+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Tagut Nedir? - Tagut Kimdir

 Kuranı Kerim Katagorisinde ve  Kuranı Kerim Tefsiri Forumunda Bulunan  Tagut Nedir? - Tagut Kimdir Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Önce kelime üzerinde duralım. Arapça bir kelime olan tâgût, iştikaak itibariyle tuğyan ile ilgilidir. Tuğyan ise; Allahû Teâla (cc)'ya isyan etmek mânâsınadır.ı Tefsir-i Mücahid'de tâgûlun ismi has olduğu ve çoğulunun da, tekilinin de aynı olduğu kayıtlıdır. İmam-ı Muhammed İbn-i Cerir, tâgûtu şu şekilde tarif etmektedir: "Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ...

 1. #1
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.556
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Tagut Nedir? - Tagut Kimdir

  Önce kelime üzerinde duralım. Arapça bir kelime olan tâgût, iştikaak itibariyle tuğyan ile ilgilidir. Tuğyan ise; Allahû Teâla (cc)'ya isyan etmek mânâsınadır.ı Tefsir-i Mücahid'de tâgûlun ismi has olduğu ve çoğulunun da, tekilinin de aynı olduğu kayıtlıdır.
  İmam-ı Muhammed İbn-i Cerir, tâgûtu şu şekilde tarif etmektedir: "Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hükümler icad eden her varlık tâgûttur."2 Bunun insan olması, put, şeytan veya bunların dışında herhangi bir şey olması mahiyetini değiştirmez. Kur'ân-ı Kerim'de: "Andolsun ki, biz her kavme: `Allah'a ibadet edin, tâgûta kulluktan kaçının!' diye (tebligat yapması için) bir peygamber göndermişizdir."3 buyurulmaktadır. İnsanlar "kul olma" hususunda istisnasız uyarılmışlardır. "İman edenler Allah yolunda cihad ederler, küfredenler ise tâgût yolunda savaşırlar"4 âyet-i kerimesinde de beyan buyurulduğu gibi, insanlar "ya Allah'a ibadet edecek, veya tâgût'a kul olacaktır"5 bu iki yolun dışında üçüncü bir hâl yoktur.
  Kur'ân-ı Kerim de "Sana indirilen Kur'ân a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddialarda bulunanlara bakmaz misin? Onlar tâgûtun huzurunda muhakeme olmak (hükümlerine boyun eğmek) istiyorlar. Halbuki tâgûtu inkâr etmekle (tekfir etmekle, lânetlemekle) emrolunmuşlardır"(6) buyurulmaktadır.Kur'ân-ı Kerim deki bütün bu âyetleri ve mütevatir sünnetleri dikkate alarak şu hususu belirtmekte fayda vardır.
  Tâgûtun hükümlerine boyun eğenler ve râzı olanlar, kâfirlerdir. Nitekim İbn-i Kesir bu hususta şunları kaydediyor: "Bu ayet-i kerimede (Nisâ sûresi: 60) Hz. Muhammed (sav)'e ve diğer peygamberlere iman ettiklerini söyleyip, bununla beraber ihtilaf ettikleri hususlarda, Allah'ın kitabından ve Peygamber'in (sav) sünnetinden ictinap edip, insanların kendi akıllarına göre (beşeri kanunlarla) hüküm vermesini istiyen kişinin iman iddiasını Allahû Teâla (cc) reddetmektedir."(7).
  Bugün dünyada; vahyi inkâr ederek, insanların çoğunluğunun rızasına göre kurulduğu iddia olunan bütün demokratik sistemler, Allah (cc)'ın hükümlerine mukabil ve onların yerine geçmek üzere hükümler icad etmektedirler.
  Dolayısıyle bütün demokratik sistemler, bu noktada "tâgûtî" özellikler taşırlar. Bu bir anlamda bütün ideolojik sistemler için geçerlidir. Daha genel bir ifade ile, İslâm dışındaki bütün sistemler, tâgûtîdir. Tâgûtların hükümlerine göre yönetilen bütün yerler de dâru'1-harp durumundadır. O beldelerde yaşayan mü'minlerin Allah (cc)'ın indirdiği hükümlerin gâlip gelmesi uğruna cihad etmeleri farz-ı ayndır." Şurası unutulmamalıdır ki, tâgûtun hükümlerine "evet" diyenler, Allahû Teâla (cc)'nın dinine küfretmek durumundadırlar. Bunu ister bilerek-ister bilmeyerek yapsınlar durum asla değişmez. Çünkü Hz. Âdem (as)'den itibaren bütün peygamberlerin insanlara; "Allah'a ibadet edin, tâgûta kulluktan kaçının" diye tebligat yaptıkları "muhkem âyetlerle" sabittir. Tâgûtun hükümlerini inkâr etmeyen ve tâgûtî güçlerle mücadele vermeyen kimse, ne kadar âlim olursa olsun, "müsteşrik" çizgisini asla geçemez.

  KAYNAKLAR
  (1) Râğıb el-Isfahani, Müfredat. "Ta-ğa" mad. (Nakleden: Tevhid Gazetesi, 21 Mayıs 1979, Sayı: 22, sh.6).
  (2)Muhammed ibn-i Cerir, Camiû'I Beyan fi Tefsirû'l Kur'ân, Mısır 1324, Meymeniyye Mtb. c. III, sh.13.
  (3)Nahl sûresi: 36.
  (4)Nisâ sûresi: 76.
  (5)Hüsnü Aktaş, Medeni Vahşet, Ank.1981,(53. bsm.)sh.140,"Evet, sadece İki Yol" başlıklı bölüm.
  (6)Nisa sûresi: 60.
  (7)İbn-i Kesir, Tefsirû'l-Kur'ân'il-Azîm, Beyrut,1969, Dâru'1-Marife Yay. c. I, sh.519.
  Yusuf KERİMOĞLU

 2. #2
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.556
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Cevap: Tagut Nedir? - Tagut Kimdir

  Tagut Nedir? - Tagut Kimdir - 2

  Tağut:Put Şeytan. Allah'a isyan eden ve insanları isyana davet eden. Allah'ın hükmünü tanımayarak, büyüklük taslayan, insanları Allah'a kulluktan engelleyen ve dolayısiyle kendisine kulluk ettiren her kişi, kurum, kuruluş, ideoloji.
  Hikmet sahibi yaratıcının iradesi, insanoğlunun hem hidayete hem de dalalete müsait olarak yaratılmasını istedi. İki yoldan hangisine gideceğini kendisinin hür iradesiyle seçmesini irade buyurdu. Bilahare bu iki yoldan hangisine gideceğini kendisinin serbestçe seçebilmesi için akıl verdi. Ve insanoğlunun çevresinde bulunan kainata göze, kulağa, kafaya, gönle ve duyguya hitap eden deliller serpiştirdi, gece ve gündüz hangi yöne yönelirse yönelsin bu delillerle karşılaşmasını temin etti... Bütün bunlara rağmen yine de rahmeti ilahi kullarının sadece beş duyu organı ve aklın eline terk edilmemesini irade buyurdu ve bunun için akla da ölçü olacak değişmez prensiplerini peygamberleri vasıtasıyla gönderdi. Bunları şeriatında açıkladı. Akıl her ne zaman zor şeyle karşılaşsa o kaynağa başvurur ve yaptığı şeyin iyi mi kötü mü olduğunu, doğru mu, eğri mi hareket ettiğini bu sabit ölçeğe göre ölçer. Ve o zaman değişen arzuların peşinde koşarak bocalayıp durmaz. Bunun ötesinde Allah peygamberleri herkesi zorla imana getiren birer zalim kılmadı, sadece tebliğ vazifesi ile mükellef kıldı.
  "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (Bakara-256)
  Peygamberlerin vazifesi tebliğden ibarettir. Bir tek Allah'a ibadeti emreyler, geriye kalan her türlü putperestlikten, şehvet ve arzuların mahkumiyetinden sakınmalarını bildirir.
  "Ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapardık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi! "(Nahl-35)
  "Eğer (size tebliğ edileni) yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de (kendilerine tebliğ edileni) yalan saymışlardır. Peygambere düşen, yalnız açık bir tebliğdir."(Ankebut-18)
  Peygamberlerin getirdiklerine iman ve itaat etmemekle kalmayıp, Allah'a ve peygamberlerine düşmanlık etmek, dinden uzaklaştırmak ve insanları buna zorlamak. Kendi koyduğu kanun, yaşam düzenine insanları itaate zorlayan, Allah'ın şeriatının üzerinde kaim olmayan her türlü hüküm. Allah'ın hakkına tecavüz eden her çeşit düşmanlık. Allah'ın uluhiyetine(Allah’ın Tek İLAH oluşu), rububiyetine(Allah'ın Tek RAB oluşu) hakimiyetine ve sulta hakkına karşı gelmek ise zulmün ve haddini bilmezliğin en çirkin ve şeni şeklidir. Ve bu hareket hem lafız itibariyle , hem de mana itibariyle tamamen tağut kelimesinin muhtevası içerisine girer.
  "Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğut tur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar."(Bakara-257)
  "Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur! "(Nahl-36)
  Ehli Kitap a gelince(Kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanlar) bunlar hahamlarına ve rahiplerine ibadet ediyor değildiler. Ancak Allah'ın şeriatını bırakıp onların koydukları prensiplerin peşinde gittikleri için Allahü Teala onları peşinde gittikleri kimselerin kulları olarak isimlendiriyor. Ve müşrik kelimesiyle kastedilen mana da budur. Yani onlar haddini aşan zalim tağuta kulluk etmektedirler. Allah'ın hakkına tecavüz eden zalim idarelerin kullarıdırlar. Haddi zatında onlar idare eden kimselere secde ve rüku manasıyla birlikte ibadet etmiyordular. Ancak taat(itibar etmek, itaat) ve ittiba(tabi olmak) şekli ile kulluk ediyorlardı. Ve bu hareket de sahibini Allah'a kulluk hududundan ve Allah'ın dininin çerçevesinden dışarıya çıkarır.
  "Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağut’a inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tâğutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor."(Nisa-60)
  "Kendilerine Kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve bâtıla (tanrılara) iman ediyorlar, sonra da kâfirler için: "Bunlar, Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar! "(Nisa-51)
  "Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. "(Beyyine-5)
  Tağut a kulluktan insanı ancak onu reddetmesi ve yalnızca ve yalnızca Allah'a kulluk kurtarır. İşte asıl kurtuluş ve işte güzel son da budur.

  "Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar."(Bakara-257)
  Şunu da belirtmek gerekir ki; İslam, dini hususunda Müslümanlarla muharebe etmeyen devlet ve şahıslarla güzel muamele edilmesini kat'iyyen menetmez. Velev ki, başka bir dine inansalar da... Fakat Allah'ın dini ile harbeden, düşmanlık besleyen, insanları Allah'a kulluktan men ederek parası, gücü, kudreti, yardımcıları ile kendisine kulluk ettiren her kişi ve kuruluş Müslüman’ın dostu olamaz. İnanan ve İnanmakla kalmayıp İnandığı gibi yaşayan Müslümanlara düşen onların zulüm düzeni yıkmak, Allah'ın adaletini getirmektir.
  "İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut (bâtıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır." (Nahl-76)

+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. ??????
  Refback Bu Konu
  02-26-2017, 08:56 PM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  01-08-2017, 01:07 PM
 3. Yandex
  Refback Bu Konu
  08-31-2013, 03:39 PM

Benzer Konular

 1. Tagut Nedir? - Tagut Neye Denir?
  By Karani in forum Fıkıh
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07-20-2013, 02:09 AM
 2. Tagut Nedir? Tagut Kime Denir - Taguta Muhakeme
  By MuHaMMeD in forum Kuranı Kerim Tefsiri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07-29-2012, 02:40 AM
 3. Tagut Nedir? - Tağut tanımına girenler
  By MuHaMMeD in forum Kuranı Kerim Tefsiri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-29-2012, 02:34 AM
 4. Tagut Nedir? Tagut tuğyan azmak azıtmak azgınlık
  By MuHaMMeD in forum Kuranı Kerim Tefsiri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-29-2012, 02:32 AM
 5. tagut kelimesinin anlamı nedir islami -dini bilgi
  By seref_er in forum İslami Sözlük
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-03-2009, 11:28 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379