İMANIN GÜZELİ VE DAHA GÜZELİ
İman; Allah’ın tek yaratıcı ve malik olduğunu anlamak,görmek, inanmak, ahirette yaşam olacağını idrak etmek, bu dünyada yaptığımızveya yapmadığımız şeylerin semeresini ahirette alacağımızı ve Yüce Allah’ındininin bir bütün olduğunu, meleklerine, peygamber ve kitaplarına inanmanınşart olduğunu kabullenmek, kader ve kazanın Allah’ın iradesine bağlı olarakgerçekleştiğini kalben ikrar etmektir.
İman etmek ve son nefese kadar imanlı yaşamak Müslüman olmanınen temel şartı ve insan olarak yaşamanın vazgeçilmezidir. Müslümanız ve İslam’agirdik diyen herkes en basit anlamıyla kelime-i şehadet getirerek iman eder.Yaşamımız boyunca da bu imana uygun olarak yaşar ve son nefesimizi veririz.Yaşımız ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi anlar, kalan ömrümüzün azlığınispetinde imana daha sıkı sarılmaya çalışırız.
Yaşarken imanımızın gerektirdiği şeyleri yapmaya, Allah’ınyasak ettiği şeylerden sakınmaya gayret ederiz. İmanımızı ahlak ve ibadetlerlegeliştirir, zikir ve hatimlerle güçlendiririz. Kısaca güzel olan şeyleriyapmaya, kötülüklerden uzak durmaya çalışırız.
Biliriz ki iman her şeyimizdir. Hayatın varlık sebebi, dünyasınavının gereği, cennete varis olmanın temel şartı, şefaate mazhar olabilmeninkaçınılmazıdır. Nefsimiz bazen aksini söylese de insan ve cin şeytanları bizevesveseler verse de birer mü’min olarak imanımız derecesinde doğru ve dürüstolanı tercih etmeye gayret ederiz.
İman konusunda herkesi kandırmak mümkünken kendimizi ve Yüceyaratanı asla kandırmayacağımız bilinciyle, kalbimizin ve vicdanımızın sesiylehareket ederiz çoğu zaman. Bu yoldan çıkıp dikenli yollara dalsak ta bazentövbelerle kendimizi affettirmeyi ve pişmanlıklarımızı doğru yola döndürmeyiumut ederiz.
Güzel şeyler yaparız yerden bir taşı kaldırıp kenara koymakveya yaz günü bir ağaç altına sokak kedilerine su vermek gibi. Bunlar imanıngüzel olanları veya güzel sonuçlarıdır. Zaman zaman herkes bu güzelliklerihatırlar ve uygular. Bazen de yasaklara riayet ederiz. Hayvanlara eziyet etmez,israf etmez, kabararak yürümeyiz. Bunlar güzeldir. Sıradan Müslüman olanlariçin ‘Allah bilir’ yeterli de olabilir. Ama imanın daha güzeli ve asıl olanıbunun çok daha fazlasıdır.
Yürekten iman ettiysek şayet bu güzelliklerin çok dahaötesine geçmek ve Yüce Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için daha çok çalışmakzorundayız. Çünkü iman etmek sadece iyilik etmek değildir. İman etmek iyi insanolmaktır. Arasındaki fark ise dağlar kadar büyüktür.
Sözgelimi; yoldan bir taşı kaldırıp arabaların veya yayalarınzarar görmesini engellemek güzeldir. Ama daha güzel olanı o taşı ayağımızlaitmek yerine elimizle kaldırıp zarar veremeyecek bir yere koymak, daha güzeli otaşı oraya atanı bulup dil ile ikaz etmektir.
Sokak kedilerine tekme atmamak güzeldir. Daha güzeli onlarasu ve yemek vermek, daha da güzeli bunu alışkanlık haline getirmektir.
Güzel olan; namaz kılmak, daha güzeli vaktinde kılmak, engüzeli vaktinde ve huşu içinde kılmaktır.
Akrabayı ziyaret etmek güzel olandır. Akrabaya hediye veyapara götürmek daha güzeldir. En güzel olanı o akrabaya onun yanında ve yardımahazır olduğunuzu, kendisini sevdiğinizi ve size güvenebileceğinihissettirmektir.
İsraf etmemek güzeldir, israfı engellemek daha güzeldir.İsraf edenleri uyarmak, israf edilecekleri faydalı hale getirmek daha güzeldir.
Hırsızlıktan korunmak ve kaçınmak doğru ve güzel olandır.Hırsızlarla konuşmamak, dost olmamak daha güzeldir. Onları ikaz edip doğru yolasevk etmeye çalışmak daha güzel olanıdır.
Gıybet ve iftiradan kaçınmak güzel olandır. Daha güzeli buortamlarda bile bulunmamaktır. Zannın çoğunda bile hata olacağı düşüncesiyle “oyapmamıştır” demek daha güzel olandır. En güzeli iftira ve gıybet edeni ikazetmek, mazlumun tarafını tutmak, iftira, dedikodu ve gıybeti alışkanlık haline getirenlerlemuhabbeti kesmektir.
Adaletli olmak güzel olandır. Adaletle hüküm vermek dahagüzeldir. Adaleti hukuk ne derse desin vicdanımızda hissetmek ve Kur’anadaletini esas almak en güzel olandır. Çünkü mahkemeler cevaz verse de en adilmahkeme vicdanımızdır. Müftüler fetva da verseler asıl danışılacak olankalbimizdir.
Yağmurlu havada Allah’a şükretmek güzeldir. Bu yağmurunnasıl ve neden rızık olarak bizlere verildiğini düşünmek daha güzeldir. Suyunhikmetini, Allah’ın bereket ve rahmetini her bir damla suda görebilmek çok dahagüzel olandır.
Bulutların rüzgârlarla bir araya toplanıp, gürlemesini,şimşeklerin yüreklere ümit ve korku vermesini Allah’tan bilmek güzeldir. Bununsadece bir tabiat olayı olmadığını anlamak daha güzeldir. Allah’ın o yıldırımlarladilediğini çarptığını, meleklerin o gök gürlemesiyle Allah’a tesbihlerettiğini, havadan ağır o bulutların sadece Allah’ın kudretiyle havayayükselebildiğini idrak edebilmek en güzelidir.
Denizi seyredip bu güzellik ve denizden çıkan nimetler içinşükretmek güzeldir. Yüzüp giden gemileri seyretmek, bu gemileri sadece Allah’ınyüzdürebileceğini bilmek daha güzeldir. Daha da güzeli hayvanlarıkullanabilelim diye uysallaştıranın, gemileri yüzdürenin, suya ve rüzgâra ogemiyi yürüt emri verenin, fırtınalı havalarda deniz üzerindekilerin dualarınacevap verenin Allah olduğunu bilebilmektir.
Karaya ayak bastığımızda bizi kıyıya sağ salim ulaştıranAllah’a şükretmeyi unutmamak güzeldir. Kalbimize o fırtına dolu saatlerde,öncesi ve sonrasında bir iz bırakan, Yaratan’ı ve ölümü hatırlatan o anlarıdüşünmek daha güzeldir. Daha da güzel olanı kader ve kazanın Allah’tan olduğunubilmek, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğini idrak etmek, sabır ve şükretmeninMüslümana düşen şey olduğunu bilmektir. En güzeli emanet taşıdığımız canınAllah’a ait olduğunu, yaratılış gibi ölümün de gerçek olduğunu bilmek, budünyanın bir sınav olduğunu anlayabilmektir.
Öleceğini bilerek yaşamak güzeldir. Ölünce hesabaçekileceğini bilerek yaşamak daha güzeldir. En güzeli cennet yaşamına uygunimanlı, ahlaklı ve ibadetli yaşayabilmektir.
Ölenin arkasından dua etmek güzeldir. Merhuma dua vehayırlarla yardımda bulunmak daha güzeldir. En güzeli merhumla daha hayattaykenöldüğünde göz yaşı dökmemize sebep kalmayacak şekilde iyi ve güzel ilişkilerkurabilmektir. O’nu hoş tutmak, sevgi ve yakınlığımızı, maddi ve maneviyardımlarımızı ondan esirgememek, onun sevinç ve kederine ortak olarak oöldüğünde vicdanımızda içimizi acıtacak kırıntılar bırakmamaktır.
Ona olan özlemimiz ve biçare kalbimizin acısıyla titremesinedeniyle dökülen abartılı olmayan gözyaşlarımız güzel olandır. Aşırıyakaçmadan ondan güzel bahsetmek daha güzeldir. Daha da güzeli onun yaptıklarıfena ve kötü şeyleri ardından dillendirmemek, onun için Allah’tan af dilemek,hayır ve sevaplarımızdan bir kısmını onun adına kabul etmesi için Allah’a duaetmektir.
Güzelliklerle dolu bu yaşamda ne yazık ki yaptığımızkötülüklerde misliyle karşımıza çıkar.
Sözgelimi kumarda çoluk çocuğun rızkını riske atmadan düşükparalarla oynamak güzelken, kumarhaneye gitmemek daha güzeldir. Kumarın bütünkötülüklerin başı olduğunu bilmek ve sonuçlarını bilip ondan uzak durmak engüzel olandır.
İçkiyi kendini kaybetmeyecek kadar az içmek veya azaltmak,içkiliyken namaza durmamak güzeldir. Daha güzeli içki içmemek, en güzeliiçkinin şuuru nasıl bulandırdığını ve bizi iman ve ibadetten nasıl yok yereuzaklaştırdığını idrak etmektir.
Kadınlara mahremiyet sınırları içinde ilgi ve saygı duymak,sevmek, gönüllerini almak, hoş sözler söylemek hatta alıcı olmayan, rahatsızetmeyen bakışlarla bakmak güzeldir. Daha güzeli onların mahremiyetlerine saygıduymak, açıklarını aramamak, göz zinası yapmamak, taciz etmemek, en güzelionların doğurganlıkları ve edalarıyla bu yaşama can kattığını hissetmek veonlarsız ana şefkati gibi bazı temel insani değerleri bilemeyeceğimizi kabuletmektir. Sadece insan değil tüm hayvanlarda bile Anne olanlarınbebeğine/yavrusuna düşkünlüklerinin, Yüce Allah’ın Rahman ve Rahim oluşunun budünyadaki yansıması olduğunu idrak edebilmek ise en güzel olanıdır.
Çiçekleri koparmamak güzeldir. Çiçek veya ağaç dikmek dahagüzeldir. Daha güzeli o bitkilerin biz ve hayvanlar için Allah’ın bir lütfu,bereketi olduğunu bilmek, onlarda sınırsız hikmetin saklı olduğunu anlamak, herbir yaprakta Yüce Allah’ın kudret ve ilminin damgalı olduğunu hissedebilmektir.
Hukuka uygun davranmak güzel olandır. Hukuk kurallarıçerçevesinde yaşamak ve başkalarının hakkına saygılı olmak, tecavüz etmemekdaha güzeldir. En güzeli hukukun adalet olmadığını bilmek, hukuktan kaçsak bileadaletten kaçamayacağımızı anlayabilmektir.
Yaptığımız bir günah, işlediğimiz bir suç, gereksiz yerealdığımız bir can veya kırdığımız bir kalpten sonra özür dilemek, hattacezasını çekmek, tövbe etmek güzeldir. Daha güzeli bu hareketi hiç yapmamak, engüzeli kalbimizdeki iman ve Allah korkusuyla el ve ayaklarımızın o suç, günahveya harama hiç uzanamamasıdır.
Güzel olanları yaptıkça sıradan imanlı Müslümanlar oluruz.Bu bile bizleri iman etmeyenlerden, kafir, müşrik ve münafıklardan ayırmayayetebilir. Daha güzelleri onlarla aramızda fark yaratır. En güzelleri yapmakise bizi Allah’a inşallah ve Peygamber sünnetlerine daha çok yanaştırır.
Bu dünyada iyi insan olabilmek bir ömür sürer ama kötü insanolmak on dakikadır.
Yol göstericimiz Yüce Kur’an ve Peygamberimizin sünnetleri,rehberimiz vicdanımız ve kalbimiz, ışığımız yüreklerimizdeki Allah sevgisidir.Bu kılavuzlar olduğu sürece yanlış yapmak, yanlıştan dönmemek, aşırıya kaçmakmümkün değildir. İyiliklerde de bu kılavuzlar sayesinde doruğa çıkmamak içinhiçbir neden yoktur.
Mü’min daima güzelin güzelini arayan, kötülüklerdenkaçınmakla kalmayıp onlarla bedeniyle, olmazsa diliyle o da olmazsa kalbiylemücadele edendir.