KİTAPLARA İMAN: YÜZ SAHİFE VE DÖRT KİTAB

Allâhü Teâlâ insanları ve cinleri yarattı ve dünya ve âhiret saadetini bildirmesi için onlara peygamberler gönderdi. Peygamberlere, Cebrâil aleyhisselâm ile emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Peygamberler de bu emirleri, Cebrâil aleyhisselâmın getirdiği gibi, ümmetlerine bildirdi.

Allâhü Teâlâ, yüz sahîfe ve dört büyük kitâb indirmiştir:

On sahîfe Âdem aleyhisselâma; elli sahîfe Şît aleyhisselâma, otuz sahîfe İdrîs aleyhisselâma, on sahîfe İbrâhîm aleyhisselâma gelmiştir.

Dört kitâbdan, Tevrât-ı şerif, Mûsa aleyhisselâma, Zebûr-i şerif, Dâvûd aleyhisselâma, İncil-i şerif, Isâ aleyhisselâma; Kur'ân-ı Kerîm, son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimize inmiştir.

Mûsâ aleyhisselâmın dîni, Isâ aleyhisselâm zamanına kadar devam etti. Isâ aleyhisselâm gelince, Mûsâ aleyhisselâmın dînine uymak caiz olmayıp, Muhammed aleyhisselâmın dîni gelinceye kadar, Isâ aleyhisselâmın dînine uymak lâzım oldu. Fakat İsrâîloğullarının çoğu, Isâ aleyhisselâma îmân etmedi.

Isâ aleyhisselâma imân edenlere Nasârâ (Hıristiyan) denildi. Isâ aleyhisselâma îmân etmeyip de, küfürde, dalâlette kalanlara Yahûdî denildi. İşte Yahûdîlik ile Hıristiyanlık böylece ayrıldı.

Hâlbuki iki cihanın seyyidi, insanların ve cinnin hepsinin peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz, bütün âlemlere Peygamber olarak gönderildi ve getirdiği İslâm Dîni, bütün dinleri neshetti, hükmünü kaldırdı. Bu dinin hükmü kıyamete kadar süreceğinden, dünyânın hiçbir yerinde onun dîninden başka bir dinde bulunmak câiz değildir. Ondan sonra, hiç peygamber gelmeyecektir.

Biz, çok şükür, onun ümmetiyiz. Dînimiz, İslâm dînidir. Peygamberlerin aleyhimüsselâm hepsine inanırız. Hepsi Allâhü Teâlâ tarafından gönderilmiş peygamberlerdir. Fakat Kur'ân-ı Kerîm nazil olunca, başka dinler nesh edildi; hükümleri kaldırıldı. Onun için, hiçbirine uymak caiz değildir. (A. Cevdet Paşa, Malumat-ı Nâfia)