Eshabı kiram kimdir.
Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü'mine "Sahâbî" denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî Müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz.
Zaten Peygamber efendimiz, Eshâbından hiçbirinin sonradan kâfir olmıyacağını, ya'nî Müslümanlıktan çıkmıyacağını, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi.
Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-ı kirâmı üçe ayırmıştır:
1. Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, yakınlarını terk ederek, Medîne şehrine hicret edenlerdir.
2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhâcirlere her türlü yardımda ve fedâkârlıkta bulunacaklarına söz veren Medîne şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde bulunan Müslümanlardır.
3. Diğer Eshâb-ı kirâm: Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke’de veya başka yerlerde îmâna gelenlerdir.
Eshâb-ı kirâmın en üstünleri, Resûlullahın dört halîfesidir. Bunlardan sonra en üstünleri Cennet ile müjdelenmiş olan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talhâ, Zübeyr bin Avvâm, Abdurrahmân bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Saîd bin Zeyd, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’dir.
Eshâb-ı kirâmın adedi: Mekke'nin fethinde on bin, Tebük Gazâsında yetmiş bin, Vedâ Haccında doksan bin ve Resûlullah efendimiz vefât ettiği zaman yeryüzünde yüz yirmi dört binden fazla sahâbî vardı. Bu konuda başka rivâyetler de vardır.
Allahü teâlâ, Eshâb-ı kirâmdan râzı olduğunu, onları sevdiğini Kur'ân-ı kerîmde bildiriyor. ve meâlen:
- Allah onlardan râzı, onlar da Allahtan râzıdır, ve:
- Hepsine hüsnâyı, Cenneti va'dettik, buyuruluyor. Allahü teâlânın sıfatları ebedîdir, sonsuzdur. Bu bakımdan Eshâb-ı kirâmdan râzı olması da sonsuzdur.Bunun için bu mübârek insanlardan bahsederken sıradan bir insandan bahseder gibi konuşmamalıdır. Her zaman edebli, terbiyeli olmalıdır.
Peygamber efendimizi sevenin, O'nun Ehl-i beytini ve Eshâbını, ya'nî arkadaşlarını da sevmesi lâzımdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
- Sırât köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve Eshâbımı çok sevenlerdir.
- Eshâbıma dil uzatmakta, Allahü teâlâdan korkunuz! Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız! Nefsinize uyup, kin bağlamayınız! Onları sevenler, beni sevdikleri için severler. Onları sevmiyenler, beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, onları gücendirenler, Allahü teâlâya eziyet etmiş olurlar ki, bunun da muâhezesi, ibret cezâsı gecikmez, verilir.
- Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların la'neti, Eshâbıma kötü söz söyliyenin, üzerine olsun! Kıyâmette Allahü teâlâ, böyle kimselerin farzlarını da, nâfile ibâdetlerini de kabûl etmez!
- Kıyâmette, insanların hepsinin kurtulma ümidi vardır. Eshâbıma söğenler bunlardan müstesnâdır. Onlara Kıyâmet halkı da la'net eder.
Eshâb-ı kirâm, seçilmiş insanlardı. Üstünlükleri diğer ümmetlerden çok fazlaydı. Meselâ, Hz. Ebû Bekir, Peygamberlerden sonra insanların en üstünü idi. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
- Allahü teâlâ, beni bütün insanlar arasından ayırıp seçti. Bana eshâb ve akrabâ olarak en iyi insanları seçti. Bunlardan sonra, birçok kimse gelir ki, eshâbıma ve akrabâma dil uzatırlar. Onlara yakışmıyan iftirâlar söyliyerek, kötülemeye uğraşırlar. Böyle kimselerle oturmayınız! Birlikte yiyip içmeyiniz! Bunlardan kız alıp vermeyiniz.
Eshâb-ı kirâmın herbirinin ismini hürmetle, saygı ile söylemelidir. Birinin adı söylenince “radıyallahü anh= Allah ondan râzı olsun” denir. İkisi için “radıyallahü anhümâ= Allahü teâlâ o ikisinden râzı olsun” Birkaçı veya hepsi söylenince “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn” veya kısaca “radıyallahü anhüm= Allah onların hepsinden râzı olsun” denir.

ESHABI KİRAM KİMDİR ?

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]
Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]
Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]
Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:
Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:
ABDURRAHMAN BİN AVF
Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:
EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH
Resûlullahın okçusu:
SA'D BİN EBÎ VAKKÂS
İlk Müslüman olanlardan:
TALHÂ BİN UBEYDULLAH
Cennetle müjdelenenlerden:
ZÜBEYR BİN AVVÂM
Peygamberimizin amcası:
ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
Tefsîr âlimlerinin şâhı:
ABDULLAH BİN ABBÂS
Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
Uhud şehitlerinden:
ABDULLAH BİN CAHŞ
Hz. Ebu Bekir'in oğlu:
ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK
Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
ABDULLAH BİN HANZALA
Resûlullahın elçilerinden:
ABDULLAH BİN HUZÂFE
Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
ABDULLAH BİN MES'ÛD
En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
ABDULLAH BİN ÖMER
Resûlullahın şâiri:
ABDULLAH BİN REVÂHA
Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî:
ABDULLAH BİN SELÂM
Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:
ABDULLAH BİN SÜHEYL
Sâhib-ül ezân:
ABDULLAH BİN ZEYD
Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
ABDULLAH BİN ZÜBEYR
Âilece cömert olan sahâbî:
ADİ BİN HÂTİM TÂİ
Meleklerin defnettiği sahâbî:
ÂMİR BİN FÜHEYRE
Şehîd oğlu şehîd:
AMMÂR BİN YÂSER
Meşhûr Arab dâhîlerinden:
AMR BİN ÂS
Arıların koruduğu sahâbî:
ÂSIM BİN SÂBİT
Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
BERÂ BİN ÂZİB
Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:
BEŞİR BİN SA'D
Peygamber efendimizin müezzini:
BİLÂL-İ HABEŞİ
Resûlullahın sancaktarı:
BÜREYDE BİN HASİB
Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
CÂBİR BİN ABDULLAH
Cennete uçarak giden sahâbî:
CA'FER-İ TAYYÂR
Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:
DIHYE-İ KELBÎ
Peygamber efendimizin fedâisi:
EBÛ DÜCÂNE
Mihmândâr-ı Resûlullah:
EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
EBÛ HÜREYRE
Resûlullahın süvârilerinden:
EBÛ KATÂDE
Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
EBU LÜBÂBE
Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ
Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:
EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ
Tek başına hicret eden sahâbî:
EBÛ SELEME
Resulullahın fedâisi:
EBÛ TALHÂ
Gıfarî kâbilsenin reisî:
EBÛ ZER GIFÂRÎ
Kâdılık yapan sahâbîlerden:
EBÜDDERDÂ
Resûlullahın hizmetçisi:
ENES BİN MÂLİK
Evi ilk vakıf olan sahâbî:
ERKAM BİN EBİ'L ERKAM
Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:
ES'AD BİN ZÜRÂRE
Yemenli sahâbîlerden:
FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
İlk Müslüman sahâbîlerden:
HABBÂB BİN ERET
Meleklerin yıkadığı sahâbî:
HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
HUBEYB BİN ADİY
Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
HUZEYFE BİN YEMÂN
Şehîdlerin efendisi:
Hz. HAMZA
Peygamber efendimizin şâirlerinden:
KÂ'B BİN MÂLİK
Resûlullahın süvârilerinden:
MİKDÂD BİN ESVED
Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
MUHAMMED BİN MESLEME
İslâmda ilk öğretmen:
MUS'AB BİN UMEYR
Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
MU'ÂZ BİN CEBEL
Hâşimoğullarının en yaşlısı:
NEVFEL BİN HÂRİS
Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
NU'MÂN BİN MUKARRİN
Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
OSMAN BİN MAZ'ÛN
Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:
OSMAN BİN TALHÂ
Peygamber efendimizin hatîblerinden:
SÂBİT BİN KAYS
Ensârın en hayırlılarından:
SA'D BİN MU'ÂZ
Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
SA'D BİN REBİ
Hz. Ömer'e benzeyen vâli:
SAİK BİN ÂMİR
Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
Eshâb-ı kirâmın okçularından:
SEHL BİN HANİF
Medîne'de en son vefât eden sahâbî:
SEHL BİN SA'D
Piyâdelerin en hayırlısı:
SELEME BİN EKVÂ
Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
SELEME BİN HİŞÂM
Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
SELMÂN-I FÂRİSİ
Resûlullahın hizmetçisi:
SEVBÂN
Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:
SÜHEYB-İ RUMİ
Yemâme kabîlesi reisi:
SÜMÂME BİN ÜSÂL
Işık Saçan Sahâbî:
TUFEYL BİN AMR
Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî:
UBÂDE BİN SÂMİT
Eshâb-ı suffadan:
UKBE BİN ÂMİR
Kırâati ile meşhûr sahâbî:
ÜBEYY BİN KÂ'B
Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
ÜSÂME BİN ZEYD
Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
ÜSEYD BİN HUDAYR
Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
VELÎD BİN VELÎD
Medîneli ilk Müslümanlardan:
ABDULLAH BİN ATİK
Peygamberimizin müezzinlerinden:
ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM
Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:
ABBAS BİN UBÂDE
Müminlerin annelerinden:
CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS
Peygamberimizin azatlı kölelerinden:
EBU RAFİ
Peygamberimizin süt kardeşi:
EBU SÜFYAN BİN HÂRİS
Hz. Ali’nin annesi:
FÂTİMA BİNTİ ESED
Mekkeli sahabilerden:
HACCAC BİN ILAT
Peygamberimizin ilk hanımı:
HADİCE-TÜL KÜBRA
Peygamberimizin hanımlarından:
HAFSA BİNTİ ÖMER
Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî:
HÂLİD BİN VELİD
Peygamberimizin sütannesi:
HALİME HATUN
Peygamber efendimizin halasının kızı:
HAMNE BİNTİ CAHŞ
Meşhur kadın şair sahabilerden:
HANSA HATUN
Peygamber efendimizin şairlerinden:
HASSAN BİN SABİT
Peygamber efendimizin elçilerinden:
HÂTİB BİN EBİ BELTEA
Peygamberimizin hanımlarından:
Hz. AİŞE-İ SIDDIKA
Peygamberimizin en sevgili kerimesi:
Hz. FÂTIMA
Cennet gençlerinin efendisi:
Hz. HASAN
Cennet gençlerinin seyyidi:
Hz. HÜSEYİN
Peygamberimizin hanımlarından:
Hz. REYHANE
Cennetle müjdelenenlerden:
HZ. SAİD BİN ZEYD
Meşhur İslâm kumandanlarından:
İKRİME BİN EBİ CEHİL
Meleklerle konuşan Sahâbî:
İMRÂN BİN HUSAYN
Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî:
KÂ’B BİN ZÜHEYR
Eshab-ı kiramın okçularından:
KATADE BİN NU’MAN
Peygamberimizin hanımlarından:
MEYMUNE BİNTİ HÂRİS
Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:
MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE
Eshab-ı kiramın elçilerinden:
RİBİ BİN ÂMİR
Ensârın sancaktarlarından:
SA’D BİN UBÂDE
Peygamberimizin halası:
SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB
Peygamberimizin hanımlarından:
SAFİYYE BİNTİ HUYEY
Ailece müslüman olan sahabilerden:
SEDDAD BİN EVS
Peygamberimizin hanımlarından:
SEVDE BİNTİ ZEM'A
Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden:
SÜRÂKA BİN MÂLİK
Hz. Ali'nin abisi:
UKAYL BİN EBİ TÂLİB
Peygamberimizin dadısı:
ÜMM-İ EYMEN
Peygamberimizin hanımlarından:
ÜMM-İ HABİBE
Hz. Ali’nin kızkardeşi:
ÜMM-İ HÂNİ
Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
ÜMM-İ HİRAM
Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
ÜMM-İ HİRAM -2-
Hz. Ebu Bekir'in hanımı:
ÜMM-İ RUMAN
Devsli muhacir hanım sahabîlerden:
ÜMM-İ ŞERİK
Eshabın kadın kahramanlarından:
ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN
Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî:
VAHŞİ
Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî:
ZEYDBİN DESİNNE
İlk îman eden köle:
ZEYD BİN HÂRİSE
En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:
ZEYD BİN SÂBİT
Peygamberimizin hanımlarından:
ZEYNEB BİNTİ CAHŞ