HZ. MUHAMMED HAKKI GÖZETİRDİ

Adalet nedir?

Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutmak demektir. İslâm'da adâlet, hukuk önünde herkese eşit davranmak, kültür, bilgi ve mevkî farklılıklarından dolayı insanlara başka başka davranmamak demektir. Adâletin zıttı zulümdür.

Allah adaletle hükmetmeyi hakkı gözetmeyi emretmiştir:

-- Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl,90)
-- "...Eğer hükmedersen, aralarında adaletle hüküm ver. Allah âdil olanları sever" (Maide 43).
-- "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Nisa, 135)

Peygamberimiz de hadislerinde şöyle buyurur:

-- "Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah'ın yüce lûtfuna ve himâyesine mazhar olacakların öncüleridir." (Buhârî, Edep, 36).
-- "Kıyâmet gününde insanların Allah'u Teâlâ'ya en sevgili olanı ve Allah'a en yakın bulunanı adil devlet başkanıdır. " (Tirmizî, Ahkâm, 4
-- İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Yalancı şahidin ayakları, (daha şehadet mahallinden) ayrılmadan Allah Teâla hazretleri ona cehennemi vacip kılar."

Peygamberimizden örnekler:

-- Gençliğinde Mekke'de haksızlıkları önlemek ve mazlumların haklarını zalimlerden almak için kurulan Hılfü'l- fudul (faziletlilerin anlaşması) adlı derneğin çalışmalarına katılmıştır. Peygamberliğinden sonra, yine böyle bir toplantıya davet edilse yine katılacağını söylemiştir. Bu anlaşmaya katılanlar Mekke ileri gelenlerinden Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanarak şöyle yemin etmişlerdir: "Allah'a yemin ederiz ki, hepimiz mazlum ile birlikte zalime karşı, mazlumun hakkını verinceye kadar, bir el gibi olacağız. Bu beraberliğimiz Hira ve Sabir tepeleri yerinde durdukça devam edecektir."

İyilik yapmakta da ceza vermekte de adil davranmıştır.

-- Mahzumoğulları kabîlesine mensup eşraftan Fâtıma adında bir kadın hırsızlık yapmıştı, Üsame bin Zeyd affedilmesi için Peygamberimize ricada bulununca bundan dolayı kızmış bu suçu işleyenin kendi kızı Fatıma dahi olsa aynı cezayı vereceğini söylemiş ve sizden önceki ümmetlerde ileri gelenlerden birisi bir suç işledi mi bir yolunu bulup affederlerdi, ama zayıf ve sahipsiz kimseler bir suş işledi mi hemen cezalandırırlardı buyurmuştur. Allah şöyle buyurmuştur:

-- Kızı Hz. Fatıma ev işlerinin çokluğundan şikayetçi olmuş, hizmetçi istemişti. Hz. Peygamber; tesbih tekbir okumasını böylece ev işlerinin kolaylaşacağını söylemiş sonra da: "Suffe ehli aç yatarken sana hizmetçi veremem demiştir."

Görevlendirmeler ve memur tayininde de adaletli olan Peygamberimiz,bu konuda liyakati (o işin ehli olmayı) esas almıştır.

-- Mesala kendisinden görev isteyen yakın arkadaşı Ebu Zer'e : seni zayıf görüyorum bu memuriyet emanettir ..." demiştir.

-- Bir seferinde Muaz bin Cebel'i kadılığa tayin etmeden önce imtihan etmişti.

-- Memuriyeti çok isteyenlere vermezdi. Zira haris (bir meselede çok hırslı) insanların dürüst iş yapacakları şüphelidir.

-- Bir seferinde ganimet dağıtırken bedevinin biri yüksek sesle "Ey Muhammed adil ol" demiş, Bu Hz. Peygambere çok ağır gelmiş ve "eğer ben adil olmazsam başka kimden adalet bekleyebilirsiniz?" demiştir.

-- Bedirdeki esirler arasında öz amcası Abbas ta vardı. Ondan da fidyesini aldıktan sonra serbest bırakmıştır.

-- Hz. Muhammed'e inanmayanlar bile onun adaletine güvenirlerdi. Aralarındaki anlaşmazlıkları peygamberimize getirirler ve ondan sorunlarını çözmesini isterlerdi. Medine'deki yahudiler anlaşamadıkları konulada Peygamberimizin kararına müracaat etmişlerdir.