Mesnevi-i Nuriye -İtizar

Fihristi hitâma eren Mesnevî-i Nûriye hayatın hayatı ve gâyesi ve en yüksek hakikat olan imanı; taklitten tahkîke, tahkikten ilmelyakîn mertebesine, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakin derecesine ve daha sonra da hakkalyakîne ulaştıran muazzam ve muhteşem ve pekçok risâleleri tazammun eden muhît ve hârika bir eserdir.
Bu eserin hakîki kıymetini tebârüz ettirecek en hakîki fihristi yine onun azîz ve muhterem müellifi Üstadımız yapabilirdi. Bizim çok kısa anlayışımız ve zayıf idrâkimiz ve kasır fehmimiz ve Arapçaya olan vukufsuzluğumuz, ulemâ-i mütebahhirînin katresine bahr dedikleri bu emsâlsiz eserin fihristini kârilere pek noksan olarak takdim etmemizin âmilleri olmuştur.
Muhterem kâri! Bu fihriste bakıp da tılsım-ı kâinatın keşşâfı, hakâik-ı eşyanın miftâhı, hikmet-i hilkatin dellâlı olan bu mânevî hazîne hükmündeki mecmuayı da o mîzan ile tartma. Çünkü, bizdeki acz ve noksanlık o mecmuanın kıymetiyle mebsûten değil, mâkusen mütenasiptir.
Güneşin bir zerre cam parçasındaki timsâline bakıp da, "Güneş de bu kadardır" deme. Çünkü, o zerre, kâbiliyeti kadar o güneşten feyiz alır. Sen ise âyinenin büyüklüğü nisbetinde o mânevî şemsten feyiz alacaksın.
Hem bu mecmuada bulunan yüzlerce "İ’lem"lerden yalnız pek az bir kısmının pek şüz’î bir mânâsı yalnız işaret için zikredilmiş. Yoksa herbir risâle, hattâ herbir "İ’lem" için bu Mesnevî fihristinin mecmuu kadar bir fıhrist yapmak lâzım elirdi. Buna da ne bizim iktidâr-ı ilmimiz ve ne de makam ve ne de zaman müsâit değildir.
Mustafa Gül Ve Tahiri Mutlu

Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, herşeyi hikmetle yaparsın. (Bakara Suresi:32) Yâ Rabbi! Peygamberlerin Efendisi Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Âli ve bütün Ashâbı hürmetine şu noksan fihristi en güzel sûrette kabul eyle. Duâmızı kabul eyle. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.