Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun küllün amene billahi
vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih la nüferriku beyne ehadin min rusülih
ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü
nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyhamektesebet rabbena latüahızna
innesiyna ev ahta'na rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü
alelleziyne min gablina rabbena vela tühammilnamala takatelena bih va'fü anna
vağfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.sadakulaziym.