Ehli sünnet velcemaat yolunun inanç unsurları

Soru: Ehl-i sünnet vel-cemaat yolunun inanç esasları nelerdir?
Cevab: Bismillâhirrahmanirrahim.
Bir Müslüman için en büyük değer imandır. Ona ebedî mutluluk kapısını, imanı açar. İmanla yaşar ve ömrü, ölümüne imanla bitişirse en büyük saadeti kazanmış olur. İmanı elden giderse en büyük zarara uğramış olur. İman yoksa para, mal, mülk, büyük servet, tantana, şaşaa, debdebe hiçbir şeye yaramaz. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
"Gerçekten; inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden, fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur." (Âl-i İmrân sûresi: 91)
Bu imanın da Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ve Ashab-ı Kiramın imanı gibi olması gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Artık onlar, sizin yani Sen ve Ashabı'nın iman ettiği gibi, iman ederlerse, muhakkak hidayete ermiş olurlar ve eğer yüz çevirirlerse, hiç şüphe yok ki onlar Hak'tan yana büyük bir ayrılık içindedirler... (Bakara suresi: 137)
Bu ayet-i kerime açıkça ifade ediyor ki: Kıyamet kopuncaya kadar, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ve Ashab-ı Kiram gibi inanıp, onlar gibi amel edenler, onlara hakkıyla tabi olanlar hidayettedirler. Bunlar da "Ehl-i Sünnet vel-cemaat"tir.
Ehl-i sünnet vel-cemaat: Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin, birçok hadis-i şeriflerinde: "Sevad-ı azam" yani büyük ümmet, topluluk; "fırka-ı Naciye" yani kurtulan fırka ve "mâ ene aleyhi ve ashabî" (Taberanî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 12/342, No: 13623; İbn-i Mace, Fiten: 17; Tirmizi, İman: 18) yani benim ve ashabımın bulunduğu inanç esaslarına bağlı kalanlar diye özelliklerini belirttiği müjdelenmiş topluluktur.
Ehl-i Sünnet: Cadde-i kübradır. Sevad-ı âzamdır. Cumhur-i Ulemanın yoludur. Selef-i Sâlihîn Efendilerimizin yorumu ve devamıdır.
Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ve Ashabından sonra onların itikadına ve ameline muhalif olarak türeyen bütün fırkalar, muhalefetleri ölçüsünce Hak'tan, hidayetten ayrılık içindedirler.
Avf b. Malik (R.A)'den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:
Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Bunlardan biri cennette ve yetmişi ateştedir. Hıristiyanlar da yetmiş iki fırkaya ayrıldı. Onlardan da yetmiş bir fırka ateşte ve biri cennettedir. Muhammed'in canı kudret elinde bulunan ALLAH Teâlâ'ya yemin ederim ki, benim ümmetim muhakkak yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette ve yetmiş iki fırka ateştedir.
- Ya Resûlellah! Cennette olan fırka kimlerdir? diye soruldu.
"O, Sahabilerin yolunda olan cemaat, diye cevap verdi." (İbn-i Mace, Fiten: 17)


Mehmet Talü

araştırmacı yazar