Nisa Suresi Tefsiri-Nisa Suresi Ayetleri-Nisa Suresi 159 Ayeti-Nisa Suresi 158. Ayet

Nisa Suresi Tefsiri - Nisa Suresi 159 Ayeti - Nisa Suresi 158. Ayet - Nisa Suresi Ayetleri isimli yazı islamseli.net Nisa Suresi Tefsiri - Nisa Suresi 159 Ayeti - Nisa Suresi 158. Ayet - Nisa Suresi Ayetleri islami forum,dini forum,Ayetel Kürsi , Amenerrasulu,yasin suresi

Nisa Suresi Tefsiri -Kuran Meali - Nisa Suresi 159 Ayeti - Nisa Suresi 158. Ayet - Nisa Suresi Ayetleri


<<Bilakis Allah onu, kendi katına yükseltmiştir Allah Aziz’dir Hakim’dirKitab ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsaya iman etmiş olmasın İsa ise kıyamet gününde (küfürlerinden dolayı)aleyhlerinde şahit olacaktır>>


Bu Ayetle İlgili Hadisler 2 bölümde toplanır İbn Abbastan rivayet edilen hadisleride bu iki bölüme göre incelersek:


1konuİbn Cerir: Bu ayetin manasında müfessirler ihtilaf etmişlerdir Bazılarına göre Hzİsa deccali öldürmek üzere indiği zaman hepsi onu tastik edeceklerdir Bütün dinler tek olacaktır ki, oda İbrahim as dini olan fıtrat dini islamdır

[Dahhakın ibn abbastan rivayetiibn beşşarın ibn abbastan rivayeti bunu destekler Aynı zamanda hasan basri, Katade, Cüveyriye ibn Beşir, Abdurrahman ibn zeyt ibn eslem bu görüşü destekleyen rivayetleride vardır

2konu İbni Cerir: Diğerleri ise bu ayeti şöyle yorumlar: Hz isanın kıyametten önce gelmeyeceğini Ayetteki <ölümünden önce> kısmını hz İsa yı kastetmediğini kitap ehlinden biri öldüğü sırada ona neyin hak neyin batıl olduğu kendisine gösterilir demiştir


[Ali ibn ebu talhanın ibn abbastan rivayeti, ishak ibn İbrahim ibn şehidin ibn abbastan rivayetide bu görüşü destekler Aynı zamanda ibn sirin, Dahhak, Cüveybi, Süddi de buna katılırlar]


Bu ayetlerden yola çıkarak özellikle ibn abbastan hz İsanın kıyametten önce yeryüzüne tekrar ineceğine veya inmeyeceğine dair rivayetlerini 2bölümde yazdım


DİKKAT EDERSENİZ İBN ABBASTAN SADECE HZ İSANIN DÜNYAYA TEKRAR İNECEĞİNE DAİR RİVAYETLERİNİN YANISIRA İNMEYECEĞİNE DAİR RİVAYETLETLERiDE VAR Bu yüzdendir ki müfessirler ihtilafa düşmüşler


Ben bu konuyu günümüzde hiç kimsenin inkar edemeyeceği 2 büyük alimin görüşlerine bakmayı uygun gördüm Bu büyük alimler Prof Seyyid Kutub ve İbn Kesir dir


İbn kesir Hadislerle Kur’anı Kerim tefsirinde [5cild sayfa 2008-2009]şöyle der:ayetin yorumu 2konuda olduğu gibidir 1konunun delil yoktur Karine teşkil edecek şekilde kur’anda buna dayalı hiçbir nassda yokturBu konuda varid olan haberler ayeti tefsir sadedinde varid olmamıştırBuna karşılık zihne ilk gelen ve beliğ nazımdan anlaşılan manayı te’yid edici birçok hadis varid olmuştur


Seyyid Kutub’un Fizilal-il-Kuran adlı eserinde[4cilt sayfa 39]Nisa süresi 158 -159ayetler: Hz İsa’ ya küfreden ve küfürlerinde ısrara devam eden Yahudiler, bilhAre onu katlettiklerini idea ettiler Fakat onlardan hiçbiri yoktur ki: ölüm anında can boğaza gelip hakikat perdesi aralandığında Hz İsa’yı ve peygamberliğini hak olarak görmüş ve ona iman etmemiş olsun Fakat o an imanın fayda getirmeyeceği zamandır Kıyamet gününde ise Hz İsa onların aleyhlerinde şahitlik edecektir

der Kendisi de hz isanın kıyamette geleceğine dair rivayetleri onaylamadığını beyan da eder

Nisa/159- Kitap ehlinden gerek yahudi ve gerek hıristiyan hiçbiri yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya iman edecek olmasın, her halde edecektir, etmek mecburiyetindedir Çünkü ölüm zamanında imanın faydası olmayacak, ve kıyamet gününde İsa onların aleyhlerine şahit olacaktır Tefsircilerden çoğunun açıkladığına göre "" (hû) gizli zamiri İsa'ya zamiri de iman edecek olan kitap ehline racidir ve İbnü Abbas'dan da böyle nakledilmiştir Yani İsa ölmeden önce demek değil, kitap ehlinden her biri ölmezden önce demektir Fakat her halde iman edecek olunca, İsa niçin aleyhlerinde şahit olacak, denilirse, buna karşı (Nisa, 4/18) âyetinde geçtiği üzere yeis imanı kabul edilmeyeceğinden dolayı bu imanlarının kendilerine faydası olamayacağı söylenmiştir Fakat âyette "ölüm zamanı" buyurulmayıp "ölümden önce" buyurulduğuna nazaran bu cevap âyetin zahirine pek de uygun değildir
____________
Hak Dini Kur'an Dili
"Âyet-i kerimedeki İki zamirin de Hz İsa'ya ait olduğu söylenmiştir, O takdirde buyruğun anlamı şöyle olabilir: Kıyamet günü (alâmeti olarak) Hz İsa ineceği vakit hayatta olan herkes, mutlaka ona iman'edecektir Bu açıklamayı, Katade, İbn Zeyd ve diğerleri de yapmış, Taberî de bunu tercih etmiştir Yezid b Zuray' ise, bir adamdan, o da el-Hasen'den, yüce Allah'ın: "Kitap ehlinden olup ölümünden evvel ona iman etmeyecek kimse yoktur" buyruğu hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir: Yani, İsa'nın ölümünden önce Allah'a yemin ederim ki o, elan Allah nezdinde hayattadır Fakat, Hz, îsa ineceği vakit hep birlikte ona İman edecekler"
_____________________
El-Camiu li-ahkamil-kuran - İmam Kurtubi

Sonra, ayetlerin akışı Hz İsa'ya ilişkin bazı açıklamalarda bulunuyor Yalanladıkları veya olup olmayacağında kuşku duydukları kıyameti hatırlatıyor:
"O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, buna uyun Doğru yol budur"

Hz İsa'nın -selâm üzerine olsun- kıyametin kopmasından önce yeryüzüne ineceğine ilişkin birçok hadis var dilimizde Nitekim bu ayette ona işaret etmektedir: "O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir:' Yani Hz İsa'nın yeryüzüne inmesi ile kıyametin kopmasının yakın olduğu bilinir İkinci bir okuyuş tarzı da ayet şöyle okunur: "Ve innehu le alemun lissati" Yani onun inişi kıyametin belirtisidir, alâmetidir Her iki okuyuş tarzı da aynı anlamı ifade etmektedirler

Ebu Hureyre -Allah ondan razı olsun- Peygamber efendimizin şöyle dediğini anlatır: "Beni elinde tutan Allah'a andolsun ki, Meryemoğlu İsa'nın adil bir hükümdar olarak gökten inip haçı kırması, domuzu öldürmesi, cizyeyi kaldırması çok yaklaştı O zaman mal o kadar bollaşacak ki, hiç kimse bir başkasından birşey almayı kabul etmeyecektir Bir tek secde, dünya ve içindekilerden daha hayırlı olacaktır" (İmam Malik, Buhari, Müslim ve Ebu Davud)

Cabir -Allah ondan razı olsun- Peygamber Efendimizin şöyle dedïğini anlatır: "Benim ümmetimden her zaman hak uğruna savaşacak bir grup bulunacaktır bunların mücadeleleri kaybolmadan kesintisiz kıyamete kadar sürecektir Meryemoğlu İsa gökten inecek ve bu grubun lideri İsa'ya "Gel, önümüze geçip namazımızı sen kıldır" diyecek İsa "Hayır, siz birbirinizin emirisiniz Bu, yüce Allah'ın bu ümmete yönelik bir lütfudur" diyecek" (Müslim)

Hz İsa'nın gökten inişi, doğru sözlü ve güvenilir peygamberin -salât ve selâm üzerine olsun- sözünü ettiği ve yüce Kur'an'ın işaret ettiği bir gaybtır Kıyamet gününe kadar değişmeden kalacak bu iki kaynaktan gelen bilgilerden başka, bu meseleye ilişkin olarak herhangi bir insanın söyleyebileceği bir söz olamaz
_________
Zuhruf 61 - Fizilal'il Kuran