imam Müslim Hazretleri

Alti meþhûr hadis-işerif kitabi, kütüb-i sitte'nin ikincisi, Sahih-i Müslim'dir. Bu kiymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuþeyri en-Niþabûri hazretleridir.Arablarin ''Beni Kuþeyr'' kabilesine mensûb olmasina raðmen, Niþabûr'da doðmuþtur.Bu sebeble, Niþabûri olarak anilir. Künyesi: Ebü'l-Hüseyn'dir. En büyük, hadis-işerif imamlarindan biridir! ilim öðrenmek ve hadis dinlemek üzere hicaz Irak,şam ve Misir diyarlarini dolaþti.

Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Said, Ebû Bekr b. Ebişeybe ve imamşafii hazretlerinin talebelerinden ve daha bir çok alimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuþtur. :Büyük muhaddis imam Muhammed Buhari hazretleriyle, Niþabûr'da görüþmüþtür. Bir sohbet esnasinda, kendisinin bilmediði bir hususu Buhari hazretleri gösterince ayaða kalkarak onu alnindan öpmüþ ve: ''Ey Muhammed Buhari! senin dönyada bir benzerin olmadiðina,şehadet ederim! sana buðz edenler ancak, hasedlerinden buðz ederler.'' demiþ ve çok iltifat etmiþtir.Ömrünün son yillarini, doðduðu yerde (Niþabûr'da) geçirdi.

Bütün zamanini, hadis-işerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasini çikaracak kadar, ticaret de yapiyordu. Ancak 55 sene yaþamiþ ve 875 (261h.) yilinda, Niþabûr'da vefat etmiþtir. Sahia-i Müslim'de bildirilen bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü tealaninşöyle buyurduðunu naklederdi: ''Ey kullarim! Zulm etmeyi kendime haram kildiðim gibi, sizin aranizda da haram kildim! Binaenaleyh, birbirinize zulmetmeyiniz;'' ''Ey kullarim! sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanip; benden ihtiyaçlarini dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerini, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iðne denize batirildiðinda, onun denizden noksanlaþtirdiði kadar azalir. Allahü teala "Sahih" hadisleri; bize ulaþtiranlardan razi olsun amin.

Sahih-i Müslim

Sahih-i Müslim adli büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-ierif meccuttur. Bunlari b,zzat kendisinin topladiði, 300.000 hadis arasindan seçtiðini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayirmiþtir. Buhari gibi ayrica, bablara (bölümlere) bölmemiþtir. Eserin baþ tarafinda; hadis ilmiyle alakali mühim açiklamalar mevcuttur. Bilhassa, isnad üzerinde, önemle durmuþtur. Çünkü kitabina koyduðu farkli metinler için; deðiþik isnadlarda bulunur. Deðiþik verilen metinleri (ha) harfiyle gösterilmiþtir. imam Müslim hazretlerinin Sahih'inden baþka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur.Müslim'deki hadis-işeriflerden bazilari,şunlardir:

''Herhangi bir müslümanin baþina yorgunluk, hastalik, düþünce, keder, aci, diken batmasina kadar, her ne gelirse. Allahü teala bunlari, o müslümanin hatalarina keffaret kilar!'' ''Bir kimse; hanimina buðz etmesin. Öünkü hoþlanmadiði huylari varsa (bile) bunlara karþilik, memnûn olacaði huylari da vardir.

''Yarim hurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemden korunmaya çaliþiniz!''

''Bir kimseye,şer olarak, müslüman kardeþine,hakaret etmesi yeter!''

''Kendi aleyhinizi, evlad ve mallariniz aleyhine; sakin bedduaetmeyiniz! ki, dularin kabul olunacaði bir saate rastlar da; bedduaniz kabul olunur.''

''Cennet ehlinin kimler olduðunu, size bildireyim mi? Herkes tarafindan hor görülüp, hiçe sayilan, zaif vemütevazi bir mü'mindir ki; Allahü tealaya yemin ederse muhakkak Allahü teala onun yeminini yerine getirir!''

''ki kimse arasinda, adalet etmek; sadakadir! Güzel söz; sadakadir!''

''Kolaylaþtirin, zorlaþtirmayin! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!''