Çocuk Cinsel İstismarı 1- Çocuk istismarı (çocuğa kötü muamele) nedir?
Dünya Sağlık Örgütü negöre "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir "

2- Cinsel çocuk istismarı nedir?

Çocuğun kendisinden en az 6 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır. Ensest, tecavüz, çocuğu pornografi ve fuhuş malzemesi yapmaktan; teşhircilik, cinselliği kışkırtan konuşmalar, cinsel ilişki ya da pornografik film seyrettirme,cinsel organları okşama, oral sekse kadar değişen eylemler cinsel istismar spektrumu içindedir.
3-Seksüel davranışların suç olması için gerekli koşullar nelerdir?

15 yaşını bitirmemişkişiye yapılması (eylemde rıza olsa da suçtur), Reşit olmayan kişilere yapılması, Reşit olan kişiye zor ve şiddetkullanarak ya da tehditle yapılması, Hile ile gerçekleştirilmesi (narkoz, eter koklatma gibi),Akıl ya da bedenhastalığından muzdarip kişiye yapılması, 15 yaşını bitiren kızın evlenme vaadiyle kızlığınınbozulması, Seksüelolayların açıkta olması.
4- Hangi yaşgrubunda çocuk cinsel istismarı daha sıktır?

Cinsel istismara maruz kalançocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; %30 unun 2-5, %40 ının 6-10,%30 unun 11 - 17 yaş grubunda olduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle olguların%70 ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismara maruz kalan çocuklarda kız/erkekoranı 3 tür. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakınbulunmuştur. İstismarcıların %96 sı erkek, %80 i de çocuğun tanıdığı birisidir.

5- Çocukistismarı tanısı nasıl konulabilir? Çocuk cinsel İstismarı tanısında fizikmuayenenin yeri nedir?
* Fiziksel/genital muayenebulguları,
* Çocukla yapılan istismartanı görüşmeleri,
* Çocukta ortaya çıkan ruhsalbulguların değerlendirilmesi sonucunda multi disipliner bir ekip tarafındantanı konulmalıdır.
Cinsel istismara bağlıolarak küçük çocuklarda sık görülen ve istismar açısından en spesifik bulgularcinsel içerikli oyun ve davranışlardır.
Genital muayene bulgularıçoğunlukla normaldir ya da tanı koydurucu değildir. Genital muayene bulgularıolguların ortalama %20-30 unda normal, %10-15 inde kuşkulu (fissür gibi),%40-50 sinde non spesifik (kızarıklık, ödem, sıyrık gibi) bulunmuş, ancak%15-35 (sfinkter yırtığı, perianal ekimoz, hymende kaideye inen yırtık gibi)olguda tanı koydurucu özellikte olduğu bildirilmiştir. Genital muayenenin kapsamıkonusunda kuşku duyuluyorsa genel anestezi altında muayene gerekebilir. Muayeneöncesinde anogenital bölgenin değişik bölgelerinden alınacak örneklerspermatozoid bulunması durumunda istismarı doğrulayacağından önemlidir. Cinselyolla bulaşan hastalıklara ilişkin lezyonlar da cinsel istismar için tanıkoydurucudur. Cinsel istismara maruz kalan çocukların %70 ini küçük yaş grubuoluşturmaktadır

6- Cinselistismar tanı görüşmesi sırasında görüşmeci nelere dikkat etmelidir?
Çocuğun yaş ve gelişimineuygun (kognitif özellikler, zihinsel gelişim, sözcük haznesi) uygun sözcüklerkullanılmalı, çocuğa soruları yanıtlamak için yeterince zaman tanınmalı,çocuğun duygusal tepkileri dikkatle izlenmeli ve uygun tepkilerle çocukdesteklenmelidir.

7-Çocuklar muayene sırasında neler söylerler?
Çok küçük çocuklar bileyaşadıkları önemli olayları, aradan uzun süre geçmesine karşın doğruhatırlayabilirler. Olayın anımsanması, olayın karmaşıklığına, çocuğunkatılımına, duygusal etkisine, çocuğun sözcük, bilgi düzeyine göre değişir.Kişiler ve yerden çok aktiviteleri hatırlarlar. Özellikle küçük çocuklardazaman kavramı gelişmemiştir.
Özellikle okul öncesiçocuklar farklı görüşmelerde farklı (tutarsız) ancak %90 oranında doğru bilgiverirler (parçalı hafıza). Görüşme öncesinde yapılan görüşme ve yönlendirmelernedeniyle özel sorulara yanlış yanıtlar verebilirler. Açık uçlu sorularaerişkinler kadar (%94) doğru yanıt verirler.
8-Çocuklar yaşadıklarını neden söylemezler?

Kendilerine inanılmayacağından korkarlar.
Başlarının belaya gireceğinden korkarlar.
İstismarcının tehditlerinden korkarlar.
İstismarcıyı korumak isteyebilir, sevebilir ama yaptıklarını sevmezler.
Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler.
Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler.
Arkadaşları tarafından dışlanabileceklerinden korkarlar.
Homoseksüel olarak adlandırılabileceklerinden korkarlar.
Büyüklerle (otorite figürleriyle) cinsel
konuları konuşmaktan utanırlar, korkarlar.
Gammaz olarak adlandırılmak istemezler.
Iyi çocukların cinsellikle ilgili sözcükleri kullanmasının doğru olmadığı söylenmiştir.
9- Çocuklarsonunda nasıl söylerler?
İstismarınderecesi, sıklığı artar ve çocuğu korkutursa, Cinsel istismardan korunmaylailgili bilgi alırsa ve kendisine yapılanın doğru olmadığını fark ederse vesöylenmesi gerektiğini öğrenirse, Çocuklar sırlarını en yakın arkadaşları ilepaylaşmak isteyebilirler.
Kardeşler ikendisinin ilk istismar edildiği yaşa gelmişse onları korumak maksadıyla,Ergenliğe gelmişse hamilelikten korkar ya da istismarcının baskısındankurtulmak için, Çocuk güvenebileceği ve kendisi ile yakından ilgilenen biryetişkinle karşılaştığı zaman, Fiziksel bir yakınması (üriner enfeksiyon vb.)sonrası doktora gittiğinde.

10- Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda görülebilenbulgular nelerdir?
Tekrarlayıcı,rahatsız edici düşünceler, Olayla ilgili kabuslar, Uykuya dalma güçlüğü(karanlık olayı çağrıştırabilir ya da kabus göreceğini düşündüğü için uyumakistemez), öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü, İlkokul sonrası ve adolesanlardaflashback ler (olay anını yaşıyormuş gibi hissetmeleri-durumu çıldırmış gibihissettikleri şeklinde açıklarlar),
Olayıanımsatan nesnelere karşı yoğun psikolojik sıkıntı, korku reaksiyonu, Olayıanımsatan yerler, kişiler, görüntüler ve konuşmalardan kaçınma,Yineleyicioyunlar (olay sırasında yaşadığı sıkıntıyı oyun sırasında yenerler, çünkü oyunukendileri yönlendirebilirler).
Yaşınauygun olmayan cinsel davranışlar, Cinsel davranışlarda artma, masturbasyon,Yaşadıkları cinsel travmayı yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi: cinseloyunlar oynama, erişkinleri ayartıcı davranışlarda bulunma gibi, Cinsel kimlikbozuklukları, Cinsel işlev bozuklukları, Cinsel istismara uğrayançocukların %50 sinde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depresyon,düşük benlik saygısı, intihar davranışları, damgalanmışlık hissi, alkol vemadde kötüye kullanımı eşlik edebilmektedir.
Borderlinekişilik bozukluğu saptanan kişilerin %70-80 inde, çoğul kişilik bozukluğusaptanan kişilerin %85-95 inde çocukluk çağı cinsel istismar öyküsü pozitifbulunmuştur. Yine cinsel istismarda bulunan kişilerin de %60-95 inde öyküpozitiftir. Çok küçük çocuklar bile yaşadıkları önemli olayları, aradan uzunsüre geçmesine karşın doğru hatırlayabilirler.