Hz. Peygamber s.a.v. efendimizi ziyaret etmenin lüzum ve önemi 7Mehmet Talü

araştırmacı yazar


İbnu Beşşar gibi bir kısım büyüklerden, Resûlullah (S.A.V.) efendimizin kabri başında selam verdikleri vakit içeriden "Ve aleykes-selam" mukabelesini işittiklerine dair itiraflar rivayet edilmiştir.
Abdullah b. Mes'ûd (R.A.)'den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) efendimiz şöyle buyurdu:
"Yeryüzünde ALLAH Teâlâ'ın seyyah melekleri vardır. Ümmetimin selamını bana ulaştırırlar." (Darimî, 2/409, No:2774, İbn Hibban, 3/195, No:914, Taberanî, el-Mu'cemül-Kebir, 9/71, No:10377)
Resûlullah (S.A.V.) efendimizi ziyaretten başka Mescid-i Saâdet'in ziyaretine de niyyet eder ve bu ziyaret ile ALLAH Teâlâ'nın rızasını kazanmayı amaçlar. Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte inşa ettiği ve Mescid-i Nebî yahut Mescid-i Resûl diye anılan Medine-i Münevvere Mescidi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan sonra yer yüzündeki en faziletli mescittir. Mescid-i Nebî yahut Mescid-i Resûl, Peygamber Mescidi demektir. Buna "Mescid-i Saâdet" de denir. Resûlullah (S.A.V.) efendimizin kabr-i şerifi de Mescid'in doğu yönünde bulunan hücrede yer almaktadır. Mescid'in genişletilmesi sebebi ile günümüzde bu hücre mescidin içinde kalmıştır. Hz. Ebubekir (R.A.) ile Hz. Ömer (R.A.) nun kabirleri de aynı yerdedir.
Medine-i Münevvere uzaktan görülünce salat ü selam getirir ve:
"Bismillahi ve alâ milleti resûlillâh. Rabbi edhılni müdhale sıdkın ve ehricnî muhrece sıdkın vec'al lî min ledünke sültânen nasîrâ.
Allâhümme hazâ haremü nebiyyike ve mehbitu vahyik. Femnün aleyye bi'd-dühûli fîh. Vec'alhü vikayeten lî minen-nâr. Ve emnen minel-azâb ve sûil-hisab. Vec'alnî minel-fâizîne bi şefâatil-Mustafâ yevmel-meâb.
ALLAH'ümmagfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike ve fazlike ve edhilnî fîhâ ve sehhil lenâ ebvâbe rizkıke verzüknî mâ rezaktehu evliyâeke ve ehle tâatik. Veğfirlî verhamnî yâ hayre mes'ûl.
ALLAH Teâlâ'nın adıyla ve Resülullah'ın dini üzere bu ziyareti yapıyorum. Ey Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
ALLAH'ım! Burası senin Peygamberinin haremi ve senin vahyinin indiği mübarek beldedir. Bu kutsal yeri benim için Cehennemden korunma, azaptan ve kötü hesaptan güven vesilesi kıl. Beni, kıyamet gününde Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin şefaatini kazananlardan eyle.
ALLAHım! Günahlarımı bağışla. Bana rahmet kapılarını aç ve beni rahmetine daldır. Bize rızık yollarını kolaylaştır. Veli kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara lutfettiğini bana da lutfet. Beni bağışla ve bana merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi!" diye dua eder.