Peygamberden daha iyi takvalı olamayacağına göre sünnetle yetin bidat çıkarmaBİD'AT NEDİR?

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çıkarılmış hevaya dayalı uygulamalar ve dinin tamamlanmasından sonra dindenmiş gibi uydurulan şeylerdir.

Yapılabileceğine dair "KİTAB ve SÜNNET"ten delili olmayan her şey "BİD'AT"tir.

Yani, "İbadet" ve "Allah'a yaklaşmak" maksadıyla dine benzer bir şekilde dindenmiş gibi ortaya konulan her şey "BİD'AT"tir.

"BİD'AT; "SÜNNET"in zıddıdır.

"SÜNNET"; "HİDAYET", "RAHMET" ve "CENNETE GÖTÜREN YOL"dur...

"BİD'AT"; "DELALET", "GAZAB" ve "CEHENNEME GÖTÜREN YOL"dur...

BİD'AT-I HASENE YOKTUR [!]...

DELİLLER:

"...Bugün, dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti beğendim ..."

[MAİDE, 3]

Bu âyet dinin tamamlandığını, onda hiç bir eksiklik bulunmadığını göstermektedir.

İmam İbn Kesir -rahimehullah- Tefsirinde der ki;

"Bu, Allah Teala‘nın bu ümmete lutfettiği en büyük nimettir.
Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir.
Artık dinlerinden başka bir dine ve peygamberlerinden başka bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır.
Bu yüzden Allah Peygamber'ini, peygamberlerinin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi göndermiştir.
Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka da din yoktur."

[İbni Kesir, Tefsiru'l-Kur'an'i'l-Azim, (2/19)]

Peygambr sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

* "Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah‘ın Kelam‘ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem‘in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid‘attir ve her bid‘at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir."

[Muslim, Nesai]

* "Sizleri sonradan çıkarılanlardan sakındırırım. Zira Şüphesiz her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır."
..
Ahmed, Musned, (4/126, 127)
Ebu Davud, es-Sunen, (4607)
Tirmizi, es-Sunen, (2815, 2816)
İbni Mace, es-Sunen, (42,44)
İbni Ebi Asım, es-Sunne, (1/29-30)
İbni Hibban, es-Sahih, (1/104)
İbni Abdilberr, Cami, (2/222, 224)
Hakim, Mustedrek, (1/65, 96, 97)
Taberani, (18/537-602, 617, 625)
Beyhaki, es-sunenu'l-Kubra, (10/114)
Rudani, Cem'ul-Fevaid, (127)
Darimi, es-Sunen, (95)
Tahavi, Müşkil(1/85-87)
Tayalisi, Musned, (2615-16)
Suyuti, el-Emru bi'l-İttiba, (s.34)
...

* "Kim şu emrimizde olmayan bir şey çıkarırsa o reddolunur."

[Buhari ve Muslim]

* "Kim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse, o reddolunur."

[Muslim]


Bu hadislerde bid'atler arasında bir ayrım söz konusu değildir.
Nekre (belirsiz) olarak gelen izafe umum ifade eder.
Ancak bir istisna varsa o başka.
Peki, burada istisna nerede?!...

İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir:

"İnsanlar güzel görse de bütün bidatler sapıklıktır."

...
Lalekai, (126)
İbni Batta, (205)
Beyhaki, Medhal, (191)
İbni Nasr, es-Sunne, (70)
Ali el-Halebi, İlmu Usuli'l-Bid'a, (s.92)