islam dini saadet ve selamet dinidir..
dinimiz islam’da zorluk yoktur,kolaylık emredilmiştir..
bu hakikati hususunda Kuran-i Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerinde bir çok
delil ile beyan buyurulmustur..
bununla beraber bu zorluk ve kolaylığın sınırları da belirlenmiştir..
Din,islam’da inanç ve bu inanç esasları üzerinde bina edilen hayat nizamıdır..
insanların inanması hususunda ,insan iradesine en büyük saygı örneği olarak tam bir
hürriyet tanınmış,her türlü zorbalık ve başkı reddedilmiştir..
islam,insanların fıtri,hür idrakine,vicdanına,aklına,algılama sistemine ve insan varlığının
bütününe hitap ederek nefsi ile vicdan muhasebesini yapacak tercih hakkını kendi
iradesine bırakmış,ve sonucun da kendi tercihinin gereği olduğu hakıkatini vurgulanmiştir..
inanç,bir ikna meselesidir…

bu vesile ile islam’da insanları imana zorlamak yaşaktır..
islam dini ise,insanlığın hayatı için en salim ve zor olmayan bir nizamdır..
insanın hayatta karşılaşmıs olduğu zorluklara dahi kolaylııklar getirmiş,her sıkıntıdan
kurtuluşun çaresini göstermiştir..
bu zorluklar ,ister hayatın seyrinde meydana gelsin,ister başkalarının zorlaması
sonucunda olsun,islam hal çevresinin yollarını gösterip,çıkmazlardan çıkar yol
bulmuştur…
hiç bir kimse Allah’tan c.c. daha merhametli olamaz..
Allah’tan daha güzel ve daha ziyade kolaylaştırıcı olamaz..


Allah’ın islamı konularda muradının insanlık için kolaylık olduğu hakikati Kuran-i Kerim’de:
“Allah size kolaylık diler,güçlük(zorluk)dilemez” (Bakara,185)diye buyurmaktadır..
dünya hayatı insanlar için sadece mükafat yeri değildir..
imtihan hayat olduğu için ,inişli-çıkışlı bir yol olmakla beraber,zaman-zaman karşılasılan
bir takim zorlukların bulunması tabiidir..
Allah c.c. insanlar için dinde kolaylık dilemesi bütün mükellefiyetleri için geçerli olan ilahi
bir kanundur..

esasen bütün ilahi teklifler kolaylık amacına yöneliktir..
zorluğu taşımadığı gibi zorlukları da kolaylaştırırlar..
lakin islam kendisine haz duyan kalplere azimle engelleri kolayca aşmayı aşılar…
dinde var olan sadelik,müsamahakarlık ve kolaylık eşliğinde hayatın bütün faaliyetleri
ve bütün mükellefiyetler suyun akışı gibi rahatlıkla ifa olur..
Allah c.c. hiç bir kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklememiş ve her zorlukla
beraber de mutlak bir kolaylık var kılmıştır..

Rabbimiz c.c.Kuran-i Kerim’de:
“muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır..gerçekten güçlükle beraber bir
kolaylık vardır” (İnşirah,5-6 ) diye buyurmuştur..
Allah’ı yakinen iman eden her mü’min yine yakinen bilir ki,gerçekten her zorluğa
eşlik eden bir kolaylık vardır…
selam ve dua ile