Categories
יועץ עסקי

מהם דוחות רווח והפסד?

דוח רווח והפסד (P&L) נותן סקירה נרחבת של ההכנסות וההוצאות של העסק שלך לאורך תקופה מסוימת. נתונים אלו חיוניים למעקב אחר תזרים המזומנים וקבלת החלטות בנוגע לפעילות עתידית.

עסקים בדרך כלל מכינים דוחות כספיים מדי רבעון או שנתי. אלה יכולים להיות מנוצלים גם על ידי משקיעים פוטנציאליים או מלווים כדי להעריך את הבריאות הפיננסית של החברה.

מהי ההכנסה שמופיעה כשורה הראשונה?

הכנסה היא כמות הכסף שעסק מרוויח באמצעות מכירות, המופיע בדרך כלל כשורה הראשונה בדוח רווח והפסד (המכונה גם דוח רווח והפסד). כדי לעזור למשקיעים להבין מאיפה מגיעות הכנסה זו, ההכנסות עשויות להתחלק לפי חטיבות.

עלות הסחורה הנמכרת היא גורם חשוב נוסף בחישוב ההכנסה. הכוונה היא לחומרים ולהוצאות העבודה הכרוכות ביצירת מוצר, אותם יש לנכות מהמכירות לפני שניתן לקבוע את ההכנסות.

הרווח הנקי כולל גם כל הוצאות שנגרמו במהלך ייצור ומכירה של מוצר או שירות, כגון עלויות פרסום ושיווק. לאחר ניכוי אלו מהפדיון, מדווחים על הרווח הנקי.

ישנם מקורות הכנסה אחרים שעסק עשוי לייצר, כגון ריבית, עמלות והשקעות. לפעמים אלה מופיעים בדוח רווח והפסד (P&L). הכנסה מצטברת מתייחסת לרווחים שהושגו כאשר מוצרים או שירותים נמסרים ללקוחות אך טרם שולמו עבורם בעת המסירה.

מהן ההוצאות שנגרמות לעסק?

הוצאות הן העלויות של העסק שלך כדי לייצר הכנסות. אלה יכולים לכלול מוצרים ושירותים שנרכשו עבור העסק שלך, כמו גם הוצאות יומיומיות כלליות כמו שירותים, שכר דירה, הוצאות משפט, שכר עובדים/משכורות, קבלנים, עלויות שיווק/פרסום ודמי הובלה.

בדרך כלל, ההוצאות נרשמות על בסיס צבירה. המשמעות היא שאתה מתעד את העלויות הללו רק כשהן נוצרות.

כאשר החברה שלך משקיעה בנכס קבוע כמו הטלפון העסקי שלך, ההוצאה לא מוכרת עד לאחר מסירת המוצר. לאחר מכן היא מחויבת כהוצאה בערך כמו הוצאות הוניות.

Bill's Printing עשויה להשקיע 39 מיליון דולר במפעל ייצור חדש, אבל העלות המלאה לא תיגבה כהוצאה אלא לאחר ששולמה עבורה והשתמש בה. עם זאת, מכיוון שהשקעה זו מוסיפה ערך ארוך טווח לעסק, היא תיחשב כהוצאה הונית בדוח רווח והפסד של ביל.

מהי ההכנסה שמרוויחים ממכירת מוצרים?

הכנסה היא כסף שנצבר ממכירת מוצרים או שירותים, או ממקורות אחרים. זה עשוי לכלול שכר ומשכורות, תשואות על השקעות, דיבידנדים ממניות, חלוקת פנסיה ועוד.

דוח רווח והפסד (P&L) מספק תמונת מצב של ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי של החברה לאורך תקופה ממושכת. הוא משמש ככלי חשוב לבעלי עסקים בעת קבלת החלטות לגבי הבריאות הפיננסית העתידית של הארגון שלהם; האם ההשקעה בו היא נבונה או בחינת יעדי רכישה פוטנציאליים.

נושים פוטנציאליים בוחנים לעתים קרובות את הרווחיות של החברה ועד כמה היא צפויה לצמוח לאורך זמן. רוב העסקים מכינים מסמך זה על בסיס רבעוני או שנתי.

דוח רווח והפסד מכיל בדרך כלל הכנסות תפעוליות, עלויות סחורות שנמכרו (COGS), הוצאות תפעוליות שהוצאו, מסים והוצאות לא תפעוליות. הרווח הנקי, המציג את הרווחים של החברה לפני מס, משמש כאינדיקטור לרווחיות שניתן להשוות מול עמיתים בענף.

מהו השורה התחתונה של הרווח הנקי?

הרווח הנקי, המכונה גם השורה התחתונה, הוא מדד חיוני שמודד את הבריאות הפיננסית של העסק. זה יכול לעזור לקבוע אם החברה שלך בדרך או לא ומתי להרחיב או לצמצם.

חישוב הרווח הנקי לתקופה מחייב הפחתת הוצאות תפעול ומסים מההכנסות. לאחר מכן, חלק את הרווח הנקי הזה בסך ההכנסות שנוצרו במהלך אותו זמן כדי לקבל את מרווח הרווח הנקי שלך.

רווח נקי גבוה יכול להצביע על כך שהעסק שלך מרוויח כסף וגדל בקצב בר קיימא. זה יכול גם להצביע על כך שאתה בעמדה מועילה למשוך משקיעים ומלווים.

רווח נקי שלילי יכול להצביע על כך שהעסק שלך מפסיד כסף ולא צומח. זה יכול להיות גם סימן שעליך לצמצם הוצאות או להתמקד בשיפור איכות המוצר או הצעת השירות שלך.

לפרטים נוספים : https://www.levyfinance.co.il/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%93/