Cemaat nedir

BİR tasavvuf tarikatinin doğru, gerçek, meşru olması için birinci şart nedir?.. Şeriata mutabık (uygun) olmasıdır.

Bir cemaatin hayırlı, doğru, hak yolda olması için temel şart da budur.

Şeriata aykırı tarafları olan cemaatler bozuktur.

Şeriat ne demektir?. Kur'ana, Sünnete, icma-i ümmete uygun olmak demektir.

İslamî bir cemaatin hak bir cemaat olması için gereken temel şartlar şunlardır:

1. İtikad (inanç) konusunda doğru yolda olacak.

2. Şeriata uygun olacak. Şeriata aykırı tarafları olmayacak.

3. Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda olacak.

4. Bid'atli ve bid'atçi olmayacak.

5. Beş vakit namaz taraftarı olacak, mensuplarına namaz kıldıracak.

6. Zekatı Kur'ana veSünnete uygun olarak verdirecek ve sarf ettirecek. Zekatı Kur'ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplayan ve sarf eden bir cemaat hayırlı bir cemaat değildir.

7. Bir cemaatin kendisini İslam ile özdeşleştirmesi büyük bir hatadır. Çünkü parça bütün ile özdeş olamaz.

8.Zaruriyat-ı diniyeden bir tanesini bile inkar eden cemaat bozuk ve fasık bir cemaattir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Cemaat rahmettir, tefrika azabtır" buyurmuşlardır. Bu hadîsteki cemaatten maksadın Müslümanların bir ve beraber olmaları, Ümmet birliğinin korunması, birlikte hareket edilip çalışılması, bir İmam-ı Kebir'e biat ve itaat edilmesi manasına olsa gerektir. Zamanımızda, birbirinden kopuk İslamî cemaatler türemiştir ki, bunlar parça, hizip ve fırkadır.

Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin Allahü Teala katından getirmiş olduğu ilahî İslam daveti kendisine ulaşmış olduğu halde bu kurtarıcı daveti kabul etmeyen,

İslam'ın hak din olduğunu inkar eden,

Kur'anın Kelamullah olduğunu inkar eden,

Peygamberin peygamberliğini inkar ve tekzib eden kişiler asla ehl-i necat ve ehl-i Cennet olamaz. Bunun aksini iddia eden cemaatler, hizip ve fırkalar, grup ve klikler doğru yolda değildir.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet birer bütündür. Bunların ikiye ayrılması ve ikinci parçalarının, kafirlerin hatırları için zikr, telaffuz ve ikrar edilmemesi kabul edilemez.

Muhammed Mustafa alyehissalatü vesselamın bi'setinden (Peygamberliğini ilan etmesinden) sonra, bu davet ve tebliği kendisine ulaşan her insan onun nübüvvetini tasdik ve ona iman etmekle mükelleftir.

Allah katında hak geçerli, doğru, makbul tek din İslam'dır.

Allah İslam'dan başka din kabul etmez.

Üç veya daha fazla hak din vardır demek küfürdür.

Bir tek ibrahimî din vardır, o da İslam'dır.

Başka ibrahimî din yoktur.

Yahudiler İslam dininin, Kur'an'ın, Hz. Muhammed'in nübüvvetinin hak olduğunu kabul etmez.

Hıristiyanlar da etmez.

Hıristiyanlar, Hz. İsa aleyhisselamın tanrılığına, Tanrının oğlu olduğuna iman eden ve bu inançlarını paylaşmayanların hak yolda olduğunu kabul etmez.

Onlar İslam dininin hak olduğunu kabul etmez, aksine batıl bir din olduğunu iddia ederken, bazı Müslümanların onların dinini hak olarak kabul etmeleri ne büyük bir adaletsizlik ve çelişkidir.

İslam'ın Tevhid inancı ile Teslis (Baba, Oğul, Ruhülkuds) inancı birbiriyle asla bağdaşmaz ve uyuşmaz. Hem Tevhid inancı, hem de Teslis inancı haktır demek büyük bir mantıksızlık ve çelişkidir.

Netice:

Bir mezhebin, bir tarikatin, bir cemaatin, bir fırkanın, bir meşrebin, bir grubun, bir topluluğun hak ve doğru olması için itikad, ibadet, ahlak konularında Ehl-i Sünnet dairesi içinde bulunması; Kur'ana, Sünnete, icma-i ümmete aykırı tarafları olmaması; Cadde-i Kübra-i islamiyede de yürümesi, Sevad-ı azam dairesi içinde bulunması, dinî konularda cumhur-i ulemanın peşinden gitmesi gerekir.

* (İkinci yazı)
MÜSLÜMAN KARDEŞİME AÇIK MEKTUP

SEVGİLİ Müslüman kardeşim... Senin ilmin, irfanın, ehliyetin, uzmanlığın yok ise, sakın kendi kafana, kendi re'yine, kendi heva ve hevesine göre Kur'andan ve Sünnet'ten hüküm çıkartmaya kalkma.

İcazetli ulema ve fukahanın halk için hazırlamış oldukları akaid, ilmihal, fıkıh ve ahlak kitaplarını al, onlardaki bilgileri öğren, hayatına tatbik et.

Önüne yüz Kur'an meali, tercümesi, tefsiri; onların yanına yüz de hadîs külliyatı koysan, iki sene okusan yine de dosdoğru olarak iki rekat sahih namaz kılmasını öğrenemezsin.

İcazetli ulema ve fukaha tarafından telif ve tasnif edilmiş olan muteber ve güvenilir ilmihal kitaplarında yanlış yoktur. Cumhur-i ulema yanılmamıştır. Cumhur-i ulemanın yolunu bırakan yanılmaya mahkumdur.

İslam'ı reformcu, yenilikçi, değişimci, Fazlurrahmancı, BOP'çu, kimisi Kemalist, kimisi Necdî bozuk İlahiyatçıların kitaplarından öğrenmeye kalkarsan sapıtabilirsin.

Muteber ve güvenilir Ehl-i Sünnet İlmihallerinde yazılanlar doğrudur.

Kader imanın şartlarından, haktır.

Allah'ın izniyle şefaat haktır.

Kabir ahvali, soru melekleri, iyilerin kabirde rahat etmesi, kötülerin azap çekmesi haktır, doğrudur.

Fıkıh ve ahlak kitaplarımızda, Kur'an ve sünnetten çıkartılmış kadınla ilgili ne kadar hüküm varsa doğrudur.

Riba dinimizde haramdır. Helal olduğuna itikad eden kafir olur.

Şeriat Kur'an ve Sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen isimdir. Din ile Şeriat özdeştir. Doğru inanç ve bilgilerin, iyi amellerin, güzelliklerin kaynağı Şeriattır. Şeriatı tahkir eden, Kur'anı ve Sünneti tahkir etmiş olacağı için İslam'dan çıkmış, mürted olmuş olur.

İslam dininde kurban kesmek vardır. Kurban parasını başka işler, hayırlar için kullanmak caiz değildir.

Dinimizde tesettür vardır ve haktır.

İyi ve gerçekten dindar Müslüman iyi ahlaklı, iyi karakterlidir.

Ahlakı bozuktan iyi Müslüman olmaz.

Zekat Kur'ana, Sünnete, icma-i ümmete, ilmihal kitaplarındaki hükümlere göre verilmelidir. Şeriat zekat parasıyla cami yaptırmaya bile izin ve cevaz vermemektedir. Zekat parası derneklere, vakıflara, tüzel kişilere verilmez. Zekat parasının ve malının mutlaka temlik edilmesi şarttır.

İctihad kapısı kilitli değildir ama bugün İslam dünyasında ictihad yapacak seviyede alim ve fakih yoktur.

İslam dininin hükümleri evrenseldir. Onlar, zamanla eskimez. Namaz, oruç, zekat, hac Kıyamet'e kadar eda edilecektir. Onlarda arttırma, eksiltme, değişiklik yapılamaz.

İslam'ı, Kur'anı, Sünneti en iyi anlamış ve öğrenmiş, en doğru ve iyi şekilde hayata uygulamış üç kuşak Ashab, Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn kuşaklarıdır. Onlara Selef-i Salihîn denir. Onları inkar eden, onları İslam'ı doğru anlamamakla itham eden sapıktır.

İslam dininin nazariyatı günümüze kadar kopukluk olmadan gelmiştir. Kopukluk Ehl-i Sünnet dışı fırka ve hiziplerde olmuştur.

Bütün mü'minler tek bir ümmettir. "Rahmet cemaattedir" hadîsindeki cemaat bugünkü fırka ve hizipler değildir.

Kendisini İslam'a uydurmayıp da, İslam'ı kendine uydurmaya çalışan sapıktır.

Müslüman, Allah'ın inzal etmiş olduğu hükümlerden başkasını beğenmez.

Kur'anın, Sünnetin, Şeriatın, İslam ahlakının açık ve muhkem hükümlerine ters düşen, onlarla uyuşmayan bütün hükümler batıldır.

İslam'ın bütün müttefakun aleyh (üzerinde ittifak edilmiş) hükümleri doğrudur. Ayrıntıya ait bazı çeşitlilikler ve farklılıklar vardır ki, onlar Ümmet için geniş bir rahmettir.

İslam terörizmi kabul etmez.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin bütün Ashabı, din konusunda adildir.

Dinini dünya karşılığında satan kişi alçak ve ahmak bir tacirdir, büyük ziyan ve zarar etmiştir.

Dünyanın en şerir ve şaki kişileri yüce İslam dinini, Kur'anı, Sünneti, Şeriatı, mukaddesatı şahsî menfaatlerine, ihtiraslarına, nefsaniyetlerine, haram ve kara servet edinmeye alet edenlerdir.

Bütün kurtarıcı hikmetlerin ana kaynağı Kur'andır. Ondan sonra Sünnettir.

Şeriata zıt ve aykırı olan her şey hederdir.