Tarık Suresi Tefsiri ile ilgili -Kuran meali -Tarık Suresi - Tefsir- Ayet Bilgileri

Tarık Suresi Tefsiri Hakkında - Tarık Suresi - Tefsir - Ayet Bilgileri isimli yazı islameseli.net Tarık Suresi Tefsiri Hakkında - Tarık Suresi - Tefsir - Ayet Bilgileri islami forum Ayetel Kürsi

TARIK SURESİ (Tefsirul Hadis İDerveze)Kur'an'daki Sırası : 86
Nüzul Sırası : 32
Ayet Sayısı : 17
İndiği Dönem : Mekke

Surenin Tanıtımı


Sure, dirilişi teyid ederek, Allah'ın insanı ilk defa yaratmadaki kudretine delalet etmektedir Yaptıklarının kendi aleyhlerine sayılacağına dair dinleyenleri korkutmaktadır Kafirleri tehdid ederken Peygamber[s)'e güven vermektedir Üslubu ise genel ve mutlakftr [1]

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1 - Göğe ve gece[2]' gelene andolsun
2- Gece gelenin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Karanlıkları ışığıyla yaran[3] yıldızdır
4- Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın [4]
5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın
6- Atılan bir sudan yaratıldı
7- (Erkek ve kadının ya da erkeğin) be! ile kaburga kemikleri arasında çıkan (bir meniden)[5]
8- O (Allah), onu tekrar döndür(üp yarat)maya muktedirdir
9- Gizlilerin[6] (ortaya dökülüp) imtihan edileceği[7]' gün,
10- insanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır

İlk dört ayette, yıldızlar arasında gece gelen, yaran bir yıldıza, göğe yemin edilmektedir Her canlının amelini yazan ve onu takip eden koruyucu ve gözetleyicisi olduğu bildirilmektedir Ondan sonra gelen dört ayette ise ameline karşılık hesaba çekmek için Allah'ın insanı diriltmeye muktedir olduğuna delalet vardır Allah onu babasının bel ve kaburga kemiklerinden fışkıran meniden yarattığına göre onu tekrar yaratmaya kadirdir Son iki ayet ise insanın diriliş gününde durumunun ne olacağını haber vermeyi içermektedir O gün, insanların yaptıkları ortaya konulur, gizli herşcyleri açığa çıkar ve Allah ile karşılaşırlar Hiçbir güç onları bundan alıkoyamaz ve onlara yardım etmezler
Son iki ayet, insanların ahirette sadece sayılı amellerinden başka bir şeyi olmadığını içermektedir Kimin amelleri salih ise kurtulur, kimin de amelleri kötü ise helak olur Bu içeriğin sonucu olarak dinleyenleri korkutmayı hedefliyor ki, o günün dehşetinden korksunlar, Allah'ın davetine icabet ederek O'na iman etsinler, salih ameller işleyerek kötü amellerden sakınsınlar
Bel ve kaburganın erkeğe ait olduğunu belirten rivayeti kabul ediyoruz[8] Kaburganın kadın için olduğunu bazı müfessirlerin dediği gibi kabul edersek probleme gerek kalmaz[9] Çünkü bugün ceninin oluşmasının erkeğin menisinin kadın yumurtalıklarına atılmasıyla oluştuğu bilinmektedir Ayetlerin ruhu genel bir şekilde dinleyicilerin zihinlerinde olanı hatırlatmayı amaçladığını göstermektedir Bilimsel alanı ilgilendiren bir meseleyi ispat etmeyi değil, Allah'ın kudretini göstermeyi hedefier Ayetleri bu kaslından çıkarmak; ruhunu ortadan kaldırdığı, vaaz, destekleme ve hatırlatma hedefleriyle uyum göstermediği gibi bilakis Kur'an'ın genel maksatlanyla da ters düşmekledir [10]

11- Dönüşlü göğe (yani her dönüşünde harekete başladığı , noktada gelen yıldızlara veya denizlerden aldığı yağmuru ye-re döndüren buluta)[11]' andolsun
12- (Bitkilerin çıkması için) çatlayan'[12] yeryüzüne andolsun ; ki,
13- O (Kur'an), elbette (hak ve batılı) ayırdedici ciddi bir sözdür [13]
14- O, bir şaka (sözü) değildir
15-Onlar onu iptal etmek için bir kötü ve düşmanca tuzak kuruyorlar[14]
16-Bende onları yakalamak için bir tuzak kuruyorum
17- Hele sen o katir!ere(tehdidin doğruluğunu görmeleri için) mühlet ver [15]iraz[16] bırak onları [17]birdiklerine gitsinler

Bu ayetlerde; insanların işittiği Kur'an'm korkulmalarının, abes ve şakadan uzak ciddi sÖ7,lerin doğruluğunu pekiştirme için başka bir yemin etme bulunmaktadır Kafirierin Peygamber (s)'i engellemek, eziyet etmek, ondan yüz çevirmek için yaptıkları düşmanca ve komplocu tavırlarına işaret etmektedir Onların komplosuna karşı Allah'ın da bir tuzak ile karşılık vereceği vurgulanmaktadır Peygamberce onları tehdid etmesini, korkutmasını, biraz beklemesini ve onun, onların çok beklemeden hu korkutmanın doğruluğunu ve tehdidin gerçekleştiğini göreceğini emretmektedir
Allah'ın tuzak kurmasından amaç; intikam alması ve azap etmesi olduğu görülmektedir Bu sözcüğü kullanmak, bir şeye karşılık benzen İie mukabele etmektir Bu alışılan, kullanılan uslubiardan biridir Kur'an'da tekrarlanmaktadır
Ayetlerde kafirlerin komplocu tutumlarına genel bir şekilde işaret vardır Onları korkuturken Peygambere güven ve sebat vermektedir Sure baştan sona bütünlük arzetmek-te olup ayetler arasında uyum vardır [18]
________________________________
[1] İzzet Derveze, et-tefsiru’l-hadis, Ekin Yayınları: 1/355
[2] et-Tarik Geceleyin gelen, demektir
[3] cs-Sakıb Delen, geçen veya parıldayan anlamındadır "En'-nec-mu's-sakıb" ışığıyla karanlıkları delen yıldızdır Bazı müfessirier bu yıldızın, Kutub, bazıları Süreyya bazıları ise Şihab olduğunu s öylem işlerdir
[4] Lemma Şeddeli ve şeddesiz okunabilmektedir Şeddesiz okunursa cümle "Le aleyha hafiz": "Kuşkusuz onun koruyucusu vardır" manasına ge-lİr Şeddeli olursa "illa" "Hiç bir nefis yok ki, onun koruyucusu olmasın" ma-nasmdadır
[5] es-Sulb ve't-teraib Bazı müfessirlerin dediklerine göre bunlar iki ayrı cins olan erkek ve kadına aittir Sulb erkeğe, teraib ise kadına işaret etmektedir Bazıları ise sulb ve teraibin sadece erkeğe ait olduğunu; teraibin, sulbün altında bulunduğunu söylemişlerdir
[6] Serair İnsanın gözlediği şey onlamanı gelen "şerire" kelimesinin çoğuludur
[7] Tübla Denenir, ortaya çıkar ve açığa kavuşur, demektir
[8] Bkz Taberi, Nefesi, İbn Kesir tefsirleri
[9] Bkz age
[10] İzzet Derveze, et-tefsiru’l-hadis, Ekin Yayınları: 1/357
[11] Zatu'r-rac'i Müfessirlerin çoğunluğuna göre yağmur yüklü bulutu veya yağmuru oemektir (Dönüşü olan,denilmesinin sebebi iio M şudur) Yağmur defalarca geri dönmektedir
[12] Zatıt's-sad'i Tefsirlerin çoğunluğuna göre, bitkilerden ötürü yarılan, demektir
[13] Kaviunfashm Kesin bir söz
[14] Yekidune keyden "Keyd tuzakkurmak ve düşmanlık demektir
[15] Mehhil Bu kelimede uyan manası vardır Yani, "onlardan tehdi- din doğruluğunu göımeleri için beklemelerini iste'' demektir
[16] RııvcydenKısa bir zaman, anlamındadır
[17] Emhilhum Bir mühlet veya belli bir vakit onlan terket demektir
[18] İzzet Derveze, et-tefsiru’l-hadis, Ekin Yayınları: 1/358-359