Bir Kâmil Mürşitten Ders Aldım
Besmeleyi Elif-Lam'dan Okuttu

Hakayık İlminin Bahrine Daldım
Yedi Ayet Harfin Cimden Okuttu

Altıbin Altıyüz Altmış Altı Ayet
Kelamullah Veçhi Ademden Okuttu

Otuz İki Harftir İlmi Ademin
Yirmisekiz Harf Hâtimden Okuttu

Ey Fedayi Musaf Suret Endamın
Mânasını Ta-Ha Mim'den Okuttu

Fedayi BabaGel!! Ey anlam denizine dalanmaya gelen kişi... söylenenleri anlaki... özüne eresin...O Yüceler Yücesinin Ululuğunu büyüklüğünü kavrayabilesin....

Tanrı'nın gizlerine istekli olan kişi işit!... Herşeyi olduğu gibi öğren!...Bilki O Ulular Ulusunun.. Yüceler Yücesinin.. Sırrının.. Yüceliğinin sonu yoktur.. Kimse O'nu hakkıyla bilemez... Niteliklerine vakıf olamaz... O'nun nitelikleri bilinen hiçbir şeye benzemez...Varlığının temelini bindebir kişi bilemez.... Yedi kat yer.. Yedi kat gökler...Arş-ı Ala... ve dahi 18 bin âlem O'na bağlıdır... O'nun buyruğundadır...

HÛ dedikte girdik meydana, perdeler aralandı, nice sırlar verildi ehline...

ol vakit senden Sual olunsaki Hû nedir?

Ey zahid deki:

---Ol Yüceler Yücesinin Biri Gizli biri Aşikar iki ismi vardır.. Aşikâre adı ERRAHMANİRRAHİM ' esirgeyen ve bağışlayandır... Gizli adı Hû 'dur... Aşikare adı şeriat ehline geldi.. Gizli adı Tarikat ehline aşıklar zikrene farz oldu...

Ey zahid, nimet dahi iki türlüdür... Biri gizli biri aşikaredir. Aşikar olan nimet, mal nimeti, mülk nimeti, oğul ve kız nimetidir ki görünendir..

Amma Gizli Nimet o'dur ki... şevk ile zevki terk eyleyip, varını Hakk-Muhammed-Ali yoluna vermektir.. birinci nimet burda kalır.. ikinci nimet canla gelendir ve ölümsüzdür.. İman gibi marifet gibi.. hakikat gibi...

Ol Hakk'ın kimseler bilmez... binbir adı vardır.. her dilde, her millette dualar O'nadır.. ve Ol Hakk nice Sıfatlarıyla kainata hükmeder ki, Kimi zaman ademi bir damla sudan halk eder, Ayı güneşi ateşi aşkına semaha döndürür...

Ol Yüceler yücesi Hakk, Lamekandadır... bilinenlerin dışındadır amma Ademin gönlüne mesken eyleyendir... Ol sebebten Cümle kainat Ademe secde eyledi... Ol sebebten gönülden sıdk ile yapılan zikir ve dua Hakk'a ulaştı...

Ve dahi..

Muhammed Mustafa Efendimizden Rivayettir ki...

"... Mü'minin olanın zikri kabul ve kalbi Beyt-ül Şeriftir..."

Hakk'ı zikretmek ise yedi Türlüdür...

Birincisi... Evlad-ı Resul Seyidin Ve dahi Ehl-i Beyt'e asi olmamak, hizmetini bilip işletmektir.

İkincisi, Hakk-Muhammed-Ali ikrarında olan bir kimse ile Musahip olmak

Üçüncüsü, Hakk-Muhammed-Ali yolunu Erkanını.. şeriatını bilmektir..

Dördüncüsü, Tarikat makamına ermek, ve sürmektir...

Beşincisi, Maarifet makamına ermek ve sürmektir..

Altıncısı, İlim öğrenmek, öğretmektir,

Yedincisi, Edeb haya sahibi olmak vevdahi sürmektir..

Allah Eyvallah, Gerçekler demine Hû diyelim..