-İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebes inde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.
- Resûlullah efendimiz in ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza'dır. Sancağın rengi beyazdı.
- Kur'ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir'dir.
- Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendi rilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir.
- İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı.
- İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisse lâm'dır.
- İlk ata binen İsmail aleyhisse lâmdır.
- İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisse lâmdır.
- Semânın ve yıldızların incelikle rinden ilk bahseden İdris aleyhisse lâmdır.
- İlk nahv kitabını Hazret-i Ali'nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.
- Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretler idir. Bu eserin ismi Muvattâ'dır.
- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretler idir. Eserin ismi Risâle'dir.
- İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice’dir.
- İlk Müslüman olan çocuk, Hazret-i Ali’dir.
- İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.
- Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.
- İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.
- Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.
- İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.
- Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.
- İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.
- Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur.
- İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
- İlk Medrese, Suffe’dir. (Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)
- İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.
- Medine-i Münevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.
- İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.
- İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.
- Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.
- Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.
- Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.
- İlk kadın şehit, Hazret-i Sümeyye’dir.
- İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.
- İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır.
- İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali’dir.
- Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleye n işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur.
- Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir.
- İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.
- İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.
- İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı.
- İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.
- İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.
- Filistin’e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid’dir.
- İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc’dir.
- Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir.
- İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.
- İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.
- İlk devletler hukuku kitabı, İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti.
- Mekke-i Mükerreme’de ilk ezânı Habib bin Abdürrahman okudu.
- İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir.
- İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.
- Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.
- İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır.
- İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.
- Bedir’de ilk şehit, Mihca’dır.
- Uhud’da ilk şehit, Abdullah bin Amr’dır.
- İlk vakıf, Peygamber Efendimiz in kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.
- Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyl e ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir.
- İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudiler le yapıldı.
- Valiler için konulan ilk ücret, Mekke valisi Attâb bin Esyed’e Resûlullah Efendimiz tarafından verildi.
- Komutanla ra ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî RadıyALLAHü anha verildi.
- Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.
- İlk türbe, Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı.
- Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
- Hazret-i Ebû Bekir’e ilk biat eden, Hazret-i Ömer’dir.
- Kur’ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû Bekir’dir.