Neler Yaptılar Neler

Mehmet Şevket Eygi

araştırmacı yazar

1. Sultan Abdülaziz'in gayr-i meşru şekilde tahttan indirilmesi, hakaretlerle Dolmabahçe sarayından alınıp Topkapı sarayına hapsedilmesi.

2. Pertevniyal Valide Sultan'ın küpelerinin, şerefsiz ve haysiyetsiz biri tarafından, kulak memeleri kopartılarak gasb edilmesi.

3. Saraydaki kız hizmetçilerin ve cariyelerin kapanın elinde kalması.

4. Ortaköydeki Fer'iye sarayına getirilen Sultan Abdülaziz'in, Kur'ân okurken haince ve kalleşçe şehid edilmesi.

5. Sultan Abdülhamid'in gayr-i meşru şekilde tahttan indirilmesi ve Selanik'e sürülmesi, Yahudi Alatini'nin köşküne tıkılması.

6. Yıldız sarayının yağma edilmesi. (1919'da İkdam gazetesi Yıldız yağmasından pay alan Jön Türk paşaların bir kısmının listesini yayınlamıştır.)

7. Jön Türk iktidarının, İslâm ve Türk kadınlarına resmî vesika vererek onlara yasal fuhuş yapma hürriyet ve imkânını tanıması.

8. 1924'te, Hilafeti savunan Trabzon mebusu Ali Şükrü beyin TopalOsman'a boğdurulması. Topal Osman'ın da Çankaya köşkünde çarpışma sonunda öldürülmesi.

9. Büyük din alimi ve fakih İskilipli Âtıf efendinin asılarak şehid edilmesi.

10. Aynı gün Babaeski müftüsünün asılarak şehid edilmesi.

11. Binlerce din âliminin, fakihin tarikat şeyhinin, talebe-i ulumun asılması, zindana atılması, ezilmesi, süründürülmesi, dehşetli bir terör tayfunu estirilmesi.

12. Son Halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han'ın ve bütün hanedan mensuplarının 1924'te yurt dışına sürülmesi ve büyük kısmının perişan olması.

13. Düzmece Menemen vak'ası bahane edilerek Nakşibendî tarikatı büyüklerinden Şeyh Erbilli Es'ad efendinin, yaşı doksana yaklaşmış olduğu halde Erenköyündeki evinden alınıp tutuklanıp Menemen'e götürülüp orada şehid edilmesi.

14. İslâmî ilim, irfan, eğitim, yardımlaşma ocaklarının yok edilmesi.

15. Tarihî İslâm kabristanlarının yüzde 99'unun yok edilmesi.

16. Evkaf-ı islâmiyenin talan edilmesi.

17. Matbuatın (basının) dinden bahs etmesinin yasaklanması.

18. Şark Fâtihi Kazım Karabekir Paşanın Erenköyündeki köşküne kapatılması.

19. Dünyanın, belki de en zengin ve medenî lisanı olan yazılı ve edebî Türkçenin, Bulgaristandan özel olarak getirtilen Agop Martayan'a katl ettirilmesi; öz, sade, arı (eşek arısı), fakir, estetiksiz bir dile çevrilmesi. (Adı geçen zat isminin tamamını yazmamış, hep "A. Dilaçar" demiştir.)

20. Asıl adı Moiz Kohen olan Yahudiye, Yahudice düzme bir Türk milliyetçiliği ve Türkçülük ideolojisi hazırlatmışlar ve bu adamın kitap ve makalelerini Tekin Alp ismiyle millete ve gençliğe sunmuşlardır. (Moiz Kohen Tekin Alp Ziya Gökalp'in yakın dostu ve talebesidir, belki de üstadıdır.)

21. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra meşru sivil başbakan AdnanMenderes'i Yassıada zindanına tıkmışlar, gayr-i âdil, gayr-i meşru bir muhakeme sonunda mazlumen iki bakanıyla birlikte şehid etmişlerdir.

Yapılan darbelerin, ihtilallerin, asılan önemli kişilerin, millî kimlik ve kültüre vurulan darbelerin, hıyanetlerin, yağmaların belli başlıları kısa kısa yazılacak olsa ortaya kocaman bir kitap çıkar.

* (İkinci yazı)
HAİNLER, ZALİMLER, ALÇAKLAR...

Sokak kedilerini ve köpeklerini öldürenler, zehirleyenler zalimdir, günahkârdır, haindir. Allah'ın gazabından ve cezasından korksunlar. Onların canını onlar vermedi.

Zevk için, öldürme arzularını tatmin için avcılık yapanlar zalimdir. Zalim yine bir zulme giriftar olur âhir/Elbette ev yıkanın hanesi viran olur.

Balık yuvalarını tahrip edenler, nice balık türünün kökünü kurutanlar haindir, zalimdir.

Tıbbî yabanî bitkilerin tümünü, bir sonraki seneye kalmayacak şekilde yolanlar haindir, zalimdir, cahildir, beyinsizdir, alçaktır.

Üç kuruşluk menfaat için meyve ve sebzeleri hormonlayanlar haindir, zalimdir, alçaktır.

Müslümanlara ehlî domuz, yaban domuzu, eşek eti yedirenler haindir, şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Allah'ın ve insanların laneti onların üzerine olsun!..

Vazifeleri gereği domuz ve eşek etlerini halka yedirenleri denetlemeyen, bu kötülüğün önüne geçmeyen, ahaliyi korumayan, vazifelerini hakkıyla yapmayan ilgililer ve sorumlular haindir.

Okullarda on yaşındaki masum çocuklara uyuşturucu kullandıranlar hain, zalim, alçaktır. Onlarla işbirliği yapanlar da öyledir.

Şu memleketin hakiki sahibi olan ve çoğunluğu oluşturan Müslümanları iç tehdit ve tehlike olarak gören türedi devşirmeler haindir, zalimdir, sefildir.

Dindar Müslümanların yeryüzünde Allah'ı zikretmelerine engel olan, zikrullahı yasaklayan, tesbihatı suç sayan zihniyet haindir, merduttur, laindir.

Şu Müslüman ülkesini dârü'r-riba haline getirenler haindir, zalimdir.

Bazı bedbaht İslâm kadınlarına, serbestçe ve resmen fuhuş yapmaları imkânı tanıyanlar zalimdir, haindir.

İhalelere fesat karıştırarak, gayr-i meşru komisyonlar alarak, haram ve kara rantlar elde ederek, saçı bitmedik yetimlerin haklarını gasb ederek cehennemî servetler elde edenler haindir, zalimdir, alçaktır, mel'un ve merduttur.

Cümle arivistler ister İslâmcı, ister çağdaş ve lâik olsunlar cümlesi haindir, zalimdir, alçaktır.

Öncelikle Müslüman fakirlerin ve miskinlerin hakkı olan zekâtları Kur'âna, Sünnete, Şeriata, fıkha, ahlâka aykırı olarak toplayanlar ve sarf edenler, bir kısmını zimmetlerine geçirenler haindir, zalimdir, eşkıyadır.

Kötü ve bozuk düzenle veya sistemle işbirliği yapan, bunun karşılığı olarak haram kemikler yalayan, necis rantlar elde eden cümle sahte İslâmcılar haindir, zalimdir.

Zalimlerle, hainlerle, mel'unlarla en uygun şekilde mücadele etmeyenler de dolayısıyla haindir, zalimdir.

Dini imanı para olan, maddî menfaat elde etmek için her haltı yiyen kişiler münafıktır, zalimdir, haindir.

Ey Müslüman!.. Sakın hainlerden, zalimlerden, münafıklardan, âsilerden, fâsık ve fâcirlerden olma, onlardan yana olma, onlarla en uygun ve meşru şekilde mücadele et.

Ölmeden önce geçerli bir tövbe ile tövbe etmedikçe ve halkın hukukunu geri vermedikçe onların işi zor, yeri cehennemdir.

Cehennem zalimlerin, kâfirlerin, münafıkların, rüşvetçilerin, ribacıların, haram rant yiyenlerin, ihalelere fesat karıştıranların, saçı bitmedik yetimlerin haklarını yiyenlerin, bozuk ve sapık düzenle işbirliği yapanların, yeryüzünü fesada verenlerin, emanetlere hıyanet edenlerin, adaletle hükm etmeyenlerin yurdudur. Cehennemlikler yakıtlarını oraya dünyadan gönderir ve götürürlermiş.