KURANI MÜBİNİN HAKİKATLERİNDEN

Kur'ân'ın insanlara bildirdiği emirler ve tavsiye ettiği hikmetler, hakikatler pek çoktur. Bunlar şöyle hulâsa edilebilir: Kur'ân-ı Mübîn, insanlara Allâhü Teâlâ'nın varlığını, birliğini, büyüklüğünü ve kudsiyetini bildirir.

Kur'ân-ı Hakîm, insanları ilme, irfana, tefekküre; düşünmeye davet eder, insanlara gaflet içinde kalmamalarını, Hak Teâlâ'nın hikmetine, kudretinin eserlerine bakmalarını emreder.

Kur'ân-ı Azîm, insanlara gönderilmiş olan Peygamberlerin bir kısmına dair malûmat verir. Onların yüksek vazifelerini nasıl başardıklarını ve bu vazifeler uğrunda ne kadar fedakârlıkta bulunduklarını bildirir, bütün insanların Hâtemü'l-Enbiya Hazretlerine tâbi olmalarını; uymalarını emreder. Kur'ân-ı Mübîn, geçmiş ümmetlere ait en ibretli hâdiseleri, tarihî vakaları bildirir, insanları ibret almaya davet eder, günahkâr kavimlerin pek korkunç âkibetlerini haber verir. Kur'ân-ı Mübîn, Müslümanlara, düşmanlarına karşı daima kuvvetli bulunmalarını, her türlü müdafaa vasıtalarını hazırlamalarını ihtar eder. İcabı halinde cihad meydanlarına atılmalarını, yurtlarını, maddî

ve manevî varlıklarını can ile, mal ile korumaya gayret etmelerini emreder.

Kur'ân-ı Hakîm; medenî, içtimaî hayatın intizamı için lâzım gelen esasları, hükümleri bildirir, insanlardan birtakım haklara, vazifelere riayet etmelerini ister.

Kur'ân-ı Mübin, Hak Teâlâ'nın emirlerini, nehiylerini kabul edip ona göre hareket eden îman sahipleri için dünya ve ahiret nimetlerini müjdeler, imansız vicdanlar için de hazırlanmış bulunan kötü âkibetleri, cehennem azaplarını hatırlatır.

Beşeriyet âlemi ne kadar yükselirse yükselsin hiçbir vakit, Kur'ân'ın ulvî talimatından müstağni bulunamaz. Bu talimata muhalif şeyler ise haddizatında yükselme değil, bir alçalmadır.