Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin alametleriBin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin alametleri


KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ..
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde Ömer hazretleri anlatır: Kadir
gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
Peygamber efendimiz hazreti MUHAMMED SallALLAHU TEALA Aleyhi Alihi ve sellem Hadis-i şeriflerinde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve
mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]
(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]
Ebu Hureyre’nin [Radya'ALLAHU TEALA Anh.] rivayet ettiği bir hadis şöyledir:
“Resul-i Ekrem [SallALLAHU TEALA Aleyhi Alihi ve sellem] ”Bu aydan kaç gün geçti?” diye sordu. Biz yirmi iki gün geçti, sekiz gün kaldı dedik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem [SallALLAHU TEALA Aleyhi Alihi ve sellem]:
“ Hayır! Bilakis bu aydan yirmi iki gün geçti, yedi gün kaldı. Kadir gecesini bu günde arayın!” [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/251; İbn Mace, Sıyam, No:1656] buyurdu.
Resul-i Ekrem [SallALLAHU TEALA Aleyhi Alihi ve sellem], bir hadisi şerifte:
“ Kadir gecesi aydınlık bir gecedir, sıcak değildir, soğuk da değildir. Bulutsuz ve yağmursuzdur. O gecede [şeytanlar] yıldızla kovulmaz. Güneşin ışıksız doğması o gecenin açık alametlerindendir.” [Taberani, Rumuz el-Ahadis] buyurmuştur.

Bazıları Kadir gecesinde köpek sesi duyulmaz demişlerdir. Seleften biri Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde Kabe’yi tavaf ediyordu. Bir de baktı ki, melekler de insanların üzerinde Kabe’yi tavaf etmekteler.

Ferkad [rah] anlatıyor: “Sahabeden bir grup mescitte oturuyorlardı. Gökten gelen bir ses duydular ve göğe baktıklarında bir nur ve kapı gördüler. Bu olay Ramazan ayında olmuştu. Sonra bunu Resul-i Ekrem [SallALLAHU TEALA Aleyhi Alihi ve sellem]’e bildirdiler. Resul-i Ekrem [SallALLAHU TEALA Aleyhi Alihi ve sellem] şöyle buyurdu:

“Nur, izzet sahibi olan Rabbin nuruydu. Kapı, semanın kapısıydı.Ses, peygamberlere aitti. Her sene Ramazan ayının durumu böyledir. Fakat bu gece bu sırlara açtı.” [Seleme b. Şubeyb, Fedail el-Ramazan].

*********

KADİR GECESİ..
Muhterem Müslümanlar!
Kandil geceleriyle başlayıp, üç aylarla devam eden ve mübarek Ramazan ayı ile her tarafı kuşatan bir manevi atmosferden geçtik. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanın son günlerine ulaşarak bir kadir gecesini daha idrak etmek üzereyiz.

Kıymetli Müminler!
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen tek ay Ramazan ayı, tek gece de Kadir gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Yüce Rabbimiz şöyle haber vermektedir:
“Şüphesiz, biz Kurân-ı Kadir gecesi’nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh(Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.”

Aziz Müminler!
Kadir gecesi azamet ve şeref gecesidir. Peygamberimiz bu gecenin kıymet ve değerini ifade etmek için şöyle buyurmuştur:
“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolunur.”

Bu gecedeki ilahi ziyafete ve Kur’âni sofraya, başta Cebrail(a.s) olmak üzere melekler de iştirak ederek bizleri şereflendirirler. Meleklerin peyderpey inmesiyle yeryüzü manevi bir atmosfere bürünür. Melekler, müminlerin etrafını kuşatarak, onlara Rablerinin bağış ve rahmetini müjdelerler. Tan yeri ağarıncaya kadar devam eden bu ulvi tecelli, ümmet-i Muhammed’in gönüllerine hoş bir huzur ve saadet dalgası eriştirir.

Muhterem Müslümanlar!
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu geceyi hakkıyla değerlendirmek, ibadet duâ ve istiğfar ile ihya etmek, bin ay ibadet etme sevabını kazandırır. Peygamber Efendimiz, Ramazan-ı Şerifin son on gününün gecelerinde, kendilerini daha çok ibadete verirlerdi. Biz de gerek Kadir gecesinde, gerekse Ramazan’ın son günlerinde daha çok ibadet etmeli ve bol bol dua etmeliyiz. Peygamber Efendimizin Hz.Aişe’ye öğrettiği şu duayı çokça okumalıyız:
“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.”

Kıymetli Kardeşlerim!
Kadir gecesi, müminler için baştan sona kadar selamdır, hayırdır, rahmettir, mağfirettir. Bu nimetlerden faydalanmak için, bu geceyi iyi değerlendirmeli, kazâ ve nafile namazlar kılmalı, Kuran-ı Kerim okumalı ve manasını anlamaya çalışmalıyız.
Yüce mevlâmızdan, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız hayır-hasenât ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını niyaz ediyor, Kadir gecesi münasebetiyle tüm İslam âlemine ve insanlığa huzur ve saadet diliyorum...

*********

"Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi (Arapça: سورة القدر )'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.[1] Kadir Suresinde Kur’an’ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir....!!

Zamanı, Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Hz.Muhammed saav. efendimiz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" [2] demiştir.

İlk vahiy, İslam'a göre Allah Teala Kur'anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile İslam peygamberi Muhammed 'e kırk yaşında Hira Mağarası'nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi'nin ilk ayetleridir.[3]

İslamiyet'te Kadir Gecesine verilen önem, Kadir Gecesi, İslam alemine göre çok hayırlı ve mübarek sayılan bir gecedir. Kur'an'da kadir gecesi şöyle tanımlanmıştır:

"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."[4]

İnnâ enzelnâhu fi leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelül melâiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr. Selâmün hiye hatta madla'il fecr. [5] ..

*********

ES-SELAMU ALEYKUM RAHMETULLAHİ VE BEREKATEHU VE NURU, EBEDEN VE DAİMA ECMAİN...

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. SUBHANALLAH, ESTAĞFİRULLAH, LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMED'ÜR RESULULLAH. ELHAMDULİLLAH. ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER. ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE MEVLANA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM Bİ ADEDİ İLMİKE.
SIRLANMIŞ OLAN KADİR GECEMİZ EN HAYIRLISIYLA TÜM ALEMLERE MÜBAREK, FEYZLİ, NURLU VE BEREKETLİ OLSUN. ALLAH TEALA CÜMLE ÜMMETİ MUHAMMED'DEN (AS.) EBEDİ VE HESAPSIZ İLLA Kİ.! RAZI OLSUN. RAZI OLDUĞU GİBİ YAŞATSIN. DÜNYA VE AHİRETDE, CEMALULLAH'I SEYR EDENLERDEN OLURUZ İNŞA'ALLAHU TEALA. BÜTÜN DUALARIMIZ NURUN ALA NUR İLE EN AZ 700.BİN MİSLİ İLE KABUL OLSUN. AMİN ECMAİN...

"Allahümme inneke afüvvün kerimün, tuhıbbül affe fa'fü anni."
Allah'ım sen çok affedicisin çok kerimsin affetmeyi seversin,benide (bizide) affet.
AMİN ECMAİN...
“Rabbiğfir lî ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm: Allahım! Beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin”
AMİN ECMAİN...
Allahümme ecirna minen-nar.
"Allahım bizi cehennem ateşinden koru"
AMİN ECMAİN...
Allahümme innî ürîdü en üceddidel imane tecdiden bi kavlî la ilahe illallah Muhammeden ResulUllah.
Allah'ım, muhakkak ki ben "lâilahe illallah" sözü ile imanımı yenilemeyi arzu ediyorum...
AMİN ECMAİN...
VELHAMDULİLLAHİRRABBİL ALEMİN EL-FATİHA TUS'SALAVAT