Hamde Layık Olan Yalnız Allah'dır:

“Göklerde ve yerde olanların hepsi Al­lah'ındır. Sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'dan korkun diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi tamamen Allah'ındır. Allah, zengindir, övgüye (hamde) layıktır.” [1]
“Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız. Al­lah ise, işte zengin ve hamde layık olan O'dur.” [2]
“...(O, Kur'an), hikmet sahibi çok hamdedilen Allah'dan indirilmiştir.” [3]
“Elif-Lâm-Ra-(Bu) bir kitaptır ki Rabblerinin izniyle insanları karanlıklardan ay­dınlığa O, güçlü ve övgüye (hamdedilmeye) layık Allah'ın yoluna çıkarman için O'nu sana indirdik.” [4]
“Ve Musa dedi ki; Siz ve yer yüzünde bu­lunanlar hep nankörlük etseniz iyi bilin ki Allah zengindir. (Sizin şükrünüze muhtaç değildir, Zatında) övülmüştür. (Hamdedil­meye layıktır)”[5]
“Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Allah işte zengin O'dur, Övülmeye (hamdedilmeye) layık O'dur.”[6]
“Ey insanlar kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden (Allah için) verin. Kendiniz (utandığınızdan ve iğrendiğinizden dolayı) göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri sadaka vermeğe kalkmayın. Bilin ki Allah zengindir. Hamd edilendir.” [7]
“Mü'minler, sırf aziz, hamde layık Al­lah'a inandıkları için onlar, bu mü'minlerden öc almışlardı.”[8]
“Kendilerine bilgi verilenler, Rabblerinden sana indirilenin gerçek olduğunu, mut­lak galib ve hamde layık . Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.” [9]
“Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, hik­met sahibidir.” [10]
“Gökleri ve yeri yoktan var eden, me­lekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler ya­pan Allah'a hamdolsun O, yaratmada (di­lediğine) dilediğini arttırır...” [11]
“Dediler ki bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun, doğrusu Rabb'imiz çok bağışla­yan, çok karşılık verendir.”[12]
“O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'dır. İlkte de sonda da (dünyada da, ahi­rette de) hamd O'na mahsustur. Hüküm O'nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz.” [13]
“Onlara kim gökten suyu indirip de öl­müş olan yeri onunla diriltti? Diye sorar­san; “Allah” derler. De ki: “Hamd Allah'a la­yıktır. Fakat onların çoğu düşünmezler.”[14]