Ehli sünnet velcemaat yolunun bir kısım inanç esasları - 4

50- Mü'min, bazı vakitlerde çalışmanın farz olduğunu bilmelidir.

51- Mü'min, ölümden sonra dirilmeyi hak kabul etmelidir.

52- Mü'min, kıyameti hak kabul etmelidir.

53- Mü'min, imanın artmayacağını ve eksilmeyeceğini kabul etmelidir.

54- Mü'min, ilahi emirlerin ALLAH Teâlâ'yı seven kişiden muhabbet sebebi ile kaldırılmayacağını bilmelidir. Bir insan ne kadar amel ederse etsin, Mevla Teâlâ'yı ne kadar severse sevsin, bu durumlar onu kulluktan muaf edemez.

55- Mü'min, ALLAH Teâlâ'nın rahmetinden ümit kesmenin küfür olduğunu bilmelidir.

56- Mü'min, Ahiret korkusunu yani imansız gitme tehlikesini hak bilmelidir.

57- Mü'min, ALLAH Teâlâ'nın katında tek hak din İslam'dır, diye bilmelidir. Mü'min, bir de şu hususu iyice bilmeli ki: Kur'an-ı Kerim'in kesin beyanına, Sünnet'e, icmâ-i ümmete; Ehl-i Sünnet eimmesinin, ulemasının, fukahasının, müfessirlerinin, muhaddislerinin bildirdiklerine göre ALLAH katında tek hak ve geçerli din İslâm'dır. Bu kesin hükmü inkâr eden, zamanımızda İslâm'dan başka da hak dinler vardır, onların mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennet'tir diyen kişi, bu inkâr ve tekzibi dolayısıyla dinden çıkar.

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) efendimizin risâleti ve dâveti kendisine ulaştığı halde, bu dâveti kabul etmeyen kimse mü'min değil, kâfirdir, cehennemliktir. Şu anda Yahudinin de, Hristiyanın da Mecusinin veya herhangi bir inanç sahibinin, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimize iman etmedikçe, diğer bir ifadeyle müslüman-mümin olmadıkça kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü Ebû Hureyre (R.A.)'den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimiz:

"Muhammed'in canı kudret elinde olan ALLAH'u Teâlâ'ya yemin ederim ki, bu ümmetten her kim, Yahudi olsun Hristiyan olsun beni işitir de, sonra kendisi ile gönderildiğim şeye, Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a, iman etmeden ölürse mutlaka cehennem ehlinden olacaktır." buyurdu. (Müslim, İman: 240)

Binaenaleyh, Cennete girmek için herkesin kendi Peygamberine ve kitabına imanmasının yeterli olup bütün peygamberlere ve kitablara inanmasının şart olmadığını söyleyenlere ALLAH Teâlâ hidayet versin diyoruz.

58- Mü'min, Deccalin, Ye'cuc ve Me'cucun çıkması haktır, diye bilmelidir.

59- Mü'min, güneş, batı yönünden doğacaktır, diye bilmelidir.

NOT: Güneşin batıdan doğması, Avrupa'nın İslam olması anlamında değildir. Çünkü hadis-i şeriflerde güneş batıdan doğduktan sonra, bundan önceden iman etmemiş olanların bu anda vuku bulan imanları kabul olmayacaktır diye belirtilmiştir. Batının Müslüman olması ile imanın kabul olmamasının hiçbir alakası yoktur. Bu gibi açıklamalar dini nakle ve müçtehitlerin görüşlerine dayanmayan indi yorumlardır. Bu konu ile ilgili hadis-i şeriflerde, dil ve edebiyat açısından böyle bir manaya işaret yoktur. Güneş, her insanın baş gözü ile göreceği bir mahiyette, batıdan doğacak doğuda batacaktır.

60- Mü'min, Hz. İsa (A.S.)'ın gökten inmesi ve sahih haberler ile meydana geleceği bildirilen kıyamet alametleri haktır, bunlara böylece iman etmelidir.

61- Mü'min, Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin mucizesi sabittir, diye bilmelidir.

62- Mü'min, Peygamberler, peygamberliklerinden önce ve sonra küçük, büyük günahlardan, kâfirlikten ve çirkin davranışlardan münezzehtirler. Onlardan sadece zelleler meydana gelmiştir, diye bilmelidir.

63- Mü'min, Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz, tüm peygamberlerden üstündür, diye bilmelidir.

64- Mü'min, iman ve İslam bir şeydir, diye bilmelidir.

65- Mü'min, Müslümanların takıyye ve kitman yaparak birbirini aldatmalarını Ehl-i Sünnet kabul etmez, diye bilmelidir. Çünkü Ebu Hureyre (R.A.)'den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

"Bizi aldatan ve kandıran bizden değildir" (Müslim, İman: 164, No: 102; Tirmizî, Büyû: 74; Ebu Dâvud, Büyû: 52; İbn Mâce, Ticarât: 36) buyurmuşlardır.

Muhterem okuyucularımın reformcu, bid'atçi, dinde yenilikçi, dinde değişimci, ılımlı din taraftarı, BOP'çu kimselere inanmamalarını, onların Ehl-i Sünnete aykırı ve zıt ictihat ve fetvalarını kabul etmemelerini, din ve imanlarının selameti için temenni ederim.

Mehmet Talü
araştırmacı yazar