+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Kuranı Kerim Okumanın Usulü ve Adabı

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Doğru İslam Bilgileri Forumunda Bulunan  Kuranı Kerim Okumanın Usulü ve Adabı Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Kuranı Kerim Okumanın Usulü ve Adabı YÜCE KİTABIMIZ, Kur'ân-ı Kerîmin kendine has bir âhengi, bir mûsikîsi ve bir okuma usûlü vardır. Buna göre Kur'ân belli bir usûle, belli bir kàideye göre okunur. Onun asıl okunuşunu şekillendiren tarafı da harflerin mah-recine ve tecvid esasına riâyet edilmesidir. Hangi usül ve makamda okunursa ...

 1. #1
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.232
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart Kuranı Kerim Okumanın Usulü ve Adabı

  Kuranı Kerim Okumanın Usulü ve Adabı

  YÜCE KİTABIMIZ, Kur'ân-ı Kerîmin kendine has bir âhengi, bir mûsikîsi ve bir okuma usûlü vardır. Buna göre Kur'ân belli bir usûle, belli bir kàideye göre okunur. Onun asıl okunuşunu şekillendiren tarafı da harflerin mah-recine ve tecvid esasına riâyet edilmesidir. Hangi usül ve makamda okunursa okunsun, harflerin çıkış yerlerine ve tecvid kaidesine dikkat edildiği takdirde çok tatlı bir okuma şekli ortaya çıkar.

  Bu okumada insan, harflerin ağızdan çıkış tarzına, kelimelerdeki medlere, birbirini tutan ve tutmayan harflere uymuş olur ki, böylece sesini güzelleştirmiş, Kur'ân âhengini yakalamış ve ona has 'mûsikî'ye kavuşmuş olur.
  Müzzemmil Sûresinde, 'Kur'ân'ı tertil üzere, açık açık ve tane tane okuyun' buyurulurken onun nasıl okunacağı esas itibariyle belirtilmiştir.

  Bu âyetin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır özetle şu izaha yer verir:
  'Bir söz haddizatında ne kadar güzel olursa olsun, gereği gibi güzel okunmayınca güzelliği kalmaz. Güzel okumasını bilmeyenler güzel sözleri berbat ederler.

  'Kelâmın tertil ile güzel söylenmesi ve okunması ise, sadece ses güzelliğiyle gelişi güzel, eze büze teganni etmek, saz teli gibi sade ses üzerinde yürümek kabilinden bir mûsikî işi değildir.

  'Nazmın mânâ ile münasebeti ve lisanın belâğat ve fesâhatı hakkıyla gözetilerek ruhî ve mânevî bir uyumla yerine göre şiddet, yerine göre yumuşaklık, yerine göre med, yerine göre kasr, yerine göre gunne, yerine göre iz-har, yerine göre ihfa, yerine göre iklâb, yerine göre vasl, yerine göre sekit veya vakıf; hâsılı asıl maksat, mânâyı duymak ve mümkün olduğu kadar duyurmak olmak ü-zere tecvid ile okumak işidir.

  'Bunun için Kur'ân okumakta tertil ve tecvid lâzımdır. Tecvid de, kaf çatlatmak derdiyle çatlatmaktaki mânâyı kaybetmek değildir.'

  Peygamberimizin (a.s.m.) tavsiye ve tatbikatlarına, Sahabe-i Kiramın Kur'ân okuma şekline baktığımızda, onların hallerinde bu âyetin tefsirini ve yaşayışını görüyoruz.

  Yıllarca Peygamberimizin (a.s.m.) hizmetinde bulun-muş olan Enes bin Malik'e (r.a.) soruldu:

  'Resulullahın (a.s.m.) Kur'ân okuyuşu nasıldı?'

  Bunun üzerine Hz. Enes, 'Uzatılması gereken harfi uzatarak okurdu' dedikten sonra Peygamberimizin (a.s.m.) okuyuşunu Bismillâhirrahmânirrahîm'i okuyarak tarif et-ti. 'Bismillâhi' derken 'lâm'ı uzattı, 'er-Rahmân' derken 'mim'i uzattı, 'er-Rahîm' derken de 'hâ'yı uzattı.

  Peygamberimizin (a.s.m.) hanımlarından Ümmü Seleme vâlidemiz de Peygamberimizin (a.s.m.) Kur'ân okuyuşunu şöyle anlatır:

  'O dura dura okurdu. Fâtiha'yı okurken 'elhamdülillâhi Rabbi'l âlemîn' der durur. 'er-Rahmâni'r-Rahîm' der durur ve devamında 'Mâliki Yevmi'd dîn'i okurdu.'

  Abdullah bin Mugaffil rivâyet ediyor: 'Mekke'nin fethi senesinde bir seferde Resulullah (a.s.m.) bineğinin üzerinde Fetih Sûresini okuyordu. Okurken de 'tercî' yaptı.

  'Muaviye der ki: Şimdi halkın gelip başıma toplanma-sından endişe etmesem onun okuyuşu gibi size okurdum?'

  Hadiste geçen 'tercî', harfleri yerli yerinde çıkarmak, med olan yerlerde çekmek ve uzatmak sûretiyle okumaktır.

  Zaten her hali gibi Peygamberimizin (a.s.m.) mübarek sesi de çok güzeldi. Bizzat kendisine inen Kur'ân'ı en güzel şekilde okurdu ve dinleyenler mest olurdu.

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Kur'ân'ı en güzel şekilde okumayı tavsiye ederken, okurken sesi güzelleştirmeyi de istemektedir. Bu hususta şöyle buyururlar:

  'Şüphesiz Allah, güzel sesle Kur'ân okuyandan razı olmuştur.'

  'Kur'ân'ı sesinizle güzelleştirin. Çünkü güzel ses Kur'ân'ın güzelliğini daha da arttırır.'

  Bu hadisler, sesi güzelleştirerek Kur'ân'ı tatlı bir edâ, güzel bir âhenk, tam bir vakar ve tâzim içinde okumayı tavsiye etmektedir. Zaten tecvid kàidelerine dikkat eden kimse, hâliyle hadisteki tavsiyeye uymuş ve sesini de Kur'ân'la şekillendirerek güzelleştirmiş ve tatlılaştırmış olur.

  Kur'ân'ı okumak kadar dinlemekten de büyük bir haz duyan Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.), Sahabilerin kurâlarından olan Ebû Mûsa el-Eş'arî, Ubeyy bin Kâb ve Ab-dullah bin Mes'ud gibi zatlardan Kur'ân okumalarını ister ve dinlerdi. Çünkü bu zatlar Kur'ân âhengini yakalamış, sesleri güzel, usül ve makamları tam yerinde olan insanlardı.

  Meselâ, bir gece Peygamberimiz (a.s.m.) Ebû Mûsa el-Eş'arî'nin Kur'ân okuyuşunu dinlemişti. Sabahleyin onu görünce, 'Dün gece senin Kur'ân okuyuşunu dinlerken beni bir görecektin. Ne kadar sevinmiştim. Muhakkak sana Âli Davud'un nağmelerinden bir nağme verilmiştir.'

  Bunun üzerine Ebû Mûsa da, 'Yâ Resulallah' dedi, 'Şâyet sizin dinlediğinizi bilseydim sesimi daha da güzelleştirirdim' dedi.

  Hz. Davud'un çok gür ve güzel bir sesi vardı. Zebûr'u yetmiş makamla okurdu. Okurken hem kendisi ağlar, hem de bütün dinleyenleri ağlatırdı. Hatta onun bir mûcizesi olarak bütün hayvanlar Hz. Davud'un Zebûr'u okuyuşunu durarak dinlerdi.

  Rivâyete göre Ebû Mûsa çok dokunaklı ve tesirli bir sese sahipti. Peygamberimiz (a.s.m.) de, Ebû Mûsa'da Hz. Davud'un sesine benzer bir nağme bulmuş ve zevkle dinlemişti.

  Peygamberimiz (a.s.m.) düz bir şekilde, sıradan bir kitap gibi Kur'ân okumayı uygun görmezdi. Bu hususta şöyle buyururlar:

  'Muhakkak Kur'ân tesirli olarak inmiştir. Onu okuduğunuzda ağlayınız. Ağlayamasanız da ağlamaya çalışınız, ağlar gibi ulvi bir hüzün içine giriniz. Kur'ân'ı okurken sesinizi güzelleştirmeye gayret ediniz. Kim Kur'ân'ı teganni ederek okumazsa bizden değildir.'

  Hadis âlimleri, hadiste bahsedilen 'teganni'yi Kur'ân'ı açık açık, tane tane tertil üzere; tecvid kàidelerine uyarak sesi güzelleştirmek sûretiyle âhenk içinde okumak şeklinde açıklamışlardır. 'Bizden değildir' ifadesinden de, 'Böyle yapmayanlar Kur'ân'ı bizim okuduğumuz gibi okumayanlar, bizim sünnetimize uymayanlardır' mânâlarını çıkarmışlardır.

  Bunun için insan, sesi güzel olmasa bile, Kur'ân-ı Ke-rîmi okurken yapmacık davranışlara meydan vermeden elinden geldiği ölçüde fıtrî bir şekilde sesini güzelleştirmeye gayret etmelidir.

  İmam Mâlik gibi bazı hadis âlimleri, mânâlarını düşünerek, mahzun bir edâ ile, huşû içinde Kur'ân okumanın hadiste sözü edilen 'sesi güzelleştirme' maksadına ulaşıldığının bir işareti olduğunu söylemişlerdir. Bunun için de şu meâldeki hadis-i şerif zikredilmektedir:

  'Kur'ân okurken sesini işittiğiniz zaman Allah'tan korktuğu kanaatine vardığınız adam şüphesiz Kur'ân'ı en güzel sesle okuyanlardandır.'

  İmam Âzam ve bazı âlimlere göre de Kur'ân'ı nağme ile okumak caizdir. Çünkü nağme ile okumak kalbe daha çok tesir eder, insana ulvî hüzünler yaşatır.Elmalılı merhum, Sebe' Sûresinin 10. âyetinin tefsirinde bu hususta şunları söyler:

  'Şeriat istiyor ki, Kur'ân okunurken ses güzelleştirilsin, makamla okunsun. Ancak ifadenin metnini bozarak, mânâyı unutturarak kuru ses izleyen fasıkların bestesiyle ve nağmeleriyle değil, sözlerin tecvidini, fasihliğini bozmayarak mânâsının, belâğatının (iyi, güzel, pürüzsüz söz söyleme) incelikleriyle duyurarak şuûrlu bir hayat yaşatacak olan bir seda ile okunsun ki, bunu Peygamberimizin (a.s.m.) hadisinde (Luhûn-u Arab) denmiş, kırâe ilminde tecvid diye tarif olunmuştur. Bu sûretle biz Kur'ân oku-nurken Hz. Davud'un mûcizesini yaşamış oluruz.'

  Efendimiz (a.s.m.), 'Arap lahn'ı, edası, okuyuşu gibi okumayı tavsiye ederken, mânâyı değiştirecek, Kur'ân'ın edasını ve üslubunu bozacak şekilde, sesinin arkasına düşerek okumayı yasaklanmıştır. Bu hususta Peygamberimizin (a.s.m.) ikazı şu şekildedir:

  'Kur'ân'ı Arapların sesi ve lahnı gibi okuyun. İki ehl-i kitabın ve fasıkların lahninden sakının. Öyle bir nesil gelecek ki onlar, Kur'ân'ı şarkıcılar ve rahipler gibi bağıra-rak, sesi dalgalandırarak okuyacaklardır. Fakat okudukla-rı, boğazlarından aşağı geçmeyecek, sadece kendilerini dinleyenlerin kalpleri ile bizzat kendileri zevk alacaklardır.' (Taberani ve Beyhaki rivâyet etmiştir.)

  Kur'ân-ı Kerîmi okuma tarzı üzerinde titizlikle ve itina ile duran Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.), bu tarzı bozmaya yönelik bütün uygulamalara engel olmuş, Sahabileri ânında uyarmış ve Kur'ân'ı okunması gereken şeklinden uzaklaşılmamasını tavsiye etmiştir.

  Ebû Said el-Hudrî'nin rivâyetine göre, 'Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem Mescid-i Nebevîde itikâfa girmişti. İtikâfta olan Sahabilerin Kur'ân'ı sesli olarak okuduklarını işitince, perdeyi araladı şöyle buyurdu:

  'Ey benim ashabım, hepiniz Rabbinize münacat halindesiniz. Birbirinizi rahatsız etmeyiniz, Kur'ân okurken sesinizi yükseltmeyiniz' buyurdu.'

  Ukbe bin Âmir'in rivâyetine göre de Peygamber Efendimiz, Kur'ân'ı açıktan okumakla, gizli okuyan arasındaki farkı şöyle bildirmişlerdir:

  'Kur'ân'ı açıktan okuyan açıktan sadaka veren gibidir, Kur'ân'ı gizli okuyan ise gizli sadaka veren gibidir.'

  Bilindiği gibi sadakayı gizli olarak vermek daha efdaldir ve sevaplıdır. Çünkü içinde en küçük bir riya bile yoktur.
  31- Müzzemmil Sûresi, 4
  32- Hak Dini Kur'ân Dili, 8: 5427
  33- et-Tâc, 4:9
  34- A.g.e. 4:10
  35- A.g.e. 4:10
  36- İbni Mâce, İkame:176
  37- Dârimî, Fedâlilü'l-Kur'ân, 34
  38- Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn: 235; et-Tâc, 4:10
  39- İbni Mâce, İkame: 176
  40- A. g. e.
  41- Hak Dini Kur'ân Dili, 6:3948.
  42- el-İtkan fî Ulûmi'l-Kur'ân Trc. 1:256
  43- el-İtkan fî Ulûmi'l-Kur'ân Trc 1:257
  44- Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân:19.


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  01-03-2016, 03:40 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349