Akika Kurbanı

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana “akika kurbanı” denilir.

Esasen akika, Arapça’da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akika kurbanı kesildiği gün çocuğun başı da tıraş edildiği için kurban bu adı almıştır.

Akika kurbanı Hanefiler’e göre mubah (bazı rivayetler-de mendup), diğer üç fıkıh mezhebine göre sünnet, Zahi-riler’e göre vaciptir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kes-miş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için akika kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem’in bu tür uygulama ve tavsiyeleri dini bir gerek-lilik şeklinde değil de doğum, düğün gibi mutlu olayla-rın yakın çevreye duyurulması, sevincin onlarla payla-şılması ve neticede sosyal yapının ve dayanışmanın sağlamlaştırılması yönünde tedbir ve örnekler (sünnet, nafi-le ibadet) olarak algılanması daha doğru olur.

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edil-mesi de tavsiye edilmiştir.

Kurban olmaya elverişli her hayvan akikaya da elve-rişlidir. Kesilen bu kurbanın etinden kurban sahibi ve aile fertleri, yakın dostları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.

islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Akika Kurbanı islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi