Kuranı Kerim Maide suresi - 6 Ayeti KerimeYâ eyyuhâllezîne âmenû izâ kumtum iles salâti fagsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfikı vemsehû bi ruusikum ve erculekum ilâl ka’beyn(ka’beyni) ve in kuntum cunuben fattahherû ve in kuntum mardâ ev alâ seferin ev câe ehadun minkum minel gâitı ev lâmestumun nisâe fe lem tecidû mâen fe teyemmemû saîden tayyiben femsehû bi vucûhikum ve eydîkum minh(minhu) mâ yurîdullâhu li yec’ale aleykum min haracin ve lâkin yurîdu li yutahhirekum ve li yutimme ni’metehu aleykum leallekum teşkurûn(teşkurûne).

1. yâ eyyuhâ : ey!
2. ellezîne âmenû : yaşarken Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler
3. izâ kumtum : kalktığınız zaman
4. ilâ es salâti : namaza
5. fe igsilû : o zaman , o taktirde yıkayın!
6. vucûhe-kum : yüzleriniz
7. ve eydiye-kum : ve elleriniz
8. ilâ el merâfikı : dirseklere kadar
9. ve imsehû : ve mesh edin!
10. bi ruûsi-kum : başlarınızı
11. ve ercule-kum : ve ayaklarınızı
12. ilâ el ka'beyni : topuk kemiklerine kadar (iki topuk kemiğine kadar)
13. ve in kuntum : ve eğer siz ... iseniz
14. cunuben : cunup
15. fe ittahherû : o zaman, o taktirde iyice temizlenin! (gusul abdesti alın!)
16. ve in kuntum : ve eğer siz ... iseniz
17. mardâ : hasta
18. ev alâ seferin : veya yolculuk üzere, yolculukta
19. ev câe ehadun : veya birisi geldi
20. min-kum : sizden
21. min el gâitı : tuvaletten
22. ev lâmestum : veya yaklaştınız, dokundunuz
23. en nisâe : kadınlar
24. fe lem tecidû : artık bulamazsanız
25. mâen : su
26. fe teyemmemû : o halde, o zaman teyemmum edin!
27. saîden : toprak
28. tayyiben : temiz olan
29. fe imsehû : böylece, meshedin(sürün)!
30. bi vucûhi-kum : yüzlerinize
31. ve eydî-kum : ve elleriniz
32. min-hu : ondan
33. mâ yurîdu Allâhu : Allah (c.c.) dilemez
34. li yec'ale aleykum : size yapmak, çıkartmak, kılmak
35. min haracin : bir güçlük
36. ve lâkin : ve lâkin, fakat
37. yurîdu : diler
38. li yutahhire-kum : sizi temizlemeyi
39. ve li yutimme : ve tamamlamayı
40. ni'mete-hu : nimetini
41. aleykum : sizin üzerinize, size
42. lealle-kum : umulur ki böylece siz
43. teşkurûne : şükredersiniz