ŞİRKETÜ'L VÜCUH - KREDİ-İTİBAR ŞİRKETİ

Hanefi fûkahası: "Şirket-i Vücûh: İki kişinin sermayeleri olmadığı halde, halk ve tüccarlar nezdindeki itibarlarına (kredilerine) dayanarak, veresiye mal satın almak, bu malları satıp borçlarını ödemek ve elde edilecek karı aralarında taksim etmek üzere kurdukları bir ortaklıktır"(177) tarifini esas almıştır. İbn-i Abidin: "Buna "Şirket-i Mefalis" de denilir. Bu şirket, şeref ve itibar sahipleri tarafından kurulacağı cihetle "Şirket-i Vücûh" sermayeleri bulunmadığı cihetle de "Şirket-i Mefalis" adını almıştır."(178)
Şirket-i Vücûh; belli bir nevi ticaret yapmak için kurulabileceği gibi, her çeşit ticaret yapmak üzere de kurulabilir. Birincisine: "Şirket-i Vücûhu Hassa" (Özel kredi şirketi), diğerine: "Şirket-i Vücûhu Amme" (Genel Kredi Şirketi) denilir.(179) İhtilafa meydan vermemek için şirketin kuruluş tarihinin kaydedilmesi gerekir.


Vücûh (kredi) şirketi iki kısma ayrılır:
Birincisi: Ortaklar hem vekalet, hem kefaletli yetkili olup, aynı haklara sahip iseler mufavaza söz konusudur. Aldıkları malın, karın ve zararın yarısına ortaktırlar. Biri diğerinden daha fazla kar alamaz.(180)
kincisi: Ortaklar arasında sadece vekalet sözk onusu olur, eşitlik aranmaz. Alınan mallarda ortaklar arasında pay farklılığı olabileceği gibi, kar oranı da farklı olabilir. Bu durumda "inan" ortaklığı gündeme girer.(181)