve düşmanların sevinmesinden sana sığınırım" dedi.12

1044) Abdullah İbn Ebi Evfa şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Beni, kar, dolu ve soğuk suyla temizle. Allah'ım! Kalbi­mi, günahlardan, beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle. Be­nimle günahlarımın arasını, doğuyla batının arasım uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım! Korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul o-hmmayan duadan ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım."[13

1045) Ebu'1-Yusr şöyle dedi: Rasulullah şu yedi duayı yapardı:

"Allah'ım! ihtiyarlıktan sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Gam ve kederden, yangından ve enkaz altında kalmak­tan sana sığınırım. Son nefesimde şeytanın beni aldatıp imansız ve töv­besin öldürmesinden sana sığınırım. Yolunda savaşırken düşmandan kaçarken ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokması sebebiyle ölmekten sana sığınırım."14

1046) Kays îbn Abbad şunu anlattı:
Âmmar bize-bir namaz kıldırdı ama çok kısa kesti. Bunu beğen­mediler. O da:

-Rükû ve secdeyi tamamlamadım mı? dedi. Onlar da:

-Tamamladın, diye cevap verdiler; O da:

-O namazda Rasulullah'ın yaptığı şu duayı da yaptım, dedi:

"Allah'ım! Gaybı bilmen ve yaratıklara gücünün yetmesi sebebiyle, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, benim için ölmek hayırlıysa beni vefat ettir. Senden gaybte ve şehadette senin haşyetini, gazabta ve rızada kelime-i hakkı, fakirlikte ve zenginlikte tutumluluğu, yüzüne bakma tadını, seninle görüşme özlemini istiyorum. Senden tükenmeyen naimini (nimetini), kesilmeyen kurret-i aynini (daima sevindiren şeyini) istiyorum. Zarar veren her sıkıntıdan ve saptıran fitneden sana sığını­rım. Allah'ım! Bizi iman süsüyle süsle. Bizi, hidayete ermiş hidayetçiler kıl."15

1047) îbn Abbas şöyle dedi: Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Rabb'im! Bana yardım et. Aleyhime yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Beni hidayet et ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldırana karşı, bana yardım et. Rabb'im! Beni sana şükreden, şeni zikreden, senden çok korkan, sana çok itaakâr, sana huşu duyan ve sana dönerek yalvarıp yakaran birisi yap. Rabb'im! Tövbemi kabul et. Günahlarımı yıka. Duamı kabul et. Delilimi sabit kıl. Dilimi doğru yap, kalbimi hidayet et. Kalbimin kin ve hasedini çıkar."16

1048) Urve îbn Nevfel şöyle dedi:
Aişe'ye, Rasuluîlah'ın (s.a.v.) nasıl dua ettiğini sordum. O da şu cevabı verdi. Rasulullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Yaptığımın şerrinden de yapmadığımın şerrinden de sana sığınırım."17

1049) Ebu Hureyre rivayet etti: Rasulullah (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! işimin temeli kıldığın dinimi düzelt. İçinde geçimimi kıldığın dünyamı düzelt. Dönüşümü kendisine yaptığın ahiretimi benim için düzelt. Hayatı, her türlü hayırda bana fazlalık kıl. Ölümü her türlü serden, benim için rahatlık et."18

1050) Abdullah îbn Ömer şöyle dedi: Rasuluîlah'ın (s.a.v.) dualarından biri de şöyleydi:

"Allah'ım! Nimetinin zevalinden (yok olmasından) verdiğin afiye­tin değişmesinden, hemen ceza vermenden ve her türlü kızgınlık ve öf­kenden sana sığınırım."19

1051) Enes şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! Sıkıntı ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten körkakhktan, cimrilikten, borcun yükünden ve kişilerin tahakkümünden sana sığınırım."20

1052) Ebu Hureyre şöyle anlattı: Rasulullah'ın (s.a.v.) dualarından biri de şöyleydi:

"Allah'ım! Benim öne aldığımı, ertelediğimi, gizlide ve açıkta yap­tığımı, benden daha iyi bildiğini bağışla. Öne alan ancak sensin. Ertele­yen de ancak sensin. Senden başka ilah yoktur."21

1053) Ebu Hureyre şunu söyledi: Peygamber (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! Fakirlikten, illet ve zilletten (hastalık ve aşağılık duru­ma düşmekten) zulmetmekten ve zulmedilmekten sana sığınırım."22

1054) Enes şöyle anlattı: Rasulullah şu duayı çok yapardı:

"Allah'ım! Bize, dünyada ve ahirette iyilik ver, bizi 'Cehennem azabından koru."23

1055) Ebu Hureyre, Rasulullah'ın (s.a.v.):

"Kötü halden, şekavet erişmesinden (her çeşit kötülüğün gelme­sinden) kötü hükümden ve düşmanların sevinmesinden Allah'a sığındı­ğım" söylemiştir.24

*Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı/Abdurrahman İbnü'l-Cezvi

Dipnotlar


[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Tarıhu'l-Haîib, VIII/63; Ibn Ebı Hakim, el-He'l, 291, 374; Kari, Esraru'l-Merfu'a, 494.
Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 451.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Ebu Davud, Sünen, 5358; İmam Ahmed, Musned, II/25; Hakim, Mustedrek, I/ 517; Beyhakî, Esma ve's-Sıfat, 138; Taberanî, Mucemu'l-Kebir, XII/343.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] İmam Ahmed, Musned, 111/406,407; İbn Ebı Şeybe, Musannef, iX/77; Heysemî, Mecmau'z-Zevaıd, X/115; Suyutî, Durru'l-Mensur, IH/66; Zebıdî, İthafu's-Sadeti'l-Muttakîn, V/111.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Tirmizî, Sünen, 3391; Ebu Dayud, Sünen, kıtabu'1-edeb, bab: 109; ibn Mace, Sünen, İmam Ahmed, Musned, H/354, 255; İbn Ebı Şeybe, Musannef, X/244.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Müslim, Sahih, kıtabu'z-zıkr ve'd-dua, hadis: 74, 76, Ebu Davud, Sünen, kıla-bu'l-edeb, bab: 109; Tirmizî, Sünen, 3390; imam Ahmed, Musned, I/440; İbnu's-Sınnı, Ame-lu'l-yevmı ve'l-leyle, 34, 64.
Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 451-452.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Buharî, Sahih, Vill/93,1X/154, 155; Müslim, Sahih, kıtabu'z-zikr ve'd-dua, bab: 21; İmam Ahmed, Musned, I/228, 259, 280, 284,339.
Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 452.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Buharı, Sahih, Vlll/105; Müslim, Sahih, 536; Tırmizî, Sünen, 3421, 3422, 3423; Ebu Davud, Sünen, 757,1514; İmam Ahmed, Musned, I/94, 95,102,103,11/291, 514, 526.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Buharı, Sahih, Vlll/100; Müslim, Sahih, 2078, 2079; Nesaî, Sünen, Vlll/262; Tirmizî, Sünen, 3495; İbn Mace, Sünen, 3838; Ebu Davud, Sünen, 1548; İmam Ahmed, Musned, Vl/57; Abdurrezzak, Musannef, 9631.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Buharî, Sahih, İV/28, VIII/98; Müslim, Sahih, 2079; Nesaî, Sünen, VH1/257, 258; Ebu Davud, Sünen, 1545; Tirmizî, Sünen, 3572; İmam Ahmed, Musned, 111/113, 117, 208, 114, İV/371; Hakim, Müstedrek, I/530; Taberanî, Mu'cemu's-Sağir, 1/114; Mu'cemu'l-Kebir, V/227, 228; İbn Ebi Şeybe, Musannef, M/374, X/1S6.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Ebu Davud, Sünen, 1559; İmam Ahmed, Musned, 111/192; İbn Ebi Şeybe, Mu­sannef, X/188; ibn Adıyy, el-Kamil, II/68.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] İmam Ahmed, Musned, İV/82; İbn Hıbban, Sahih, 2419; Dulabî, el-Kuna ve'l-Esma, 11/91; İbn Asakir, Tarih, X/16; Tefsiru't-Taberİ, 111/125.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] İmam Ahmed, Musned, 11/173; Hakim, Müstedrek, I/522; Taberani, Mu'cemu'l-Kebir, İÜ/296; Ibnu's-Sinni, Amelu'l-yeymi ve'l-teyle, 87; Buharî, Edebu'l-Mufred, 1148.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Müslim, Sahih, kitabu's-salah, hadis: 204; Nesaî, Sünen, 1/198, 199; İmam Ah­med, Musned, İV/38; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, I/5; Buharî, Edebu'l-Mufred, 676; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/213.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Nesaî, Sünen, VIII/274,283; imam Ahmed, Musned, IH/427; Hakim, Müstedrek, 1/531; Saîd İbn Mensur, 111/174.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Nesaî, Sünen, ill/55; İmam Ahmed, Musned, İV/264; Hakim, Müstedrek, 1/524; ibn Hıbban, Sahih, 509; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/265; Beyhakî, el-Esma vö's-Sıfat, 120.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Ebu Davud, Sünen, kitabu'd-dua, bab: 3; Tirtnizî, Sünen, 3551; ibn Mace, Sü­nen, 3830; imam Ahrned, Musned, I/227; İbn Hıbban, Sahih, 2414; İbn Ebı Şeybe, Musannef, X/280; Bağavî, Şerhu's-Sunne, V/176.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Müslim, Sahih, 2085, 2086; Nesaî, Sünen, lil/56, İM/280; Ebu DaVud, Sünen, 1555; İbn Mace, Sünen, 3840; İmam Ahmed, Musned, VI/31,100, 213, 239, 257, 278, 310, 315; Bağavî, Şerhu's-Sunne, V/169; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/187.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] imam Ahmed, Musned, İV/399; Ebu Nuaym, Hılyetu'i-Evliya, VI/46; İbn Hıbban, Sahih, 541; Buharî, Edebu'İ-Mufred, 668; Taberanî, Mucemu's-Sağir, N/48; Ibnu's-Sinnı, A-melu'l-yevmi ve'l-leyle, 124, 44, 509.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Müslim, Sahih, 2097; Ebu Davud, Sünen, 1550, Hakim, Müstedrek, 1/531. Ba­kınız: Zebîdî, İthafu's-Sadeti'l-Mutîakîn, IX/148, Nevevî, Ezkâr, 346.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Buharı, Sahih, İV/23, VU/99, VU1/97, 98; Nesaî, Sünen» VUU257, 258; Tirmizî, Sünen, 3484, 3503; Ebu Davud, Sünen, 1541, 1546; imam Ahmed, Musned, İM/159, 220, 226, 240; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, VI/304, IX/125; Hakim, Müstedrek, I/533; Beyhakî, De-laılu'n-Nubuvve, IV/228.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Buharî, Sahih, Vlll/105; Müslim, Sahih, 536; Ttrmizî, Sünen, 3421,3422,3423; Ebu Davud, Sünen, 757,1014; İmam Ahmed, Müsned 1/94, 95, 102,103; 2/291, 514, 526; Beyhakî Sunenu'l-Kübrâ, 2/32,185; Darekutnî, Sünen, 1/297; Ibn Huzeyme, Sahih, 743.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Nesaî, Sünen, VIII/261; imam Ahmed, Musned, II/305, 325, 354; Hakim, Müs­tedrek, U540; BeyhaM, Sünenü'l-Kübra, VU/12; Taberanî, Mu'cemu't-Kebir, IX/5Q

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Müslim, Sahih, 2068, 2069; Tirmizî, Sünen, 3487; İmam Ahmed, Musned, IH/ 107, 208, 209, 277; Ibn Ebi Şeybe, Musannef, X/261; Buharî, Edebu'l-Mufred, 682; ibnu's-Sınni, Amelu'l-yevmi ve'Meyie, 200; İbn Adiyy, el-Kamil, 111/1055.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] Humeydi, Musned, 972; Bağavî, Şerhu's-Sunne, V/160; Ibn Ebi Asfm, Sünne, 1/167 Bakınız: Kenzu'l-Ummal, 18036; lthafu's-Sadeli'l-Muttakîn, V/84; Fethu'l-Bari, IX/148.
Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 452-456.