Apaçık bir Mektup

Mehmet Şevket Eygi

araştırmacı yazar


(Tenkitlerim anonimdir, yaşayan herhangi bir kimseye yamanmamalıdır.)

Sayın Bay İlahiyatçı!.. Sizinle şahsî bir alıp vereceğim yoktur. Aşağıdaki tenkitleri ve uyarıları bir Müslüman olarak garazsız ivazsız yapmaktayım.

1. Sizin Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanlığını ilmihal Müslümanlığı diyerek bozuk göstermeniz tamamen bâtıl bir iddiadır ve büyük bir haddini bilmezliktir.

2. "Ben size Kur'ânMüslümanlığını anlatıp öğretiyorum." mealindeki iddialarınız da gülünçtür. Asıl Kur'ânMüslümanlığı Ehl-i Sünnet Müslümanlığıdır. Sizin anlattıklarınızın çoğu vahim bid'atlerden; re'y, heva, nefsâniyet ve kötü niyete dayalı çarpık yorumlardan ibarettir.

3. Sizin yolunuz icmâ-i ümmete, cumhur-i ulemaya, sevad-ı âzama zıttır.

4. Siz alim geçiniyorsunuz.Kendinizi din alimi, din önderi olarak reklam ediyorsunuz. Siz gerçekten alim olsaydınız, ilminizle âmil olurdunuz. Ne biçim din alimi, din önderisiniz ki, beş vakit namaz bile kılmıyorsunuz. O namaz ki, dinin temelidir. Peygamber aleyhissalatü vessalam "Namazı terk eden dinini yıkmış olur" buyuruyor.

5. İslâm dini tevâzuu, alçakgönüllülüğü emr ediyor ama siz kendinizi dev aynasında görüyorsunuz. Gurur ve kibir içindesiniz.

6. Sözde din alimliğine, sözde din önderliğine pek fakir, pek züğürt olarak başladınız ama şu anda dolar milyonerisiniz. Dinî konferansları bile para karşılığında vermiyormuşsunuz. Böyle alimlik, böyle önderlik olur mu? Kuzum siz alim misiniz, yoksa bezirgân mı?

7. Emevîlere sövüp sayıyorsunuz. İslâm'da bir kavmi, bir aşireti, bir aileyi bütünüyle dışlamak var mıdır? Hulefa-i Râşidînin üçüncüsü Hz. Osman bin Affan efendimiz Emevî değil miydi? Adaletiyle, takvası ile, doğruluğu ile, dindarlığı ile, ahlak ve fazileti ile dillere destan olan Abdülaziz bin Ömer hazretleri Emevî değil miydi? Niçin böylesine ırkçılık yapıyorsunuz?

8. İmamı Azam Ebu Hanife hazretlerini sinsice kötüleyip duruyorsunuz.Siz kim, Fıkhın Babası unvanını bihakkın kazanmış o ulu zat kim... Osmanlı devlet-i fahimesi 600 küsur yıllık tarihi boyunca Hanefîliği, İmamı Azam Ebu Hanife hazretlerini yüceltmiştir. Siz kim oluyorsunuz da bunları kötülüyorsunuz?

9. Siz gerçekten büyük bir insan olsaydınız, kendinizi yüceltmez ve dev aynasında görmez, mütemâdiyen ben ben ben demezdiniz. Çünkü büyükler benlik sahibi değildir.

10. Bu millet kör, sersem, sağır değildir. Sizin, kendi kafanıza ve re'yinize göre yeni bir İslâm türetmek istediğinizi milyonlarca Müslüman biliyor.Sizin Kur'ân Müslümanlığı dediğiniz yorum, gerçek ve aslına uygun Müslümanlık değildir.Siz, Ehl-i Sünnet Müslümanlığını kaldırıp onun yerine beşer icadı bir hümanizme veya ideoloji getirmek istiyorsunuz. Ayetler ve hadîsler okuyorsunuz, onları yanlış yorumluyorsunuz. Mirza Gulam Ahmed'in nebi olduğunu iddia eden Kadiyanîler de Kur'ân okuyor.Hattâ onlar sizden ilerideler, zira beş vakit namaz kılıyorlar. Lakin, Efendimiz Muhammed Mustafa'dan sonra Peygamber geldiğini iddia ederek dinden çıkmışlardır.

11. Siz ne biçim din alimisiniz ki, Yüce İslâm dini ile resmî ideolojiyi bağdaştırmaya çalışıyorsunuz.

12. Tutarsızlık içindesiniz. Kitap yayınlamaya başladınız tarihten bu yana, eserlerinizin her baskısında birtakım değişiklikler, çıkartmalar yaptınız.

13. İcazetli gerçek İslâm uleması ve fukahası sizin şimdiye kadar, bir kısmı çok vahim binlerce hatâ yaptığınızı, saçma sapan ictihadlar yumurtladığınızı, çok bozuk fetvalar verdiğinizi iddia ediyor.

14. Resûl-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde âhir zamanda zuhur edecek bozuk bir taifenin Kur'ân okuyacağını ama Kur'ânın onların hançerelerinden kalplerine inmeyeceğini, Hayrülberiyyenin sözlerini okuyacaklarını ve bunların gergin oktan hızla fırlayıp ava isabet edip, o hızla avdan da çıkıp gitmeleri gibi dinden çıkacaklarını haber veriyor. Acaba bu taife kimlerdir? Cumhur-i ulema kafilesi midir; yoksa bozuk reformcular, dinde yenilik ve değişiklik isteyenler, ehliyetleri olmadığı halde saçma sapan ictihadlar yapıp, bozuk fetvalar verenler midir?

Ey ilahiyatçı!.. Sizi uyarıyorum. Yolunuz yol değildir? Gerçek İslâm, Ehl-i Sünnet İslâmlığıdır. Ehl-i SünnetKur'ân, Sünnet, icmâ-i ümmet, cumhur-i ulema yoludur. Ehl-i SünnetSevad-ı Âzam'dır.

İmam Ebu Hanife hazretlerini sinsice tenkit edip yıkmaya çalışırken azılı Farmason, taqiyyeci, aldatıcı, bulaşık, aktivist Afganî'yi göklere çıkartıyorsun.

Ümmet-i Muhammed'in göz bebeği büyük alim Mustafa Sabri hazretlerini yerin dibine batırırken, bid'atçileri baş tacı ediyorsun.

Yanılıyorsun, yanıltıyorsun.

Sen korkarım bile bile yanılıyorsun.

Vebalin büyüktür.

Yanılttığın Müslümanların vebali senin üzerine olacaktır.

Allahın ayetlerini ucuza satma, cumhur-i ulemanın, fukahanın, müfessirlerin, muhaddislerin, eimme-i müctehidînin, Salihlerin, 'âmil ulemanın yolundan sapma.

İtikadını tashih et.

Az buçuk ilmine güvenme. İlim istikametle beraber olmalı.

Bana yine kızıp köpüreceksin, sövüp sayacaksın. Kız köpür, söv say. Ben bir şey kaybetmem, sen kaybedersin.

Keşke bu gururu, bu kibri, bu enâniyeti bıraksan da, Hâtemülfukaha olan Ömer Nasuhi'nin mânevî eteğine yapışsan, dall ve mudil olmaktan vaz geçsen.

"Siz dininiz ilmihal Müslümanlığı, benim anlattığım Kur'ân islâmlığıdır" ucuz edebiyatını bırak.

Resûl ne demişti bundan 1400 küsur yıl önce:

"Ümmetim benden sonra yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Bunlar, biri hariç Cehennemlik olacak. O kurtulacak bölük, benim ve Ashabımın yolundan gidenlerdir."

Sana bir teklifim var: İki rekat namaz kıl, istihareye yat. Bakalım ne göreceksin? Kendin göremezsen, sâlih, muhlis, musalli, muttaki, keşfi açık bir Müslümana yaptır bu istihareyi.

Ne dersin?

Bu yazımla sana büyük iyilik yaptım. Anlarsan...

* (İkinci yazı)
Mâruz-i Kemterânemdir

Aziz ve muhterem kardeşimiz Dânâ Bilgiç beyefendiye...

Selam ve hürmetlerimi takdimden sonra:

Bendeniz sizin kadar bilgin ve bilgiç olmadığım için entelektüel bir üslupla yazamıyorum, sade Türkçe ile ve basit bir üslupla yazılar kaleme alıyorum. Bunlar için "Pek avamî" demişsiniz. İnanın avam bazen bu yazılarımı bile anlamakta zorlanıyor.

Şu konulara pek aklım ermiyor:

- İslâm'ın sosyolojik ve morfolojik analiz sentezi...

- Fenomenizm ile strüktüralizm çatışmasının imgesel ve simgesel izdüşümü üzerine aforizmalar...

- Kübizm ile Dadaizm arasındaki metafiziksel nüanslar...

- Geri kalmışlığa Frantz Fanon'sal ve Guénon'sal açıdan ritüel bir kuşbakışı...

Benim sınırlı ve yetersiz kültürel kapasitem bu gibi yüksek mevzuları anlamaya ve ele almaya imkan vermiyor.

Müsaadenizle İslâmî kesimde çeşitlilik olsun, herkes kendi imkan ve derecesine göre fikirlerine söylesin. Önemli olan muhtevadır, üslup arazdır. İnşaallah bendeniz avamî üslupla da olsa faydalı, işe yarar, üzerinde durulması gereken bazı yazılara imza koyabiliyorumdur.

Strüktür, morfoloji, mikro, makro, imge, simge gibi kelime ve kavramlar hususunda cahilliğimi affetmenizi istirham ediyorum.

Bilvesile sıhhat, afiyet, hayırlı muvaffakiyetler dilerim efendim.

islami Sohbet - Dini Sohbet, islami Chat, islami Forum, Dini forum