Müslümanlığın gereği Ölçülü olmatır


Muhterem Müslümanlar! Kur'ân-ı Kerim bizim Kitabımız. Bizim Kitabımızda Allah (c.c.) biz Müslümanlara ve bütün insanlığa ölçülü olmamızı emreder. Huzurlu bir hayat yaşanması için emirler verir, yasaklar koyar ve tavsiyelerde bulunur. Yüzlerce âyette Allah (c.c) mü'minlerin özelliklerini sayar döker.
Kur'ân-ı Kerim'de Rabbımız Teâlâ, İslâmî yaşayışı 4 esas üzere kurduğunu Asr Suresi'nde beyan buyurmuştur. Bunlar:
1- İman: İnanılması emredilen hususlara inanmak.
2- Sâlih amel,
3-Hakkı tavsiye: Her mü'minin Müslüman kardeşine haktan ayrılmamasını tavsiye etmesidir.
4- Sabrı tavsiye: Bu hak yolunda başa gelebilecek muhtemel tehlikelere sabırla tahammül etmeyi tavsiyedir.
Muhterem Müslümanlar!
Her Müslüman Yusuf Suresi'nin ruhuna ermeye çalışmalıdır. Yusuf suresi, inanmış insan için ebedi bir modeldir.
Kur'ân-ı Kerim'de anlatılan Müslümanların özelliklerinden bir kısmını sizlere aktarmak istiyorum. Meâlen bildirilir ki:
• Müslümanlar yeryüzünde vakarlı (ağırbaşlı) ve tevazu ile yürürler. (Furkan Suresi: 63)
• İsraf ve cimrilik etmezler. Harcamaları dengeli olur. (Furkan suresi: 67)
• Allah'tan başkasına kulluk etmezler.
• Zina etmezler.
• Cana kıymazlar.
• Allah'ın ayetleri kendilerine okununca huşu ile dinlerler ve gereğini de yerine getirirler.
• Eşlerine ve çocuklarına hayır duada bulunurlar.
• Sabredicilerdir. (Furkan Suresi; 68, 73-76)
• Doğru söylerler.
• Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler.
• Mallarını Allah yolunda harcarlar.
• Seher vakitlerinde Allah'tan af edilmelerini talep ederler. (Âl-i İmran: 17)
• Allah'ım, bizi affet, bizi bağışla, bizi merhametinle yarlığa. Kafir topluluğuna karşı bize yardım et!.. diye dua ederler. (Bakara: 286)
• Ancak Allah'a güvenip O'na dayanırlar. (Âl-i İmran: 122)
• Yanlarında Allah anılınca yürekleri titrer.
• Kur'ân okununca imanları artar. (Enfal: 2)
• Namazlarına devam ederler. (Mü'min: 9)
• Irzlarını korurlar. (Nur: 30-31)
• Şifayı verenin Allah olduğuna inanırlar. (Şuarâ: 80)
• Allah'ı tenzih ve tesbih ederler (Rûm: 18)
Muhterem Müslümanlar!
İşte Allah, mü'minlerin vasıflarını böyle anlatıyor. Şimdi soruyorum hem kendime hem de siz kardeşlerime:
- Bizler bu anlatılan/özellikleri sıralanan Müslümanlardan mıyız? Yoksa bu tarifin içine giremeyen sözde Müslümanlardan mıyız?
Yazık etmeyelim kendimize kardeşlerim.
Böyle Müslümanlık olmaz. İslâm böyle yaşanmaz. Meskenlerimize, günlük hayatımıza, şekil ve şemalimize bakan bizde İslâm'ı göremiyorsa, bâri yakalarımıza birer rozet veya kart takalım da "Bu gördüğünüz adam (veya kadın) Müslümandır" diye ilân edelim, görenler bize Müslümanmış desinler.
Muhterem Müslümanlar!
• Evlerimiz Rum idarecilerin evlerine;
• Lükse hayranlığımız, Kisra'nın tutumuna,
• Servet delisi olmamız Karun'un anlayışına,
• Saltanatımız Firavun'un saltanatına;
• Nefislerimiz Ebu Cehil'in nefsine;
• Gururumuz Ebrehe'nin gururuna,
• Yaşayışımız sefihlerin yaşayışına ..............
• Muhterem Müslümanlar, Allah için söyleyin. Muhammed'i olanlar nerede?
Müslümanlar bize ne oldu?
Nasıl bu kadar vurdumduymaz olduk?
Mal, mülk, gösteriş, israf, sınırsız tüketim Müslümanları/hepimizi mahvetti. Dünyaya ve oyuncaklarına esir olduk. Dünyayı cennet yapmaya kalkıştık. Bu dünya cennet olur mu hiç?
Gösteriş hastalığı nice Müslümanları zelil etti.
Müslümanlar elbette taştan yapılan putlara tapmazlar. Lâkin nefisler put olmuş, sahtekârlar put hâline getirilmiş.
Müslümanlar bize ne oldu?
Haydi Kur'ân ve sünnete dönelim. Buralarda anlatılan Müslüman olalım...

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar