Vahdaniyet-Vahdaniyet nedir

VAHDANİYET:
146 Birlik, benzeri olmamak, artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri olmak gibi manaları ifade eden bir sıfattır. Allahû Teala (cc)'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması (Ehad), ortağı ve benzerinin bulunmaması demektir. Kur'an-ı Kerîm'de: "De ki, Allah birdir (ehad'dır)" buyurulmuştur.(70) Yine bir başka Ayet-i Kerime'de: "O'nunla (Allah'la) birlikte hiçbir ilah yoktur"(71) hükmü yer alır. Esasen kelime-i tevhid'de yer alan "La ilahe illallah" ibaresi, "ilah yoktur, ancak Allah vardır" demektir. Hz. Adem (as)'den itibaren bütün peygamberler; insanları tevhid'e davet etmişlerdir. Ancak Allahû Teala (cc)'yı bilmek; yalnızca "Allah birdir, Allah'dan başka ilah yoktur" demekle olmaz. Zira tevhid iki temele dayanır. Birincisi: Tevhid'i Ulûhiyyet, İkincisi: Tevhid-i İradi'dir.
Tevhid-i Ulûhiyyet: Allahû Teala (cc)'yı ilim ve sözle; kemal sıfatlara haiz, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ikrar etmektir.
Tevhid-i İradî: Şeriki ve benzeri olmayan Allahû Teala (cc)'ya ihlas ve muhabbetle bağlanmak ve yalnız O'na kulluk etmektir.
Allahû Teala (cc)'nın indirdiği hükümleri çirkin görüp; O'nun hükümlerine mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hükümler icad eden Tağut'î güçlere inanan ve onlara boyun eğenler "La ilahe" (İlah yoktur) iddiasında bulunamazlar.
Vahdaniyet-Vahdaniyet nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Vahdaniyet-Vahdaniyet nedir