Peygamberimiz Hacei Kainattır


RESULULLAH MUHAMMED Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin unvanlarından biri "Hace-i Kainat" sıfatıdır. Yani o, kainatın mürşidi, rehberi, yol göstericisi, kılavuzu, en büyük hocasıdır.

Efendimiz, yaratıkların rütbece en üstünüdür, birincisidir.

Varlık (varolma) sırrını anlayabilmek, Yaratan'ı doğru olarak bilmek için Peygamberin öğretilerine muhtacız.

Allah'ın Kitabı olan Kur'an'ı doğru olarak yorumlamak için yine ona muhtacız.

İslam dinini hayata (elimizden geldiği nisbette) en güzel şekilde hayata uygulayabilmek için yine Hace-i Kainat Efendimizin rehberliği şarttır.

Zamanımızda bazı icazetsiz ilahiyatçıların "Peygamber bir postacı idi, İslam dinini tebliğ ettikten sonra öldü gitti, işi bitti..." mealindeki sözleri sapıklıktır.

Allahü Teala'nın künhünü ve mahiyetini bilemeyiz ama O'nun sıfatlarını, O'nun kemal sıfatlarla sıfatlı olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh bulunduğunu, Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an'la, Kur'an'ı tefsir eden Sünneti ile; onun varisleri, vekilleri ve halifeleri olan Rabbanî alimlerin açıklamalarıyla biliriz.

İslam, çarşıdan pazardan rasgele alınan kitaplarla öğrenilmez. Peki nasıl öğrenilir? Rehberlik (initiation) yoluyla ve eğitimi ile öğrenilir.

Rehberlik eğitimi ne demektir?

Kısaca açıklayayım:

Allah Peygambere İslam'ı öğretmiş.

Peygamber Ashabına doğru ve eksiksiz olarak öğretmiş.

Ashab Tabiîne öğretmiş.

Tabiîn, Tebe-i Tabiîne öğretmiş.

Sonra her kuşağın icazeti alimleri, fakihleri, müctehidleri, imamları, allameleri genç kuşağa öğretmiş.

Böylece bu öğreti günümüze kadar gelmiş.

Rehberlik öğretiminin iki ana özelliği ve temel şartı şunlardır:

1. İcazet, yani islamî diploma olacak.

2. Dinî öğretiler reye, hevaya, nefse göre öğretilmeyecek.

İslam dünyasının yüzde sekseninin kabul ettiği Ehl-i Sünnet İslamlığı zamanımıza kadar bu metot ve yolla gelmiştir.

İçinde yaşadığımız çağ fitneler, fesatlar, fetretler zamanıdır. Halkın bir kısmı cahil kalmış, aldatılmış, bozuk ilahiyatçılar (hepsi bozuktur demedim) zihinleri karıştırmış, ortaya bozuk anlayışlar ve yorumlar koymuştur.

Böyle bir zamanda sapıtmamak, doğru yolun dışına çıkmamak için Resulullah Efendimizin Sünnetine, ruhaniyetine, manevî şahsına sımsıkı sarılmak gerekir. Bu da ona, kopuksuz bir silsile ile bağlı bulunan icazetli din alimlerine, icazetli fakihlere, icazetli kamil mürşidlere tabi olmakla olur.

Kur'an meali, tercümesi veya tefsiri mi okuyacaksın, icazetli müfessirlerin yazdıklarını okuyacaksın. İcazetli olmayan ve kitaplarında bid'atler bulunanlarınkileri değil.

Peygamberin sünnetini ve hadîslerini de icazetli muhaddislerin kitaplarından öğreneceksin.

Öğrenmen farz olan ilmihalini de icazetli ulemanın ilmihal ve fıkıh kitaplarından öğreneceksin.

İslam, Kur'an, Peygamber ahlakını da icazetli alimlerin, fakihlerin, mürşidlerin kitaplarından...

Velhasıl dinini icazetsiz yazarlardan, icazetsiz ilahiyatçılardan öğrenmeyeceksin.

Adam kendini din alimi gibi gösteriyor ve imanın temel altı şartından biri olan kaderi inkar ediyor, "İslam'da kader yoktur" diye avaz avaz bağırıyor. Sakın, biraz Arapça biliyor, biraz mürekkep yalamış diye bu adama kanma, inanma. O bir dall ve mudildir (sapıktır ve saptırıcıdır).

Ehl-i Sünnet İslamlığı.

Cadde-i Kübradır.

Sevad-ı azamdır.

Cumhur-i ulema yoludur.

Bir Avrupalı, bir Amerikalı Yahudilikten, Nasranilikten yahut ateistlikten İslam'a dönmüş...Ne iyi bir şey!.. Lakin bu zat, icazeti olmadığı halde Kur'an tefsiri veya din kitabı yazar ve bunlarda Ehl-i Sünnet İslamlığına, zaruriyat-i diniyeye aykırı yorumlar yapar, ters görüşler ve re'yler beyan ederse ona asla itibar edilmez. Çünkü sınırı aşmıştır. Hidayetini tebrik ederiz, yanlışlarını da reddederiz.

Bilhassa itikad (inançlar) sahasında bazı vahim bid'atler vardır ki, sahibini küfre götürür. Dinini icazetli alimlerden, fakihlerden, hocalardan öğrenenler böyle vartalara düşmekten kendilerini korumuş olur.

Dinimizde (Allah'ın izniyle) şefaat vardır, evliyaullahın kerametleri vardır, kabir ahvali vardır, soru melekleri vardır. Bunları inkar eden ilahiyatçılar bid'atçidir.

Dinimizin temel inançlarından, hükümlerinden ve öğretilerinden biri de "Hz. Muhammed'in Allah katından getirdiği İslam dininin daveti kendisine ulaştıktan sonra bu daveti red ve tekzib eden kişi için necat yoktur, böyleleri Cennete girmeyecektir" hükmüdür. Zamanımızda bir kısım ilahiyatçılar bunu inkar ediyor ve inkarcı, yalanlayıcı, inatçı kafirler de ehl-i necat ve ehl-i Cennettir diyorlar. Böylelerinin peşine düşenler ebedî saadetlerini yitirme tehlikesiyle baş başa kalırlar.

Zamanımızın büyük ve tehlikeli bid'atlerinden bazısını sayayım:

1. Mezhepsizlik.

2. Telfik-i mezahib.

3. Cemalettin Afganî mezhebi.

4. Fazlurrahmanın Tarihsellik ve Tatiliyye mezhebi.

5. Tasavvuf ve tarikat Müslümanlarına kafir ve müşrik diyen Necdiye mezhebi.

6. İslam'ın ana kaynağı sadece Kur'andır, Sünnet ana kaynak değildir diyerek Sünneti ve hadîsleri ya tamamen, yahut kısmen inkar eden, devre dışı bırakan (sözde)Kur'aniyyûn mezhebi.

Bid'atlerden, sapıklıklardan, bozuk yorumlardan ve anlayışlardan, bozuk uygulamalardan kurtulmak için Ehl-i Sünnet Müslümanlığına sarılalım ve onun gerçek temsilcileri olan icazetli ulemayı, fukahayı, müfessirleri, muhaddisleri, mürşid-i kamilleri üstad ve hoca olarak kabul edelim.

Dinimizi rehberlik yoluyla, Peygamberin varislerinden ve vekillerinden öğrenelim.
M.Şevket Eygi