Mevlüt Özcan
2010-01-15
Hadiste verilen mesaj Muhterem Müslümanlar!

Allah (c.c.); bizlere doğruluğu, adaleti ve sabrı emrediyor. Bizi yaratan O, yaşatan O, rızıklandıran O... O'nun verdiği nimetlerle hayat sürüyoruz. Gözümüzün ferini alıverse göremeyiz. Elimizin, ayağımızın sinirini çekiverse tutamayız, yürüyemeyiz. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Bizler her zaman bunu Lâ havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim cümlesiyle ikrar ediyoruz.

Muhterem Müslümanlar!

Buhari ve Müslim adlı kaynak kitaplarımızda Ebu Hureyre'den bir hadis rivayet edilir. Peygamberimiz Efendimiz doğruluk hususunda dikkatlerimizi şu olay üzerine çekmişlerdir. Buyurmuştur ki:

"Allah'ın salât ve selâmı üzerlerine olsun, önceki peygamberlerden biri düşmanla savaşmaya çıktı. Hareketinden önce ümmetine şöyle seslendi.

- Bir hanımla evlenmiş olup onunla henüz gerdeğe girmemiş olan, yaptığı evin henüz çatısını çatmamış olan, gebe koyun veya deve alıp yavrulamasını bekleyen kimseler peşimden gelmesin.

Bu sözleri söyledikten sonra yola çıktı. İkindi civarında savaşacağı mıntıkaya vardı. Güneşe hitaben:

- Sen de ben de emir kuluyuz, dedi. Sonra da:

"Allah'ım güneşin batmasını geciktir..." diye duâ etti.

Allah, Peygamberinin bu duasını kabul etti. Orayı fethedinceye kadar güneşin batması geciktirildi. Savaş bitti. Ganimetler bir araya toplandı. Toplanan ganimetleri yakmak için gökten ateş indi, fakat yakmadı. Bunun üzerine Peygamber:

- İçinizde ganimetten mal çalmış olanlar var. Kim ne aldıysa getirsin dedi. Kimseler bir şey getirmediler. Bunun üzerine peygamber:

- Her kabileden bir temsilci gelip benimle tokalaşıp biat etsin, dedi.

Tokalaşma esnasında bir kişinin eli peygamberin eline yapıştı.

O zaman peygamber:

- Hainlik yapan sizdedir. Derhal senin kabilene mensup kişiler gelip bana biat etsinler, dedi.

Biat esnasında iki-üç kişinin eli Peygamberin eline yapıştı. Bu def'a onlara:

-Alınmış olan mal sizdedir, dedi.

Adamlar sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirdiler. Peygamber onu öteki ganimetlerin içine koydu. Ateş de hepsini yaktı, kül etti. Çünkü ganimet bizden önceki hiçbir Peygambere ve ümmetine helâl değildi. Allah-u Teâlâ zaaf ve aczimizi bildiği için onu bize helâl kıldı." (Buhari, Humus 8. Müslim, Cihad 32)

Muhterem Müslümanlar!

Kaynaklarda geçtiğine (Kâdî İyâz'a) göre hadiste sözü edilen peygamber Yûşa aleyhisselam. Fethettiği şehir de Filistin'deki Eriha'dır.

Muhterem Müslümanlar!

Hadis bize hangi dersleri veriyor?

Hadiste verilen mesaj; samimiyet, imkânsızlıklar içinde imkanların doğmasına vesiledir. Dürüstlük olmayınca başarı da olmaz. Başarılı olmak azim ve seba ister; zafer de böyle sağlanır. Ciddi işler tam anlamıyla o iş için hazır olanlara verilmelidir. Hâlis olmayan amelleri Allah (c.c.) kabul etmez.

Ayetlerden ve hadislerden gerekli dersi alabilirsek yolumuz düzgün, ömrümüz bereketli, evimiz huzurlu, kazancımız da bereketli olur Muhterem Müslümanlar!