Peygamber Duaları-2

Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapa geldikleri kötülüklerden kurtar.
(şuara,26.Sure Ayet:169.
) b) Hamd Duası Lut peygamberin karısı ve tüm hemşehrileri helak eden bir yağmurla cezalandırılmışlardır.
Bu korkunç yağmurun getirdiği dehşetli günden sonra, şehirde hiçbir canlılık emaresi kalmamıştır.
Öte yandan Sünnetullah gereğince Rabbimiz Lut peygamber ve ailesinden mümin olanları kurtarmıştır.
Böylesi bir kurtuluş tabii ik, Allah a hamd etmeyi, şükr etmeyi gerektirmektedir.
Lut peygamber de öyle yapmıştır: Hamd(bütün övgüler) Allah a yaraşır.
Selam olsun O nun seçtiği kullara.
Zaten Allah insanların ilahlaştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi? (Neml, 27.Sure Ayet:59.
) 4-5.
)- İbrahim ve İsmail Peygamberler Putların ve putların korkulu rüyası, cesaret ve hikmet timsali İbrahim Peygamberin Allah a yakarışları çoğunlukla kabul edilmiştir.
Fakat soyundan gelen herkesin ebediyyen şirkten ve cehennemden korunmasını istemesi, Sünnetullah a aykırı olduğu için kabul edilmemiştir.
a) İstiğfar ve İnayet, Tevekkül ve Beraat Duası Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır.
Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkar eden kafirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan Sensin.
(Mümtehine, 60.Sure Ayet:4-5.
) İbrahim peygamber ve onunla hak yolunda dayanışma içinde olan müminlerin bu yakarışı üsvetün hasene(güzel örnek) olarak takdir edilmiştir.
Düşmanlık ve nefreti hak etmiş müşrik bir toplumdan derin bir kopuş yaşarken İbrahim a ve dostları Allah ile bir pazarlığa girişmemişlerdir.
Onlar her şeylerini feda edecekleri ve her şeyleri ile feda edilmeyi kabul edebilecekleri andı ile imana gelmişlerdir.
Yine onlar tevekkül ile sığınılması güvenilmesi gereken tek dostun, tutulması gereken tek kulpun Allah ın eli ve O nun kulpu olduğu bilincini kuşanarak ellerini duaya kaldırmışlardır.
İbrahim a ve onunla birlikte bulunan müminlerin yapamadıklarından ve hatalı eylemlerinden dolayı istiğfar dilediği bu dua, aynı zamanda Kafirlerin fitnelerinin elinde izzetsiz, onursuz bir oyuncak olmaktan muhafaza edilmeyi de içermektedir.
Bu bir imtihandan kaçmak fiili değildir; iyilik için seferber edilecek olanakların kafirlerin çıkardıkları fitneler tarafından yenilip yutulmasından endişe etmektir.
Onların fitneden korunmayı dilemeleri, zalimlerle birlikte uzlaşarak yaşamayı da istemek de değildir.
Çünkü onlar Allah ın rızası dışında kalan ne varsa terk etmişler, Cahiliyye toplumuyla kurulması gereken beraat temelli bir ilişkinin imkanlarını göstermişler ve sönmeyen bir dua meşalesini biz müminlere miras bırakmışlardır.
b) Muttakilere Önderlik Yapacak Salih Evlatlar İçin Yakarışı İbrahim peygamber ilerlemiş yaşına rağmen çocuk sahibi olamamış; fakat o sonsuz güç ve merhamet sahibi olan Allah tan ümidini kesmemiş, içten yakarışlarla salih nesiller sahibi olmak için yalvarmıştır.
Bu yakarışları karşılıksız bırakmayan Rabbimiz onu Risalet görevini devr edebileceği, namazında devamlılık gösteren, kuşaklar boyu muttakilere önderlik edecek salih evlatlarla ödüllendirmiştir.
O da nankörlük etmeyerek bu ödüllere karşılık, dualarla Allah ı hamd ederek yüceltmiştir.
İşte onun salih evlatlar için yaptığı dualar ve bu kabulün ardından onların şeytani amellere karşı Allah an güvence istediği yakarışları: Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli olacak çocuk(lar) bağışla.
(Saffat,37.Sure Ayet:100.
) Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye –senin kutsal evinin yakınına- yerleştirdim ki, ey Rabbimiz, namazı devamlılık ve duyarlılık içinde yerine getirsinler; öyleyse insanların kalplerini onlara meylettir, ve onlara verimli-bereketli rızıklar bahşet ki şükretsinler.
Ey Rabbimiz! Şüphesiz gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilen Sen sin: Çünkü yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah tan gizli kalmaz.
En içten övgüler, kocamış halimle bana İsmail i ve İshak ı armağan eden Allah a özgüdür.
Duaları(yakarışları) eşsiz bir şekilde işiten elbette benim Rabbimdir.
Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl.
Ve ey Rabbimiz, bu duamı kabul buyur; Hesab ın görüleceği Gün, beni, anamı ve bütün müminleri bağışla.
(İbrahim,14.Sure Ayet:35-41.
) c) Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Güvenlik Kuşağı İçin Yakarış Azimet sahibi, görevine sıkı sıkıya bağlı olan put kırıcı İbrahim ve İsmail peygamberler, seçilmiş kabe ve çevresini kendileri ve gelecek Müslüman kuşaklar için şirkten arındırılmış güvenli bir bölge yapmayı amaçlamışlardır.
İbrahim peygamberin muttakiler için ebediyyen güvenli olacak bir belde istediği yakarışını Yüce Allah kabul etmiş bu günkü Kabe nin içinde yer aldığı Mescid-i Haram ı lutuf buyurmuştur.
İşte yeryüzündeki ilk mescid olan Kabe yi Allah ın buyruğu gereğince dünya üzerinde yaşayacak gelecek nesiller için şirkten azade kılınmış bir anavatan-bir başkent olarak inşa ederken İbrahim ve İsmail peygamberlerin yaptıkları dua: Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Çünkü ey Rabbim, bu tapınma nesneleri gerçekten insanların pek çoğunu yoldan çıkardı.
Ey Rabbim! Buraları muvahhidler için ebedi bir güvenlik kuşağı kıl ve halkından Allah a ve Ahiret Günü ne iman edenlere bereketli rızıklar bağışla.
Ey Rabbimiz! Bu amelimizi kabul buyur.
Sensin her şeyi bilen her şeyi duyan; bizi sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar.
Bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et.
Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.
Ey Rabbimiz! Soyumuz içinden onlara senin mesajlarını iletecek vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak bir elçi çıkar.
Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi.
(Bakara,2.Sure Ayet:126-129.
) d) Dünyada Takva ve Hikmet; Ahiret te Af ve Cennet İçin Yakarışı İbrahim peygamber ıslah olmamakta direten, kalbini hidayete açmaya halkı ile hesaplaşırken destek ve yardımı sadece Allah tan istemiştir.
Ayrıca O, bir hicab duymadan diğer peygamberler gibi, Ahirette cennet nimeti ile lütuflanmayı istemiştir.
Cenneti Allah ın sonsuz merhametinin salih kullarına yönelilk bir tezahürü olarak gören İbrahim a cenneti birkaç huriden ibaret görerek küçümseyenler gibi, onu istemekten hicab duymamıştır.
İşte İbrahim a ın Allah tan olayları doğru değerlendirebilecek bir hikmetli kavrayış yeteneği, salihlerle dayanışmada ilahi destek istediği, takva temelinde yükselen hikmetle yoğrulmuş bir dünya hayatı ve onun meyvesi olan ebedi mutluluklar diyarını istediği yakarışı: Ey Rabbim! Bana doğru ile eğrinin ne olduğuna hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni salih insanların arasına kat.
Ve gerçeği benden sonrakilere ulaştırabilme gücü ver bana.
Ve beni o nimetlerle dolu cennetin varislerinden biri yap! Ve babamı bağışla.
Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlar arasında.
Ve herkesin yeniden diriltileceği gün beni utandırma! O Gün ki, ne malın ne mülkün ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır.
Yalnızca Allah ın huzuruna kötülükten arınmış bir kalple çıkanlar kurtulacaktır.
(Şuara,26.Sure Ayet:83-89.
) 6- Yusuf Peygamber a) Günah tan Allah ın Sonsuz Kudretine Sığınış Duası Ey Rabbim! Benim için hapis bu kadınların zina isteklerine boyun eğmekten daha iyidir.
Çünkü sen onların oyunlarını-tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır doğruyu-eğriyi seçemeyen kimselerden olurum.
(Yusuf,12.Sure Ayet:33.
) Günaha bulaşmaktansa zindana girmeyi daha evla görecek kadar duyarlılık sahibi, bir erdem, hikmet ve iffet timsali olan Yusuf peygamber bu duasıyla ahlaksız teklifle karşılaşan iffet sahibi Müslüman bir erkeğin takınması gereken tavrı, bununla birlikte sığınıkların en güvenlisi olan Allah a nasıl bir tevekkül ile yöneleceğimizi göstermiştir.
b) Şükür ve Adanış Duası Yusuf peygamber bu duasında hayatın yegane amacının Allah ile yakınlık kurup, adanmış biri olarak canı sahibine teslim etmek olduğu nu örnek bir yakarışla dile getirmiş, Rabbimiz bu yakarışı tüm zamanlarda yaşayacak müminler için örnek olarak Kitab ına almıştır: Ey Rabbim! Bana nüfuz ve iktidar bahşettin; olayların altında yatan gerçekleri kavrayıp açıklama bilgisi verdin.
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve Ahiret te benim yakınımda-yanımda olan, beni koruyup destekleyen Sen sin: Canımı bütün varlığıyla kendini sana adamış biri olarak al ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat! (Yusuf,12.Sure Ayet:101.
) 7-Eyyub Peygamber Eyyub peygamber dert ve sıkıntıların da en az Allah tan gelen huzur ve mutluluklar kadar değerli olduğunun idrakine varmış ender insanlardandır.
O ağır hastalığının yol açtığı derin umutsuzluklara rağmen uzun yıllar sabretmiş ve sonunda ilahi bir işaretle ayağını yere vurarak çıkardığı şifalı mucizevi su sayesinde tüm dertlerinden kurtulmuştur.
Rabbani bir lütuf olarak gelen şifa öncesinde Eyyub peygamber Allah ın merhamet sıfatına sığınarak şöyle yakarmıştır: Ey Rabbim! Bu dert beni buldu; ama Sen merhametlilerin en merhametlisisin (Enbiya,21.Sure Ayet:83.
) 8- Şuayb Peygamber Tahkim ve Tevekkül Duası Döneminin en yaygın şirk işleme biçimi olan ekonomik soyguna karşı yılmadan cihad eden adalet timsali Şuayib peygamber kendisini ve az sayıda mümini sürmek veya öldürmek için planlar kuran zalim topluma karşı Allah a sığınmıştır.
O ve yandaşı olan müminler tevekkülü zırh edinerek hak yoldan sapmayacaklarını ve sonuna kadar direneceklerini ilan ederek Allah a şöyle yakarmışlardır: Ey Rabbimiz!Bizimle halkımız arasında hak neyse ortaya çıkar.
Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin.
(A raf,7.Sure Ayet:89.
) 9-10) Musa-Harun Peygamberler Yeryüzünün en muktedir hükümdarlarından biri olan Firavun a karşı kararlılıkla mücadele eden ve adalet için kesintisiz bir özgürlük cihadı başlatan Tevhid Dini nin önderlerinden Musa peygamberin Kur an da çok sayıda duası zikredilmektedir.
a) İstiğfar Duası Musa peygamberin Risalet inden önce sebep olduğu kaza ölümünden dolayı Allah tan af dileyen yakarışı: Ey Rabbim! Ben kendime yazık ettim.
Beni bağışla.
.
.
Ey Rabbim!Bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha suçlulara arka çıkmayacağım.
(Kasas,28.Sure Ayet:16-17.
) b)İstiaze (Allah a sığınış) Duası Musa a ın sebep olduğu ölümcül kazadan sonra, maktülün Firavun ırkından olması Mısır adaletine güvenmemesi sonucunu doğurmuş ve idam fermanı verilmiş bir suçsuz olarak korkuyla Allah a sığınışı: Ey Rabbim! Zalimlere karşı beni koru.
(Kasas,28.Sure Ayet:21.
) c) İnayet Duası Musa a ın Medyen de bir sığınak ararken Allah tan yardım istemek için yaptığı yakarış: Ey Rabbim! Bana bahşedeceğin her hayıra öyle muhtacım ki.
(Kasas,18.Sure Ayet:24.
) d) Daimi Hicret ve Beraat Duası Musa peygamber, bu duası ile manevi olarak kirlenmiş bir Cahiliyye toplumuyla arasında varolması gereken perdeyi –daimi hicret ve beraat halinde yaşama bilinci-ni dile getirmiş, kalbini arınmaya açık tutan müminlere örnek yakarışını miras olarak bırakmıştır: Ey Rabbim!Benim sadece kendime ve kardeşime sözüm geçiyor.
O zaman bizimle bu sapkın halk arasına bir çizgi çek.
(Maide,5.Sure Ayet:25.
) e) İnşirah ve Sültan Duası Musa peygamber mücadelenin başında yaşadığı sıkıntılı halini Rabbine açmıştır.
Görevin zorluğundan kaynaklanan göğsün daralması, ilahi bir lütuf olan inşirah ile açılaktır.
Bu sebeple O, Allah tan inşirah.Sure Ayet:göğsüne ferahlık vermesi ve Sültan.Sure Ayet:destekleyici maddi-manevi güçler vermesi için şöyle yakarmıştır: Ey Rabbim!Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum.
Göğsümün daralacağından ve dilimin dilimin dolaşacağından korkuyorum; bu yüzden bu işi Harun a tevdi et.
(Şuara,26.Sure Ayet:12-13.
) Ey Rabbim! İçimi senin aydınlığınla genişlet, görevimi bana kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki söyleyeceklerimi tam olarak anlayabilsinler; ve bana yakınlarımın arasından yükümü paylaşacak bir yardımcı tayin et: Kardeşim Harun u mesela, onunla benim gücümü pekiştir; görevimden ona da bir pay ver ki, insanların katında senin yüceler yücesi adını daha da yükseklere çıkaralım; ve seni sürekli analım; muhakkak ki sen bütün varlığımızla bizi görmektesin.
(Taha,20.Sure Ayet:25-35.
) Musa peygamberin bu duasında bir salih amelin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin şu dersler çıkarılabilir: işe Allah ın yardımını talep ederek O nun adı ile başlamak; kendimiz gibi olanlarla dayanışma içinde olmaya çalışmak-bireysel hareket etmemek - güç birliği yapmak; başarıda da başarısızlıkta da Allah ı anmaktan asla vazgeçmemek.
.
.
Musa ve Harun peygamberler Firavun a gitmeden önce Allah tan istedikleri inşirah ve sültan talebini birlikte yaptıkları dualarla da dile getirmişlerdir: Ey Rabbimiz! Firavunun bize düşmanca davranmasından yahut azgınlıkta devam etmesinden korkarız.
(Taha,20.Sure Ayet:45.
) f) Kafir Toplumun Elinden Kurtuluş Duası Musa a başarıya ulaşmış, ilahi yardımların mucizevi etkileri tesirini göstermiştir; Firavun un uzman bürokratlarının ilahi hakikate teslim olup ebedi hidayet talep edişleri de dua ile olmuştur: Ey Rabbimiz! Dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al.
Ey Rabbimiz! Bizi zalim bir topluluğun elinde rezil-rüsvay etme, bu kafir toplumun elinden lütfunla kurtar bizi.
(A raf,7.Sure Ayet:125.
) g) Helaktan Muhafaza Duası Tur dan döndükten sonra kavmini buzağıya taparken görmesi Musa peygamberi onu çok üzmüştü.
Gerekli uyarıları yaptıktan sonra ilk iş olarak şirk suçunun muhatabı olan Allah tan özür dilemek üzere toplu bir yakarış gerçekleştirmiştir.
Kavmi içinden seçtiği yetmiş adam ve kardeşi Harun olmak üzere toplam yetmiş iki duyarlı insan, ruhlarını saran büyük bir manevi sarsıntı eşliğinde helaktan muhafaza buyurması için Allah a şu yakarışta bulunmuşlardır: Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve rahmetine kabul et; çünkü Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
Ey Rabbim! Eğer dileseydin sana şirk koşanları daha önce yok ederdin ve onlarla beraber beni de.
İçimizden bir takım dar kafalıların yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? Bütün bunlar senin bir imtihanından başka bir şey değil; ki onunla dilediğinin sapmasına fırsat verir, dilediğini de doğru yola sokarsın.
Bizim velimiz sensin öyleyse bizi bağışla.
Bize acı, çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin.
Bizim için bu dünyada da Ahiret te de iyi ve güzel olanı yaz.
Bak işte pişmanlık içinde sana yöneldik.
(A raf,7.Sure Ayet:151,155-156.
) Helak edilmeye layık olan sadece kafirler ve onların yardakçıları münafıklardır; bu yasa gereği şirke karşı mücadeleden vazgeçmeyen Musa-Harun peygamberler ve imanını salih amellerle takviye eden yetmiş mümin kişiden oluşan topluluğa Allah rahmetini indirmiş, onları affetmiş, helak yasalarının işleyiş süreci durmuştur.
Samiri hariç halkın diğer kesimleri bu şirk suçunu işlemekte ısrar etmedikleri için onlar da Allah ın rahmetinden nasiplerini almışlardır.
h) Helak Duası Musa peygamber hiçbir uyarının artık fayda vermeyeceği derecede duyarlılıklarını yitirmiş Firavun ve refahtan şımarmış azgın çevresinin mücadelenin nihayetinde helak edilmesini niyaz etmiştir: Ey Rabbim! Gerçek şu ki, Sen Firavun ve onun seçkinler çevresine dünya hayatında görkem ve zenginlik verdin.
Öyle ki, bunun sonucu olarak onlar da ey Rabbim! başkalarını Senin yolundan çeviriyorlar! Ey Rabbimiz! Öyleyse artık onların zenginliklerini silip yok et! Kalplerini katılaştır! Çünkü onlar çetin azabı görmedikçe inanmayacaklar.
(Yunus,10.Sure Ayet:88.
) 11-12) Davud-Süleyman Peygamberler a) Adil Bir Hükümranlık İçin Yakarış Süleyman peygamber, İslam ın yücelmesi için seferber edebileceği büyük bir hükümranlık vermesi için Allah a yakarmış ve duası makbul olmuştur.
Tarihte eşine ender rastlanan bir güç ve iktidara malik olduğu halde O, sahip olduğu her şeyi, hiç şımarmadan Tevhid Dini İslam ın hizmetinde kullanmıştır.
İşte insanlığa örnek olarak Kur an da anılan bu büyük hükümranlık için yapılan yakarış: Ey Rabbim! Günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; çünkü sen bol bol veren lütuf sahibisin.
Sad,38.Sure Ayet:35.
) b)Hamd Duası Davud ve Süleyman peygamberler kendilerini ilim vererek peygamber yaptığı için Yüce Allah a hamdetmişler; vahiy nimetine nankörlükle değil şükran ifadesiyle karşılık verdikleri için insanlığa örnek dualarıyla Kur an a anılmayı hak etmişlerdir.
Onların örnek hamd edişleri şöyle olmuştur: Bütün övgüler bizi iman eden öteki kullarından üstün kılan Allah a attir.
(Neml,27.Sure Ayet:15.
) c) Şükür ve Şirke Karşı Güç Birliği Yakarışı Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve ana-babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım.
Ve hep senin hoşnut olacağın dürüst ve erdemli işler yapıyor olayım; ve beni rahmetinle dürüstlük ve erdemlilik timsali salih kullarının arasına kat.
(Neml,27.Sure Ayet:19.
) Büyük bir iktidar sahibi olan Süleyman peygamber bu duası ile Yüce Allah ın bahşettiği her türlü nimete karşı şükran duyduğunu itiraf ederek ilan etmiştir.
Yüzeysel bakıldığında, sıradan yöneticilerde rastlandığı gibi böyle kudretli bir hükümdarda her şeye burun büken bir şımarıklık, gurur ve kibir ilk göze çarpan özellik olurdu.
Fakat O ilahi vahyin eğitiminden geçtiği için ahlakı, ne kadar güç sahibi olursa olsun alçakgönüllü olmayı sürdürmesini gerektirmiştir.
Bu yüzden tevazu ile nankörlüğe tenezzül etmeyen bir salih kul olarak, daima kendisi gibi müminlerle dayanışma içinde olmayı dilemiştir.
Davud a ın oğlu olan Süleyman peygamber bütün ihtişamına rağmen servetinin Allah ı unutturmasına izin vermemiştir.
İktidar ve zenginlik sahibi diğer insanların aksine Rabbini çok anmasıyla alemlere örnek olmuştur.
13- Yunus Peygamber Yunus peygamber uyarılarının bir işe yaramadığını gördüğü halkını Allah tan izin almadan sabırsızca terk etmiştir.
Öfkeyle çıkıp gittiği şehirden çok uzaklarda, batmak üzere olduğu için yüklerinin hafifletilmesi kararı alınan bir gemide yolculuk ederken kura kendisine çıkmıştır ve bir anda kendisini balığın karnında bulmuştur.
Bu sonuçtan hikmetli bir ders çıkaran Yunus a tahammülsüzlüğünden kaynaklanan hatasını itiraf ederek balığın karnında, tevazu, günahı itiraf ve istiğfar içeren bir yakarışla halini Allah a şöyle arz etmiştir: Allahım! Senden başka ilah yoktur.
Sınırsız kudret ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin.
Doğrusu gerçekten ben büyük bir haksızlık yaptım.
(Enbiya,21.Sure Ayet:87.
) Sahile sağ selamet bir şekilde Allah ın yardım ile çıkan Yunus peygamber hemen terk ettiği halkının yanına koşmuş ve onları bıraktığından daha iyi bir durumda pişman olmuş bir vaziyette ıslah olma cehdi içinde bulmuştur.
14- Zekeriyya Peygamber Zekeriyya peygamber çocuğu olmayan olgun bir müminin zürriyet sahibi olmak için Allah a nasıl yakarması gerektiğine ilişkin bir numune olarak Kıyamet e kadar yaşayacak insanlar için güzel bir örnektir.
İşte genç kuşakların kalbini vahiyin ışıklarıyla doldurmak için yanıp tutuşan ve İslami irşadın kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çırpınan bir arınmışlık timsali Zekeriyya peygamberin yakarışı: Ey Rabbim! Doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı, ama şimdiye kadar ey Rabbim sana yönelttiğim dualarda cevapsız bırakıldığım hiç olmadı.
Ve gerçek şu ki ben göçüp gittikten sonra yakınlarımın yapacaklarımdan kaygı duyuyorum; çünkü karım baştan beri kısırdı.
Öyleyse bana katından benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet.
Ki, bana ve Yakub un Evi ne mirasçı olsun, ve Sen ey Rabbim, onu hoşnut olacağın bir ahlakla donat.
Ey Rabbim Rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla, zira Sen her yakarışı duyarsın.
Beni çocuksuz bırakma! Fakat beni varissiz bıraksan bile biliyorum ki, herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin.
(Meryem,19.Sure Ayet:3,4,5; Ali İmran,3.Sure Ayet:38;Enbiya,21.Sure Ayet:89.
) 15- İsa Peygamberin Duaları Maide (sofra) Duası İsa a insanların sahip olabildikleri bütün rızıkların asıl sahibi olan Allah tan kalpleri pekiştiren, sonsuz bir güvene eriştiren maddi-manevi bereketler için kaynaklık edecek bir sofra istemiştir: Ey Allahım, Ey Rabbimiz! Gökten bize bir sofra gönder; o bizim için –ilkimizden sonucumuza kadar- sürekli tekrarlanan bir ziyafet ve senden bir işaret olacaktır.
Ve bize rızkımızı ver, zira Sen rızık verenlerin en iyisisin.
(Maide,5.Sure Ayet:114.
Peygamber Duaları-2 islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Peygamber Duaları-2