Hz. Peygamber s.a.v. efendimizi ziyaret etmenin lüzum ve önemi 19


Mehmet Talü

araştırmacı yazar


Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, bir iyiliğe en az bire on, bire yüz ve yediyüz hatta Cenâb-ı Hakkın daha fazla vereceği de zikredilmişdir. İhlâsa göre ecir artar. Yani iyi niyet ve ihlasları olanların ecir ve mükafatları da o ölçüde artar.
Bu bakımdan uzak yollardan pek çok sıkıntı ve masraflarla, Kabe ve Ravza'ya varan muhterem kardeşlerimiz! Zamanınızı, sayılı günlerinizi iyi değerlendiriniz. Vakitlerinizi, lüzumsuz ve değersiz şeylerle geçirmeyiniz. Bilhassa günahlardan son derece kaçınınız. Çünkü Kâbede ve Ravza'da yapılan ibâdet ve iyiliklere kat kat ecr ü mükafat verildiği gibi oralarda işlenen günah ve mâsiyetler de o derece büyük ve kötüdür. Sa'd b. Ebû Vakkas (R.A.)'den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Kim Medine-i Münevvere ehline kötülük yapmak isterse, ALLAHTeâlâ onu, tuzun ateşte eridiği gibi eritip bitirir." (Müslim, Hac: 494, 2/1008, N0: 1387)
Hacı veya umreci Resûlullah (S.A.V.) efendimizin kabrini, tenha zamanları kollayarak, sık sık ziyaret eder. Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizi ziyaret etmek, O'nun namaz kıldığı mescidde namaz kılmak, O'nun ayak bastığı, gezip dolaştığı yerleri dünya gözüyle görmek ne büyük mutluluktur.
Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin dünyada en yakın dostları olduğu gibi, ebedî istirahatgâhında da yanı başında bulunan Hz. Ebû Bekr (R.A.) ile Hz. Ömer (R.A.) ya da selam verir ve dua eder. Gerek Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin hayatında, gerekse halifelikleri esnasında bu iki büyük sahabînin, İslam'a ne büyük hizmetlerde bulunduğu bir şerit gibi geçer gözlerinin önünden. Yine fırsat bulduğunda aralarında Hz. Osman, Hz. Abbas, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Hasan (R. Anhüm) gibi ileri gelen sahabîlerin de bulunduğu Bakî' mezarlığını, orada medfun olan yaklaşık onbin sahabeyi ziyaret eder, onlara da selam verir ve dua eder. Zira Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz de zaman zaman bu mezarlığa gider ve orada yatan Mü'minler için dua ederdi. Medine-i Münevvere'de bulunan mübarek mekanları da ziyaret eder.
Medine-i Münevvere'den ayrılma vakti geldiğinde, Mescid-i Nebi'de iki rekat namaz kılar, dilediği gibi dua eder. Resûlullah (S.A.V.) efendimizin kabrinin yanına gelerek yukarı da zikredilen duaları okur, ar-zu ettiği başka duaları yapar, Haremeyn'e yeniden ulaşmayı ALLAH Teâlâ'dan diler. Mescitten ayrılırken:
"ALLAH'ümme lâ tec'alhü âhirel-ahdi bi haremi resûlik. Ve sehHilliyel-avde ilel-haremeyni sebîlen sehleten bi mennike ve fadlik. Verzuknil-afve vel-âfiyete fid-dünya vel-âhireh. Ve ruddenâ ilâ ehlina sâlimîne ğanimîn.
ALLAH'ım! Resülünün haremine yaptığım bu ziyareti son ziyaretim kılma. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere haremlerine yeniden kolaylıkla gelmemi sağla. Dünya ve ahirette afiyet içinde olmayı ve bağışlanmayı bana nasip et ve bizi ailelerimize güvenlik içinde ve bol kazançlı kimseler olarak döndür." diye dua eder. Dilerse "Ya Rabbi! Ben Senin Rızan İçin Dua Yapmak İstiyorum." İsimli kitabımızda yer alanve benzeri duaları ederek veda edip ayrılır.