Vasiyetin kısımları nedir

Vasiyetin kısımları nedirislamseli.net islami forum dini forum Arşivi Vasiyetin kısımları nedir

Vasiyeti beş kısımda mütalaa etmek mümkündür.
Birincisi: Vacip olan vasiyet'dir. Mükellefin üzerinde; emanet, meçhûl (varislerin bilmediği) borçlar, verilmemiş zekat, öşür ve bunun gibi mali ibadetler, yerine getirilmemiş nezr(adak), hacc gibi hususlar, meşrû sebeblerle tutulamayan Razaman orucu'nun fidyesi veya keffaretler sözkonusu ise, bunları vasiyet etmesi vaciptir.

İkincisi: Müstehab olan vasiyet'dir. Bir mü'minin; hiçbir varisi bulunmaz ve borcu da olmazsa; bütün mal ve menfaatlerini İslami hizmetlere harcanmasını vasiyet etmesi müstehaptır.

Üçüncüsü: Mendub olan vasiyet'dir. İslam'a hakkı ile hizmet edemediği için üzülen bir mü'min'in; İslam'ı tebliğ eden ûlemaya ve cihad eden kimselere vasiyette bulunması mendub'dur.

Dördüncüsü: Mübah olan vasiyet'dir. Kimsesizlere, yolda kalmışlara ve fakirlere vasiyette bulunmak mübah'dır.

Beşincisi: Mekrûh olan vasiyet'dir. Bir mü'minin; İslami hududlara riayet etmeyen ve haram işlemekle meşgul olan kimselere vasiyet etmesi mekruhtur.(50)


Kur'an-ı Kerîm'de: Ey iman edenler!.. Ölüm (ün sebebleri) herhangi birinizin karşısına gelip çattığı zaman; (edeceğiniz) vasiyyet zamanında aranızda ya içinizden adalet sahibi iki şahid (tutun), yahud yeryüzünde sefer halinde iken başınıza ölüm musiybeti gelmişse, sizden olmayan diğer iki keşiyi (şahid) yapın"(51) hükmü beyan buyurulmuştur. Vasiyet'in; iki adil şahidle tesbiti oldukça önemli bir hadisedir. İmam-ı Kasani; bu Ayet-i Kerime'nin vasiyetin meşruluğuna kat'i delil olduğunu zikreder. Ayrıca Resûl-i Ekrem (sav)'den itibaren hiç kimsenin vasiyette itiraz etmediğini; bunun da "icma sebebi" olduğunu kaydeder.(52) Eğer varisler; vasiyetin var olup-olmadığı hususunda ihtilafa düşerlerse, Kadı (Hakim) konuyu çözüme bağlar!.. Hanefi fûkahası; vasiyet hususunda şahid tutmanın esas olduğunda ittifak etmiştir.(53) Dolayısıyla "Vasiyet" etmeyi düşünen bir mü'min: Mutlaka iki adil şahid bulundurmalıdır.Vasiyet'in yerine getirilmesi; borcun ödenmesinden sonraya bırakılır. Zira borcun ödenmesi farzdır.(54) Ancak alacaklılar; ölüm hadisesinden sonra, borcu bağışlarlarsa, engel ortadan kalktığı için vasiyet derhal yerine getirilir.