Ahh Cennette her cuma günü..

Allah (celle celâluhu) indindeki zaman başka, öbür âlemde başka, bizim küçük âlemimizdeki minyatür zamanda ise daha başkadır Allah indinde zaman, bazen milyarlarca sene olabilir Cennette Cuma Günü Nasıl Yaşanacak?

Şöyle ki Cenab-ı Hak, gökleri ve yeri altı günde yarattığını ifade etmektedir Bunu bizim günlerimiz içinde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü şeklinde mütalaa etmek doğru değildir Aslında göklerin ve yerin yaratılışıyla alakalı zaman, çok değişik bir zamandır Kamerin ve güneşin takvimciliği altında gördüğümüz zaman ise ondan farklı bir zamandır Bu, küçük zaman, saatin akrebine karşı sâniyesi ve âşiresinin gösterdiği zaman gibi bir şeydir Allah, bir taraftan makro âlem ve bütün kevn ü mekânın döndüğüne delalet etsin diye ve diğer taraftan da aylarımızı günlerimizi işaretlesin diye kameri takvimci yapmış ve ayrı bir zaman vaz etmiştir Biz, işte bu küçük zamanla, büyük zaman hakkında bir kanaate sahip oluruz Bu mana ile de zamana izafi diyoruz Kur'an, kameri ve onun gününü anlatırken aynı zamanda

"Allah indinde öyle bir zaman vardır ki, sizin senelerinizle günü bin sene" (Bkz: Secde, 32/5), öyle bir zaman da vardır ki "Elli bin sene" (Bkz: Meâric, 70/4) olduğunu söyler ve zamandaki farklılığa dikkat çeker Bunu daha da ileriye götürebiliriz "Allah indinde öyle bir zaman da vardır ki bir milyon, öyle bir zaman da vardır ki bir milyar sen" demek mümkün olur Şimdi bir milyarlık sene içinde bir hafta düşünelim Onun günü bir milyardır ve bizim küçük âlemimize karşı durmaktadır Bizim küçük âlemimiz sâniye veya âşire saymakta, o ise saatin akrebi veya günü ve ayı gösteren ibre gibi ayda bir defa atmaktadır Evet, işte o böyle uzun ömürlü bir zamandır Bu itibarla cennetteki cuma da böyle izafi bir cuma olabilir Yani orada bir hafta geçirdiğimiz zaman belki yedi milyar sene geçirmiş oluruz Böyle bir günün olmasını ifade eden

hadisler de vardır Ben bunları bir fikir vermek için anlattım ve oradaki zamanın sınırı mevzuunda kati bir şey söylemiş olmamak için de pek çok ihtimal arz ettim Cennette her cuma günü Cenab-ı Hak cemal-i bâ kemaliyle mütecelli olacak ve herkes cennet zevkleri üstünde Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede edecektir Bu mesele değişik hadislerde bu şekilde anlatılmaktadır Mü'minler evlerine, haymelerine geldiklerinde simaları çok nuraniyet kesbetmiş ve değişmiş olarak dönecekler de zevceleri onları, onlar da zevcelerini tanımayacaklardı Çünkü herkes Cemalullah'ı müşahede edecek ve bu iş de cuma günü vuku bulacaktır Cuma günü çok hayırlı bir zaman dilimidir O ister sâniye hesabı süratli dönen günler içinde olsun, isterse ömr-ü beşer, tabakat-ı beşer veyahut ömr-ü kâinatı gösterir başka bir keyfiyette tecelli etsin yine cuma,

cumadır İşte o cumada Allah rahmeti ve refetiyle cemalini gösterdiğinde mü'minler bütünüyle cennet nimetlerini unutacaklardır Bir hak dostuna, büyük mürşid ve mübelliğine Allah'ın söylettiği gibi, "Cennetin lezzetlerle dolu bin senelik hayatı bir saat rüyet-i cemaline mukabil gelmez" Ki bu hakikati, Aliyyü'l-Kârî, "Allah'ı gördükleri zaman cenneti bütün nimetleriyle unuturlar" ifadeleriyle anlatmaktadır Cenab-ı Hak cemal-i bâ kemâlini bize göstersin ve bizleri cennet ve cemaliyle şerefyâb eylesin aminnn..

MFethullah Gulen