KAÇ ÇEŞİT ŞİRKET VARDIR?

Hanefi fûkahası: "Şirket mahiyeti itibariyle önce ikiye ayrılır. Birincisi: Şirket-i Mülk (Mülk
ortaklığı). İkincisi: Şirket-i Akid'dir. (Sözleşme, bağlantı ortaklığı). Şirket-i Mülk; herhangi bir
sebeble iki kişinin malının karışması veya karıştırılması sonucu ortaya çıkar. Akid ortaklığı (Şirket-i
Akd) ise; tarafların rızası sonucu, yani icap ve kabulle meydana gelir"(133) hükmünde
müttefiktir.
ŞİRKET-İ MÜLKÜN MAHİYETİ VE KISIMLARI
Mülk edinme vasıtalarından olan satın alma, hibe, vasiyyeti kabul veya miras gibi bir sebeple,
yahut malları ayrılması mümkün olmayan bir şekilde karıştırmak suretiyle; bir malın birden çok
kimse arasında müşterek olmasına "Şirket-i Mülk" denir. Müşterek mülkiyetin meydana gelmesi
tarafların rızasının dışında ortaya çıkarsa buna cebri ortaklık denir. Miras veya malları karıştırmak
gibi!.. Tarafların rızasıyla olursa buna ihtiyari ortaklık denilir. Bir malı iki kişinin satın alması gibi!..
Dolayısıyla mülk ortaklığı; cebri ve ihtiyari olmak üzere iki kısma ayrılır.(134)
Şirket-i Mülk'ün rüknü; hisseleri birleştirmektir.(135) Bu birleştirmenin cebri veya ihtiyari olması
mahiyete tesir etmez. Şirketi Mülk'te (Mülk ortaklığında); ortaklardan birisinin diğerinin hissesini,
onun izni olmadan tasarruf etmesi caiz değildir. Ancak ittifak ederlerse, diledikleri gibi tasarrufta
bulunabilirler.(136) Müşterek mülkün geliri; ortaklar arasında hisselerine göre taksim olunur. Hiç
kimse payından fazlasını talep edemez. Müşterek mülk taksim edilmeye elverişli ise; taraflar
anlaşma suretiyle mallarını ayırabilirler.(137).
Müşterek milkiyet, malın çeşidi bakımından da iki kısma ayrılır. Birincisi: Şirket-i Ayn'dır. Bu, belli
ve mevcut bir malda müşterek mülkiyettir. İki kişinin bir koyunda yahud bir sürü koyunda şayian
iştirakleri gibi.(138) İkincisi: Şirket-i Deyn'dir. İki kişinin başka birinin zimmetinde bulunan şu
kadar para veya mal alacaklarında müşterek olmaları gibi!.. Alacaklılardan her biri ne elde
edebilirse, diğer alacaklı da buna ortaktır. Borçlu, bir inin payını ödeyip, diğerinin payını
erteleyemez.(139)
Kaç çeşit şirket vardır? islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Kaç çeşit şirket vardır?