Zümer suresi - Kuranı Kerimin 39 suresi zümer suresi

Zümer sûresi Kur'ân-ı Kerîm'in 39. sûresi olup yetmiş beş âyet-i kerîmedir. Cennetlikler ile cehennemliklerin, hakkı kabul edenler ile etmeyenlerin zümreler hâlinde cennete ve cehenneme sevk edileceklerini beyan buyurduğu için "Zümer Sûresi"; cennetliklerin gurfelerde (köşklerde) ikamet edeceğini müjdelediği için "Guref sûresi" denilmiştir.

Muhtevasının başlıcaları şunlardır: Kur'ân-ı Mübîn'in nasıl bir hidayet vesilesi olduğu, Allâhü Teâlâ'ya itaat edenler ile etmeyenlerin hâlleri ve akıbetlerini, Kur'ân-ı Azîm'i kabul etmeyip de redde cür'et edenlerin nasıl bir felâkete mâruz kalacaklarını haber verir, günahlarından tevbe edenlerin Allâh'ın mağfiretine nâil olacaklarını, kıyâmet gününün hallerini ve mü'minlerin cennetlere sevk edileceğini müjdeler, kâfirlerin de cehenneme sevkedileceklerini hatırlatır, Meleklerin Arş-ı ilâhi etrafında tesbih ve hamd ile meşgul olacaklarını beyan eder.

Zümer sûresi 53. âyet-i kerîmesi en ümidli âyet olup meâli şöyledir: "De ki: Ey nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım! Allâh'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur, şübhesiz ki o öyle Gafûr, öyle Rahîm o." Bu mübarek âyet Allâhü Teâlâ'nın ehl-i îman hakkındaki rahmetinin genişliğini, mağfiretinin büyüklüğünü bildiriyor. İnsanları daha fırsat elde iken Allâh'a dönerek hayatlarını tanzime ve onun emirlerine teslimiyete teşvik buyuruyor.

Müşrikler, biz nasıl müslüman olabiliriz ki, birtakım putlara ibadet etmiş ve insanları öldürmüş ve şirke düşmüş bulunmaktayız, demişler. Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nazil olmuştur. Kendi kusurunu bilip de tevbe edip aff dileyen kullarını, Allâhü Teâlâ dilerse af edecek vaktiyle olan küfür ve günahından dolayı azap etmeyecektir. Velev ki, günahları denizin köpüğü kadar çok olsun.

Zümer sûresinin 54. âyet-i kerîmesinde de "...(ümidi kesmeyin de) başınıza azâb gelmeden evvel tevbe ile Rabb'inize dönün ve ona tam bir samimiyetle teslim olun. Sonra kurtulamazsınız." buyrulmaktadır.