Kuranı kerimdeki bütün surelerin tükce anlamları

Kuran-ı Kerim sureleri isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle, sure içinde anlatılan bir olaydan, bir kavramdan, bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir Toplam 114 adet olan Kuran-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:

1-Fatiha:a Açılış Suresi, Kuran-ı Kerimin başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır
2-Bakara: İnek Suresi, 67-71 ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır
3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır
5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112 ve 114 ayetlerinde Hz İsanın Allahtan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır
6-Enam: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır
7-Araf: Orta Yer Suresi, 46 Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır
8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır
9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104 ayetinde yer alan Allahın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır
10-Yunus: Yunus Suresi, Hz Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır
11-Hud: Hud Suresi, Hz Hudun hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır
12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz Yusufun hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır
13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13 ayetinde gök gürültüsünün Allahı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır
14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41 ayetlerinde Hz İbrahimin yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır
15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84 ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicrden almıştır
16-Nahl: Arı Suresi, 68-69 ayetlerinde Allahın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır
17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allahın Hz Muhammedi gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini
18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27 ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır
19-Meryem: Meryem Suresi, Hz Meryemden bahsedildiği için bu ismi almıştır
20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır
21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır
22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır
24-Nur: Işık Suresi, ismini 35 ayetinde yer alan ve Allahın nurunu tasvir eden ayetten alır
25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1 ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır
26-Şuara: Şairler Suresi, 224 ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır
27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18 ayetinde Hz Süleymanın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır
28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25 ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır
29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41 ayetinde kafirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır
30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1 ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır
31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allahın Hz Lokmana verdiği hikmetten bahseden 12 ayetten almıştır
32-Secde: Secde Suresi, ismini 15 ayette geçen secde kelimesinden almıştır
33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır
34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15 ayetinde yer alan Yemende bir bölge veya kabile ismi olan Seba kelimesinden almıştır
35-Fatır: Yaratan Suresi, ismini 1 ayetinde geçen fatır kelimesinden almıştır
36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1 ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır
37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır
38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır
39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73 ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir
40-Gafir (Mümin Suresi): Bağışlayan Suresi, Allahın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3 ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır
41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kuranın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3 ayetinden ismini almıştır
42-Şura: Danışma Suresi, 38 ayetinde müminlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır
43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35 ayetinde Allahın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır
44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10 ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır
45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28 ayetinde geçen casiye kelimesinden alır
46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21 ayetinde geçen yer adından almıştır
47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz Muhammedin ismi anıldığından bu adı almıştır
48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır
49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4 ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır
50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1 ayetinde geçen kaf harfinden almıştır
51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1 ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini
52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır
53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1 ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır
54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır
55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan, Allahın Rahman isminden almıştır
56-Vakıa: Olay Suresi, 1 ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır
57-Hadid: Demir Suresi, 25 ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır
58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1 ayetinde geçen fiilden alır
59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17 ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır
60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10 ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır
61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4 ayette müminlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır
62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9 ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır
63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır
64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9 ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır
65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır
66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır
67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1 ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır
68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1 ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır
69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1 ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır
70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3 ayetinde yer alan Allahın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır
71-Nuh: Nuh Suresi, Hz Nuhun elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır
72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kuranı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır
73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır
74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır
75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1 ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır
76-İnsan: İnsan Suresi, 1 ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır
77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır
78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır
79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır
80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır
81-Tekvir: Dolama Suresi, 1 ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır
82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1 ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır
83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır
84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1 ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır
85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır
86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır
87-Ala: Yüce Suresi, Allahın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır
88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır
89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır
90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır
91-Şems: Güneş Suresi, 1 ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır
92-Leyl: Gece Suresi, 1 ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır
93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır
94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır
95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır
96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2 ayetinde insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır
97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır
99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır
100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır
101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır
102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır
104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır
105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır
106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır
108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır
109-Kafirun: İnkarcılar Suresi, kafirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır
110-Nasr: Yardım Suresi, Allahın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır
111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır
112-İhlas: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır
113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır
114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır