1.) FATİHA SÜRESİ
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdulillahi rabbil alemin errahmanirrahim malikiyevmiddin iyyake na-büdü ve iyyake nestaiyn ihdinas sıratal müstakiym sıratallezine amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veladdaalliyn

Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. O Rahman ve Rahimdir Ceza gününün hakimidir. (Allah'ım) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Nimete mazhar ettiğin kimselerin yolunu gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil (ya Rabbi). (amiin).

2.) FİL SÜRESİ
Elem tera keyfe feale rabbuke bi-eshabil fil. Elem yec-al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ababil. Termihim bi-hicaratin min siccil. Fece'alehüm ke-asfin me'kul.

Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı ? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı ? Onların üzerlerine sert taşlar atan Ebabil kuşlarını gönderdi. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

3.)KUREYŞ SÜRESİ
Lİ-ilafi kurayş ilafihim rihleteş-şitai va-sayf. Fel-Ya-budu rabbe hazal-beyt. Ellezi et-amehum min-cuin ve amenehum min havf

Kureyşin yaz ve kış yolculuklarına alışması ve yolculuklarda anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse onları açken doyuran ve korkudan güvene kavuşturan şu Ev'in rabbine kulluk etsinler.

4.) MAUN SÜRESİ
Eraeytellezi yukezzibu bid-din. Fezalikellezi yedu-ulyetim. Vela yehuddu ala taamil-miskin. Feveylun lil-musallin. Ellezine hum an-salatihim sahun. Ellezine hum yuraun. Ve yemne-unel-maun

Dini yalanlıyanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran yoksulu doyurmağa yanaşmıyan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki namazlarında gaflet ederler. Onlar ki gösteriş yaparlar ve iyiliğe engel olurlar.

5.) KEVSER SÜRESİ
İnna a'taynakel-Kevser. Fe-salli lirabbike venhar. İnne şani-eke huvel-ebter

Biz sana Kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sonu kesik olan sana kin tutandır.

6.)KAFİRUN SÜRESİ
Kul yA eyyuhal-kafirun. La abudu ma ta-budüne vela entum abi-dune ma abud. Vela ene abidun ma abedtum. Vela entum abi-dune ma abud. Lekum dinukum ve liye din

De ki: Ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam; siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin taptığınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

7.) NASR SÜRESİ
İza cae nasrullahi vel-feth. Ve raeyten-nase yedhulune fi dinil-lahi efvaca. Fesebbih bi-hamdi rabbike vestağfirh. İnneh kane tavvaba.

Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların topluca Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini överek tesbih et ve O'ndan bağış dile. Doğrusu O, tevbeyi kabul edendir.

8.) TEBBET SÜRESİ
Tebbet yeda Ebi Lehebin ve tebb. Ma-ağna anhu maluha vema keseb. Seyasla naran zate-leheb. Vemraatuhu hammaletel-ha-tab. Ficidiha hablun min-mesed.

Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Malı ve kazandığı, ona bir yarar sağlamadı. Alevli ateşe yaşlanacaktır. Karısı da odun hamalı olarak o ateşe girecektir. Gerdanında da liften bir ip taşıyacaktır.

9,) İHLAS SÜRESİ
Kul huvallahu ahad. Allahu-samed. Lem-yelid ve lem-yuled. Ve lem-yekun lehu kufuven ahad.

De ki: Allah birdir, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış, doğrulmamıştır. O'na hiçbir şey denk değildir.

10.) FELAK SÜRESİ
Kul euzu bi-rabbil felak. Min-şerri mahalak. Ve min şerri ğasi-kın iza vakab. Ve min-şerrin-neffasati fil-ukad. Ve min-şerri hsidin iza hased."

De ki: Rabbımın yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

11.) NAS SÜRESİ
Kul euzu birrabin nas. Melikin nas. İlahin nas. Minşerril ves-vasil hannas. Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti ven-nas

De ki: İnsanların Rabbine, insanların padişahına, insanların ilahına sığınırım, insanların göğüslerinde (kötü şeyler) fısıldayan o insan ve cin şeytanlarının şerrinden.