Tarikatlar ve Cemaatler


İslâmî tarikatlar, cemaatler, vakıflar, sivil kuruluşlar doğrudan doğruya kirli siyaset yapmamalıdır.
Hiçbir tarikat veya cemaat ülkeye tek başına hakim olma macerasına girmemelidir.
Senegalde bile bir değil, iki tarikat hayata, siyasete, idareye hakimdir.
Türkiye Müslümanları çeşitlilik içinde birlik olmayı denemelidir.
Gaye tarikat olmamalı, İslam ve iman olmalıdır.
Cemaate mensup Müslüman ile mensup olmayan Müslüman arasında ayırım yapılmamalıdır.
İslamın ölçüsü şudur: Cemaate mensup olmayan Müslüman ilim, irfan, kültür, ahlak, fazilet, ibadet, takva, mürüvvet bakımından, mensup olandan daha üstünse o Müslüman üstündür, mükerremdir.
Cemaate hizmet amaç haline getirilmemelidir.
Cemaat sayacağım şu değerlere hizmet için bir araçtır:
Din... İman...Kur'ân... Sünnet... Şeriat... İmamet...Ümmet... İslam ahlakı...
İslam dini cemaat ve tarikat büyüklerinin erbab (rabler) haline getirilmesini, putlaştırılmasını yasaklamıştır.
Hiçbir tarikat şeyhi ve cemaat hocaefendisi mâsum değildir, ismet sıfatıyla sıfatlı değildir, günahsız değildir, yanılmaz değildir.
Hiçbir tarikat ve cemaat, Müslümanların zekatlarını Kur'ana, Sünnete ve Şeriata aykırı olarak toplama ve yine onlara aykırı olarak harcama hakkına sahip değildir.
Cemaat ve tarikatların Kur'ana, Sünnete, icmâ-i ümmete, şeriata, zaruriyat-ı diniyeye, mevrid-i nassa aykırı inançları, görüşleri, düşünceleri, eylemleri, faaliyetleri merduttur, bâtıldır.
Cemaat ve tarikatlar Ehl-i Sünnet dairesi dışına çıkamazlar.
Cumhur-i ulemâ yolundan ve Sevad-ı Azamdan ayrılamazlar.
Ümmet bütünlüğüne zarar verici işler yapamazlar.
Hiçbir cemaat ve tarikatın, İslam'a ve Ümmete açıkça düşmanlık eden militan, harbî, açık küffarla işbirliği yapmaya hakkı yoktur.
Hiçbir tarikat ve cemaat, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlayan, onun peygamberliğini inkar eden, onun Hak katından getirdiği kitabı inkar eden, onun dinini reddeden muannid kafirleri ehl-i necat ve ehl-i Cennet olarak kabul edemez, göremez.
Hiçbir cemaat ve tarikatın, bırakınız zaruriyat-ı diniyeyi, İslam'ın en ufak bir ahkâmından bile taviz vermeye hak ve selahiyeti yoktur.
Cemaat ve tarikat büyükleri dünya sultanı değil, (kendilerinde istidat ve ehliyet varsa) mâneviyat sultanı olabilirler.
Harbî Siyonistlerin ve Haçlıların desteğiyle hiçbir tarikat ve cemaat başı Halife olmayı düşünmemelidir.
Müslümanlar arasında meşreb farklılıkları tabiî karşılanmalıdır.
Şu veya bu meşrebten olmak bir nasib meselesidir.
Müslümanların zillet ve esaretten kurtuluşu yeterli sayıda güçlü, vasıflı, üstün, iyi, olgun Müslümanlar yetiştirmeye, bunları kadrolaştırmaya ve elbirliği ile çalışmaya bağlıdır.
Bu iş için tarikatlar, cemaatler, meşrebler arasında işbirliği yapılması şarttır.
Allah katında en üstün Müslüman şu veya bu tarikat veya cemaat mensubu değil; en fazla takvası olan Müslümandır.
Takvalı olmak için ilim, irfan, ahlak, fazilet, hikmet, mürüvvet, fütüvvet, ruh asaleti sahibi olmak gerekir.
Bütün Sünnî tarikatları, cemaatleri, meşrebleri, kuruluşları içine alan ve onları kontrol eden bir Şûra Meclisi kurulmalıdır.
Cemaat ve tarikatların malî kaynakları kontrol edilmelidir.
Tarikat ve cemaatlerin Kur'âna, Sünnete, Şeriata aykırı olarak zekat toplamalarının ve zekat paralarını uygunsuz şekilde harcamalarının mutlaka önüne geçilmelidir.
Tarikat ve cemaatlerin holdingleşmesi son derece yanlış ve tehlikelidir.
Müslüman halk, din büyüklerinin putlaştırılmaması konusunda mutlaka uyarılmalıdır. Mütevâzı olmayan din büyüğü gerçek büyük değildir.
Zaruriyat-ı diniyeye, cumhur-i ulema yoluna, Sevad-ı Azama, İslamın müttefakun aleyh olan ahkamına, Kur'ân ve Peygamber ahlakına aykırı olan hiçbir tarikat ve cemaatte hayır, yümn, bereket ve feyz yoktur.
Bütün islâmî ve Kur'anî hizmetler Ümmet bilinciyle ve Ümmet çatısı altında yapılmalıdır.
Ümmet birliğinde rahmet vardır.
Tefrikada ise azap...
* (İkinci yazı)
Nafile İbadetler Gizli Tutulur

Muhterem kardeşim... "İbadet de gizli, kabahat da gizli..." sözündeki ibadetten kasıt nafile ibadetlerdir. Farz olan namazın kılınması, yine farz olan Ramazan orucunun tutulması, farz olan zekatın verilmesi gizli tutulmaz.
Ezan okunur, camiye gidersin, farz namazı cemaatle kılarsın. Bunda gizlilik mizlilik olmaz.
Lakiiin!..
Gece saat ikide kalktın, teheccüd namazı kılacaksın. İşte bunu gizli yaparsın, kimseye göstermez ve duyurmazsın.
"Dün gece elhamdülillah saat ikide kalktım, bir miktar teheccüd namazı kıldım..." diyerek davul çalanlar münafıktır.
Yine nafile oruç tuttuğunu başkalarına söyleyenler, gösterenler, ihsas edenler de münafıktır.
Sadaka verenler, öyle vermelidir ki, sağ elinin verdiğini sol eli bilmesin.
"Allah kabul etsin ben pazartesi ve perşembe oruç tutarım" diyenler münafıktır.
Filanca cemaat veya Baron geceleri teheccüd kılıyor diye reklam yapılmaz.
Nafile oruç tutan bir Müslüman, oruç tuttuğu anlaşılmasın diye icabında orucunu bozar, başka bir gün kaza eder.
Gece kalktın, nafile namaz kılacaksın... Kimse bilmesin diye perdeleri indirirsin.
Nafile oruç tuttuğunu da kimse bilmemelidir.
Nafile ibadetleriyle övünenler, bunların reklamını yapanlar, ben gece namazı kılıyorum diye davul çalanlar münafıktır, hamdır, yüzey Müslümanıdır.
Ben filan yahut falan tarikata mensubum diye reklam yapanlar da olgun Müslüman değildir.
Tarikat tacıyla, imameyle, hırkayla övünenler derviş değildir. Dervişlik tac ve hırkayla olmaz.
Gerçek bir şeyhe-mürşide intisab ederek tarikatli olan tebrike şayandır.
Tarikatlı olmayıp da tarikatçı olana yazıklar olsun.


Mehmet Şevket Eygi