Tasavvuf Allâh'a tam teslîmiyet ve rabbânîliktir,
Tasavvuf bir bâtın ilmidir,
Tasavvuf çiledir, sıkıntıdır, ıstıraptır.
Tasavvuf gönül bilgisidir.
Tasavvuf güzel ahlâktır,
Tasavvuf Hakk'a vuslattır (ihsân),
Tasavvuf havassa âit ledün ilmidir.
Tasavvuf hikmetleşmektir.
Tasavvuf İslâm'ın rûh hayâtıdır,
Tasavvuf istikâmet; yâni kitap ve sünnete sarılmaktır,
Tasavvuf iyi geçinme, alınana üzülmeme, altınla toprağı bir görmedir.
Tasavvuf özelde kişilerin ruhlarında derin izler bırakırken genelde ise toplumu ahlaklı kılan temel etkenlerdendir.
Tasavvuf sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmektir.
Tasavvuf takvâ yoludur. Böyle sakınarak, günahlara düşmemeğe dikkat ederek, sevaplı işleri ihmal etmemeğe, kaçırmamağa dikkat ederek yaşama yoludur.
Tasavvuf tasfiye; Yâni kalb temizliğidir,
Tasavvuf tezkiye; Yâni nefs ile mücâhededir,
Tasavvuf zıtları birleştirmektir.
Tasavvuf zühddür,
Tasavvuf, Allahü teâlâyı, görür gibi ibadet etmektir.
Tasavvuf, baştan başa edeptir, tamamen edepten ibarettir.
Tasavvuf, beşerî sıfatlardan çıkıp; meleklik sıfatlarına bürünmeye ve İlâhî Ahlâk ile ahlâklanmaya hizmet eden bir haldir.
Tasavvuf, Bilmektir. Sadakattir, cömertliktir, ahlaktır.
Tasavvuf, Cömertlik ve vefadır.
Tasavvuf, Cömertliktir, zariflik ve temizliktir.
Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak demektir.
Tasavvuf, ebedî saadete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, zâhir ve batını tamir hallerinden bahseden bir ilimdir.
Tasavvuf, fakr ve zühdü cem eden bir isimdir. Tasavvuf edeptir, güzel oydur.
Tasavvuf, fâni olan her şeyden yüz çevirip, baki olana bağlanmaktır.
Tasavvuf, Hak teâlâya inkıyaddır, kayıtsız şartsız teslimiyettir.
Tasavvuf, Hakk ile muvafakat, halk ile gülüşmektir.
Tasavvuf, her sözünde, her işinde, dine yapışmaktır.
Tasavvuf, herkese merhametli olmak ve ruhsat olan ameli terk etmektir.
Tasavvuf, ızdırap çekmektir. Sükun ve rahatlıkta, tasavvuf olmaz. Yani, aşıkın maşuku aramaya çalışması, maşuktan başkası ile rahat etmemesi gerekir.
Tasavvuf, incinmemek ve incitmemektir.
Tasavvuf, insanı, ibadetlerde gereken ihlasa ve insanlara karşı gereken güzel ahlaka kavuşturan yoldur. İnsana bu yolu mürşid-i kâmil öğretir.
Tasavvuf, İslam ahlakı ile süslenmektir.
Tasavvuf, kadere rızadır.
Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmaktır.
Tasavvuf, kalbin ve nefsin iyi ve kötü hallerini bilip, kötü hallerden temizlenmeyi ve iyi hallere bezenip Allahü Telâyı yakın olmayı öğretir.
Tasavvuf, kendi nefsinin ayıplarını, kusurlarını anlamaktır ve dine uymakta kolaylık ve lezzet hasıl olmaktır ve gizli olan şirkten, küfürden kurtulmaktır.
Tasavvuf, kendinde ölüp Hakk'la dirilmedir.
Tasavvuf, Kirlerden temizlenmek, kinlerden kurtulmaktır.
Tasavvuf, Mütevazi olmak, yedirmek, içirmek, ikramda bulunmaktır.
Tasavvuf, namaz, oruç ve geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir. Tasavvuf, insanları incitmemektir. Bunu yapan, vasıl olmuş, yani maksada kavuşmuştur.
Tasavvuf, nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olmasıdır. Allahü teâlânın lütuf ve ihsanı ile daha yükseklere çıkanlar da olur.
Tasavvuf, nefsin nasibini terk ile, Hak'tan nasibini istemektir.
Tasavvuf, ölmeden önce ölmektir.
Tasavvuf, Resulullahın mübarek kalbinden çıkıp, evliyanın kalblerine gelen bilgilerdir.
Tasavvuf, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden kaçmaktır.
Tasavvuf, Şehvet ve arzuyu terk etmektir.
Tasavvuf, Uyanık ve muteyakkız olmaktır.
Tasavvuf, İnsanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilip halen yaşamasıdır.
Tasavvufun; insanın güzel ahlak ile ahlaklandırmak, hal ehlinden olmasını sağlamaktır. Gayesi ise; Hakk'ın rızasını kazanmak, nefsi temizlemek, Allah Rasulü (sav)'nün ahlakı ile ahlaklanmaktır.

Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şeriatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir. * Maide suresi-48 Diyanet vakfı mealiTasavvuf, gerçekleri almak, mahlûkatın elinde olan şeylere gönül bağlamamaktır.Ma'ruf el-Kerhi
Tasavvuf : “Nefyi vücud ile ahlakı hamide ve evsafı cemile sahibi olmaktır.” Kütahyalı Sunullah Gaybi
Tasavvuf ahlâktan ibarettir. Bu bakımdan ahlâkı senden yüksek olan, senden daha fazla arınmış demektir. (Ebû Bekr el-Kettânî)
Tasavvuf edeb-i Muhammedi'dir ki, sîret-i nebeviyye ile tahallük etmektir. Bu ef'ali de, ahvali de câmi'dir.Ebu Hafs el-Haddad
Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Toprak gibidir, iyiye de, kötü kimseye de verir. Bulut gibidir, her şeyi gölgeler. Yağmur gibidir, sevilen kimseyi de, sevilmeyen kimseyi de sular. (Harkûşî Abdülmelîk bin Muhammed)
Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez. (Abdülkadir Geylani)
Tasavvuf itirazdan vazgeçmektir. Yani, mukaddes Şeriat’in yasakladığı şeyler dışında itirazı terketmek...»Ebu Sehl Sa'luki
Tasavvuf ne şekil, ne de ilimdir; o sadece güzel ahlaktan ibarettir. Eğer şekil olsaydı, mücahede ile hasıl olurdu, ilim olsaydı öğrenmekle meydana gelirdi. Bu sebebten şekil ve ilim maksadı hasıl etmez. Tasavvuf, Hakk'ın ahlakıyla mütehallî olmaktır.Ebu'l Hüseyin en-Nuri
Tasavvuf nedir diye bir uluya sordular: “Gam ve keder zamanında ferah bulmaktır.” Mevlana Celaleddin Rumi
Tasavvuf tamamen edebden ibarettir.Ebu Hafs el-Haddad
Tasavvuf tariki, nefsi ayıklayıp temizlemek ve ruhu pak ederek lahut alemine yükselmek yoludur. (Galip Hasan Kuşçuoğlu)
Tasavvuf Vasıtasız olarak kalbin Hakk ile kaim olmasıdır.Ebu Said Miheni
Tasavvuf, «her türlü endişe ve düşünceden uzak, Allah ile olmaktır,» Şibli
Tasavvuf, Ahlaktır. Seni ahlaken geliştiren Tasavvuf, kalp safası yönünden de geliştirmiş olur.Ebu Bekir Kettani
Tasavvuf, Allah’ın, seni sende öldürüp, Kendinde ebediyen diri kılmasıdır. Cüneyd Bağdadi
Tasavvuf, Allahü teâlânın ahlâkı ile ahlâklanmaktır. (Cüneyd-i Bağdâdî)
Tasavvuf, az yemek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda rahata kavuşmak ve insanlardan kalben uzaklaşmaktır.Sehl bin Abdillah et-Tüsteri
Tasavvuf, Başkasına alâkasız kalarak Allah ile olmaktır.» cevabını aldılar. Bundan maksat, «masiva-dış dünya»dan sevgi alâkasını kesip, ancak o alâkayı Allah’a hasretmektir.Cüneyd-i Bağdadi
Tasavvuf, edebe riâyettir. ( Ebû Muhammed Cevîrî)
Tasavvuf, eşyanın hakikatine bakıp, halkın bildiğini terketmektir.Ma'ruf el-Kerhi
Tasavvuf, faydasız işleri terk etmektir. (Ebû Saîd İbni Arabî)
Tasavvuf, güzel ahlâktır. (İ. Kettânî)
Tasavvuf, Hakk’ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir.»Cüneyd-i Bağdadi
Tasavvuf, hallerin murakabesi ve edep tavrı...»Şeyh Ebu Muhammed el Ceriri
Tasavvuf, her düşük ahlâktan çıkmak, her yüksek ahlâka ermek...»Şeyh Ebu Muhammed el Ceriri
Tasavvuf, hürriyet, kerem, merâsimi terk ve cömertliktir.Ebu'l Hüseyin en-Nuri
Tasavvuf, içtima ile zikir, istima (dinleme) ile vecd, ittiba ile ameldir.» Yani, toplulukla zikir, Kur’an dinlemekle vecd ve Peygambere uymakla amel etmektır.Cüneyd-i Bağdadi
Tasavvuf, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylerin hepsini terketmektir. Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari
Tasavvuf, i'tirâzı bırakıp, emredilene peki demektir. (Ebû Sehl Sa'lûkî)
Tasavvuf, kalbe gelen nurların, İlâhî mânâların keyfiyetinden ibarettir; yoksa, Allah’ı anmanın kemmiyeti değil...»Ebu Hüseyin
Tasavvuf, kalbi temizlemektir. (Ebû Ali Rodbârî)
Tasavvuf, Kendini Allah’ın murad ettiği şey üzerine bırakıvermen, O’nun İradesine mutlak olarak teslim olmandır. Üç esas üzerine kurulmuştur. Fakr; Allah’a muhtac olma esasına yapışmak, bezl, isar ve cömertliği gerçekleştirerek bunu kendi vasfı haline getirmek, Allah’a teslim olarak itiraz ve ihtiyarı terk etmektir. Canını bağışlamaktır. Bunu yapamadınsa sufilerin hezeyanlarıyla hiç uğraşma.Ruveym Bin Ahmed Bağdadi
Tasavvuf, kerem ve cömertliktir, yoksa kuyûd ve merasim değildir. Sofî, elinde bulunan nimetten başkasının istifadesini düşünen adamdır.Ebu'l Hüseyin en-Nuri
Tasavvuf, Keremli zamanda, keremli insanlardan, keremli topluluklar içinde beliren keremli ahlâk...» Muhammed bin Ali el-Kassab
Tasavvuf, kimseye ezâ ve cefâ vermemek, herkese lütûf ve ihsânda bulunmak, hastalık ve musîbetleri herkese izhâr etmemek, düşmanlarını affetmek, insanlık mertebesinin en yüksek derecesine kavuşmayı usûl ittihaz etmektir. (Ahmed Şirbâhî)
Tasavvuf, Kulun her vakitte, o vakit içinde yapılması en uygun olan amel ve ibadetle meşgul olmasıdır.Amr b. Osman Mekki
Tasavvuf, nefsin kötü isteklerini terk etmektir. (Ebû Hüseyn Nûrî)
Tasavvuf, öyle bir haldir ki, bütün beşerî sıfatları yok eder.»Ebu Yakup
Tasavvuf, Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak, fazla konuşmayı, fazla yemeği ve fazla uykuyu terk etmektir. Alâüddevle Semnânî
Tasavvuf, sevgilinin kapısından kovulunsa da orada yerleşmektir.»Ma'ruf el-Kerhi
Tasavvuf, şekil, kılık, kıyafet ve merasim değildir. Sadece ahlaktır ki: Allah'ın ahlakı ve Resülüllah'ın ahlakı ile ahlaklanınız11 hadis-i şerifi mantûkunca Allah'ın ve resûlünün sıfatları ile ittisâfâ çalışmaktır.
Tasavvuf, şeriat yasaklarına ve kötü ahlâka karşı sürekli mücâhededir.»Cüneyd-i Bağdadi
Tasavvuf, tamamiyle ahlâktan ibaret olup ahlâkça üstün olan tasavvuf itibariyle de üstündür.Ebu Bekir Kettani
Tasavvuf, Tohumu Adem zamanında atılmış, filizleri Nuh zamanında oluşmuş ve İbrahim zamanında ise çiçek açmıştır. Üzümleri Musa zamanında yetişmiş ve İsa zamanında olgunlaşmış ve Muhammet zamanında ise saf bir şarap haline gelmiştir. (Beyazıt Bestami)
Tasavvuf, uzaklığın kederinden sonra, yakınlığın safasıdır.»Ma'ruf el-Kerhi
Tasavvuf, vakti, en değerli olan şeye harcamaktır. (Ebû Saîd Ebü'l-Hayr)
Tasavvuf, yakıcı şimşek...»Şibli
Tasavvuf, yalnız, Allah’a acz ve ihtiyaçla sığınmak, mahlûkatın ihtiyaçlarına koşmak, Şeriat yasakları dışında taarruz ve mücadeleyi terketmektir.»Ruveym Bin Ahmed Bağdadi
Tasavvuf, zamanın en uygun vaktinde, kulun her an Hak ile meşgul olmasıdır.Amr bin Osman el-Mekki
Tasavvuf,Her türlü iyi ahlak ile ahlaklanıp her nevi kötü ahlaktan uzaklaşmaktır.” Şeyh Ebu Muhammed el Ceriri
Tasavvuf,Peygamberler in öğretisinin özüdür. Kaynağı ilk insana kadar gider, çünkü tohumu her insanın kalbinde mevcuttur. (Salahattin Ali Nader )
Tasavvuf,Şerefli bir ahlaka doğru yükselmek, kötü ahlaktan yüz çevirmektir.Cafer Huldi
Tasavvuf: Kâinatı eksik görmek, hatta daha da ötesi bütün eksikliklerden münezzeh olanı müşâhede ederek bu eksik varlıkları hiç görmemektir. (Ebû Amr ed-Dımeşkî)
Tasavvuf; kulun herzaman, o an için kendisine en uygun olan şeyle meşgul olmasıdır. Amr bin Osman el-Mekkî
Tasavvufu,” Hakkın seni sende ifna edip kendisiyle ihya etmesidir.” Cüneyd-i Bağdadi
Tasavvufun aslı, Kitab ve sünnete yapışmak; hevâ, heves ve bid'atleri terk etmektir.Sehl bin Abdillah et-Tüsteri

İnsana lâzım olan önce Ehl-i sünnete uygun inanmak, sonra şerîate uymak, daha sonra tasavvuf yolunda yükselmektir. (Muhammed Bâkî-billah)