Keramet ve mucize nedir - Kerametin anlamı nedir

Sözlükte "değer, kıymet" gibi anlamlara gelen keramet, dinî bir kavram olarak peygamberlik iddiasıyla bir ilgisi olmaksızın bir müminde harikulade (olağan üstü) bir halin meydana gelmesi demektir Şayet bu hal kendisinde meydana gelen kimse amelleri salih olan biri değilse, o harikulade hale istidrac adı verilir Keramet, Allah'ın veli kuluna bir ikramıdır İki çeşit keramet vardır: Büyük keramet (keramet-i kübra); kişinin istikamet üzere bulunması, hal ve hareketlerinin Kur'an ve Sünnet'e uygun düşmesi Küçük keramet (keramet-i suğra); Su üzerinde yürüme, ateşte yanmama, uzun mesafeyi kısa zamanda alma vb durumlar Sûfiler, bu tür keramete önem vermezler "Keramet zahir olur, izhar edilmez" (Hakk'ın dilemesi ile meydana gelir, istenildiğinde ortaya çıkarılamaz, gösterilemez) Bir müminin veli olması için bu tür kerameti olması şart değildir

MUCİZE NEDİR?
Sözlükte "aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, harika olay, kudretsizlik ve takatsızlık veren iş" anlamlarına gelen mucize, ıstılahta, insanların benzerini meydana getirmekten aciz kalacakları ve adeta meydan okuma şeklinde, peygamberlik iddiasında bulunan zattan adetin hilafına ve tabiat kanunlarının aksine olarak zuhur eden harikulade olaylara denir Asıl maksadı, peygamberin nübüvvet davasını ispat ve doğrulamaktır Herhangi bir olayın mucize olabilmesi için onun nübüvvet görevi verilmiş kişilerin elinde zuhur etmesi gerekir Mucize gerçekte Allah'ın fiilidir, "peygamber mucizesi" denilmesi mecazîdir Bu nedenle olayın onun aracılığıyla olması, tabiat kanunlarının çok üstünde ve onlara aykırı olması, iddiaya uygun olarak ortaya konulması, bir tekzip ya da inkardan sonra meydana gelmesi ve insanoğlunun aciz kaldığı bir olay türünden gerçekleşmesi gerekir Peygambere verilen mucizeler, bir yönüyle îmanın temel esaslarından olan nübüvvetle, diğer yönüyle de vahiy ile alakalıdır Dolayısıyla mucizeye inanmak gerekir: "Ona, "Rabbinden (başka) mucize indirilmeli değil miydi?" derler De ki: "Mucizeler ancak Allah'ın katındadır Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım" (Ankebût, 29/50) Akıl bakımından da mucize imkansız değildir Çünkü her an insanın çevresinde meydana gelen olaylar, hayatın kendisi ve her sahası mucizelerle doludur Varlıkların yaratılması, ömrü tamamlanınca yok olması ve hayatın kesintisiz olarak devam etmesi bunun en güzel örneğidir Sürekli müşahede ettiğimiz ve bu nedenle değişmez sandığımız tabiat kanunlarını var eden Allah'tır Allah bu kanunları dilediği zaman, peygamberleri vasıtasıyla değiştirebilir Bu değişiklik bir mucizedir Bu durumda mucizenin vukuu için aklî bir engel yoktur Aksine akıl, mucizenin meydana gelmesini kabul edip benimser Peygamberlerden istenen mucizeler genelde o dönemde meşhur olan olaylarla ilgilidir Hz Musa'nın döneminde sihir, Hz İsa devrinde tıp ilmi, Hz Muhammed devrinde de şiir ve edebiyatın önemli bir mevkiye ulaşması gibi Hz Peygamberin nübüvveti esnasında ortaya koyduğu mucizeleler, manevî (aklî), hissî (maddî) ve haberî olmak üzere üç şekilde sınıflandırılmıştır Manevî mucizeye en büyük örnek Kur'an'dır Çünkü Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk veren, başkalarının benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları büyük ve ebedî bir mucizedir: "Eğer kulumuza indirdiklerimizden her hangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz, Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın" (Bakara, 2/23) Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: "Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları bir mucize verilmiş olmasın Bana mucize olarak verilen ise ancak Allah'ın bana vahyettiğidir" (Buharî, İ'tisam, 1) Hissî mucize olarak Hz Peygamber'in nübüvvet mührü, Ay'ın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından suyun akması, bir ziyafet esnasında zehirlenmek istenince olaydan haberdar olması, bir hurma kütüğünün teessürünü inilti şeklinde duyurması; haberî mucizeler için de Hz Peygamberin Mekke'nin fethi, İslam'ın tebliği ve meydana gelen savaşlarla ilgili açıkladıkları olay ve haberler örnek olarak gösterilebilir