Ehli Sünnet Doğru Yoldur

Mehmet Şevket Eygi

araştırmacı yazar

Bütün bid'at fırkalarında şu iddia ve söylem vardır: "Ümmet bozuldu, bir biz doğru yolda kaldık."

Vehhabîler böyle diyor. Onların ölçüleri esas alınacak olursa dünyada çok az Müslüman kalır.

Selefîler de böyle söylüyor.

Haricîlerle konuşun, kitaplarını inceleyin, aynı söylemi onlarda da bulacaksınız.

İslâm dünyasında iki çeşit çeşitlilik vardır.

1. Olumlu, rahmete vesile olan, teferruata ait çeşitlilikler. Ehl-i sünnetteki çeşitlilik böyledir, zenginliktir.

2. Esasa ve temele ait uyuşmazlıklar. Bunlar rahmanî değil, şeytanîdir, rahmete değil, azaba vesile olur.

Ehl-i sünnetin dört fıkıh mezhebi esasta, temelde, usûlde birdir. Sadece teferruata ait tâli meselelerde çeşitlilik vardır.

Yine Ehl-i sünnet dairesi içindeki Şeriata sımsıkı bağlı tasavvuf tarikatları da esasta, usûlde birdir, hepsi de Tarikat-ı Muhammediye'dir. Aralarında esasa ait olmayan meşreb çeşitliliği vardır.

Ehl-i sünnetin sahih akidesine aykırı bütün akideler bozuktur.

Ehl-i sünnet ile Vehhabiler arasındaki ihtilâfların hepsinde, yüzde yüz Ehl-i sünnet haklıdır, Vehhabîlik yüzde yüz hatâlıdır.

Mutezile mezhebinde de böyledir. Ehl-i sünnet ile çatışan hiçbir meselede ve konuda Mutezile haklı değildir.

Vehhabîler, Selefîler, Mutezile namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyormuş... Ehl-i sünnet ile aralarındaki ihtilâf bu konularda değildir ki...

Ehl-i sünnet cadde-i kübra-i islâmiyedir.

Ehl-i sünnet Sevad-ı Âzam'dır.

Ehl-i sünnet Kur'ân ve sünnetin doğru yorumudur.

Bir Sünnînin yanlış, bozuk bir düşüncesi, görüşü, işi olması Ehl-i sünnetin yanlış olduğuna delâlet etmez.

Ehl-i Sünnet Selef-i Sâlihîne bağlıdır.

Ehl-i sünnetin müctehid imamları vardır.

Ehl-i sünnetin ulemâsı, fukahası, müfessir ve muhaddisleri, müftüleri vardır.

Ehl-i Sünnette cumhur-i ulemâ kavramı vardır.

Bir zatın istisnaî olarak bir konuda şazz, aykırı bir görüşü olması bahane edilerek Ehl-i sünnete çatılamaz. Böyle bir şazz görüş esas alınamaz.

Ehl-i sünnetin müdevven fıkıh kitapları vardır.

Dört hak mezhebin ittifak halinde olduğu bir konuda aykırı bir fikir, görüş, re'y bid'attir.

Ehl-i sünnet dinde orta yoldur.

Ehl-i sünnetin sayısız evliyaullahı vardır.

Ehl-i sünnetin her devirde, Resulullah Efendimize (Salat ve selâm olsun O'na) nuranî bir silsile ile bağlı, icazetli ulemâsı, fukahası, meşayihi, mürşidleri vardır.

Ehl-i sünnet herhangi, sıradan bir fırka değildir. Fırka-i Nâciyedir.

Ötekiler firka-i dâlledir.

Ehl-i sünnet itikadında Yüce Allah kemal sıfatlarla sıfatlandırılır, noksan sıfatlardan tenzih edilir.

Ehl-i sünnet Kur'ân-ı Kerîm'in heva ve re'y ile yorumlanmasına izin vermez.

Hakikî Tevhid inancı Ehl-i sünnettedir.

Ehl-i sünnet İslâm dininde reform, yenilik, değişiklik yapılmasına izin vermez.

Ehl-i sünnet inancına göre Allah katında hak, makbul, geçerli din İslâm'dır. İslâm'dan başka hak dinler yoktur.

Ehl-i sünnet, ruhbanların (hocaefendilerin, şeyhlerin, hazretlerin, baronların) erbab haline getirilmesine, putlaştırılmasına izin vermez.

Ehl-i sünnet tenkit edilemez. Çünkü onda yanlışlık, bozukluk, sapıklık yoktur.

Ehl-i sünnet mensubu bir Müslümanın günahı, hatâsı, yanlışlığı Ehl-i sünnete mal edilemez.

Türkiye'de Ehl-i sünnete saldırmak İslâm'a saldırmak demektir.

Ehl-i sünneti yıkmaya çalışmak, İslâm'ı yıkmak demektir.

Ehl-i sünnet düşmanı bid'atçilere karşı uyanık olalım.

(ikinci yazı)
İstenilse

İstenilse bu ülkedeki uyuşturucu ticareti, kaçakçılığı, trafiği birkaç ayda bitirilir.

İSTENİLSE bu ülkedeki yaygın ve yoğun gayr-i resmî fuhuş, karı kız ticareti de birkaç ayda bitirilir. (Fuhuşun, karı satışının resmîsi de var. KDV'li, vergili!..)

İSTENİLSE Sultanahmet'teki ve başka yerlerdeki mafyalar, çeteler birkaç haftada bitirilir, ortalık tertemiz edilir.

İSTENİLSE halka ehlî domuz, yaban domuzu, eşek eti yediren çeteler birkaç ayda çökertilir.

İSTENİLSE halka hormonlu sebze ve meyve yedirenlerin canlarına okunur, hepsi adalete teslim edilir, halkın sağlığı ile oynamalarına fırsat ve imkân verilmez.

İSTENİLSE zeytinleri, sağlığa çok zararlı kimyevî boyalarla simsiyah boyayan sahtekârların hepsi yakalanıp hapse atılır, zararlı zeytinler imha edilir.

İSTENİLSE sucukların içine soya unu, işkembe, tavuk derisi koyan, etiketine de "dana etindendir" diye yazan sahtekârların çanına ot çıkanır.

İSTENİLSE bu ülkede kimse ihalelere fesat karıştıramaz.

İSTENİLSE bütün pislikler, kirlilikler, bulanıklıklar birkaç ayda temizlenir; Türkiye temiz ve şeffaf bir ülke haline getirilir.

İSTENİLSE torpil kaldırılır.

İSTENİLSE nepotizm bitirilir.

İSTENİLSE büyük arazilerin imar oranları ve yapılacak binaların irtifaları (yükseklikleri) üzerinde oynanarak elde edilen milyarlarca dolarlık haram rantlara kısa zamanda son verilir.

İSTENİLSE on binlerce sahtekâr, hırsız, talancı, soyguncu derdest edilir ve hapse atılır.

İSTENİLSE bu ülkede rüşvet almak ve vermek cesaretine sahip bir adam bile kalmaz.

Evet İSTENİLSE bu ülkedeki kötülüklerin en az yüzde doksanı ortadan kaldırılabilir.

İSTENİLSE halk rahat eder.

İSTENİLSE sosyal adalet sağlanır.

İSTENİLSE çok iyi şeyler yapılabilir.

İSTEMEK irade sahibi olmak demektir.

Bu irade yoksa bu devlet sarsılmaya, ülke ve halk perişan olmaya devam edecektir.

İSTEYEN Mevlâsını bulurmuş.

İsteyen belâsını.

Biz hangisini İSTİYORUZ?