Ehli sünnet velcemaat yolunun bir kısım inanç esasları - 3

35- Mü'min, kâfirlerin akıllarının peygamberlerin ve Mü'minlerin akıllarına eşit olmadığını bilmelidir.
36- Mü'min, ALLAH Teâlâ'nın yaratıcılığının ezeli ve ebedi olduğuna, zatında ve sıfatlarında herhangi bir değişmenin meydana gelemeyeceğine itikat etmelidir. Çünkü "değişme" ancak noksan sıfatlar üzerinde olabilir. Sıfatları zatı ile kaim olan ALLAH Teâlâ, zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan münezzehtir, uzaktır. Münezzeh olanda değişmenin var olabileceğine inanmak kemalat üzerine yapılan ziyadenin noksanlık olmasından mukayese edilemeyecek kadar daha açık ve sapık bir noksanlık iddiasıdır.
37- Mü'min, ALLAH Teâlâ'nın âlim yani her şeyi bilen ve kadir yani her şeye kudreti yeten olduğuna, ilim ve kudret sıfatlarının bulunduğuna itikat etmelidir.
38- Mü'min; ALLAH Teâlâ'nın, günahkâr Mü'minlere günahları miktarınca cehennemde azab edeceğini hak bilmelidir.
39- Mü'min, yaratılanlar hikmetini anlasın veya anlamasın ALLAH Teâlâ'nın hayır ve şer her dilediğini yaptığını, dileyeceğini de yapacağını bilmelidir.
40- Mü'min, mushafta yazılı olanın Kur'an-ı Kerim olduğunu ve ALLAH Teâlâ'nın hakikaten kelamı olup Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle mecaz ve mahlûk yani yaratılmış olmadığını bilmelidir.
Ehl-i Sünnet mezhebinde Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne iman edilir. Kur'an-ı Kerim, 23 yıl boyunca ceste ceste Resûlullah (S.A.V.) Efendimize nasıl vahy edilmişse, Efendimizin idrak ettiği son Ramazanında Cibril-i Emîn ile son ve tamamlanmış şekliyle nasıl iki kere mukabele edilmişse, işte bu ilahî metin tam ve eksiksiz olarak şu anda elimizdedir. Bu metinde değişiklik, çıkartma, ilave, tağyir asla olmamıştır.
Bazı Ehl-i Sünnet dışı mezheplerin: "Kur'an'da Velâyet sûresi vardı, sonradan çıkartıldı, Hz. Fâtıma'nın mushafı bugünkü Kur'an'ın birkaç misliydi, bunda Peygamberimizden sonra Hz. Ali'nin halife ve velî olacağı yazılıymış da Ehl-i Beyt düşmanı kafirler bunu çıkartmışlar..." gibi iddialarını kesinlikle kabul etmem. Bu iddialar korkunç bir yalan, korkunç bir iftira ve hezeyandır.
41- Mü'min, imanı, mecazî değil hakikaten sabit yani var görmelidir.
42- Mü'min, dünyada bir davacısı olup da onu razı etmeden Mü'min olarak ölen kişinin iyi amellerinden ALLAH Teâlâ'nın alıp, hak sahibine yani hakkına taşkınlık edilene vereceğini bilmelidir.
43- Mü'min, itaatların ALLAH Teâlâ'nın tevfıkı yani yardımı ile aynı anda olduğunu, günahların da ALLAH Teâlâ'nın hizlânı yani masiyete yardım etmemesi ile aynı anda olduğunu bilmelidir.
44- Mü'min, imanın iki uzuv yani kalp ve dil ile olacağını bilmelidir. İman, ALLAH Teâlâ'nın katından gelen her şeyi kalb ile tasdik ve kalpteki bu imanı dil ile ikrar etmektir.
45- Mü'min, ALLAH Teâlâ'yı kalben tanıyıp da dili ile imanını ikrar etmeyenin kâfir, dili ile ikrar ettiği halde kalbi ile tasdik etmeyenin ise münafık olacağını bilmelidir.
46- Mü'min, ALLAH Teâlâ'yı hiçbir şeye benzetmemeli ve O'nun benzeri yoktur, diye iman etmelidir.
47- Mü'min, ALLAH Teâlâ'ya zaman, mekân, gidip, gelmek gibi sıfatlar izafe etmemelidir.
48- Mü'min; imanın amelden ayrı olduğunu bilmelidir.
49- Mü'min, muttakînin ve günahkârın imanının eşit olduğunu bilmelidir.


Mehmet Talü

araştırmacı yazar