Hacet Namazıİnsanlar hayatları boyunca birçok şeyeihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalıkveya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimseihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlaragötürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tanyardım istemelidir. Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:"Kimin Allah'tan veya insanlardan birdileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyipsena etsin, Allah resulüne salat ve selam getirsin. Daha sonra şöyle desin:La ilahe illallahü'l-halımü'l-kerım.Sübhanallahi Rabbi'l-arşi'l-azım. Elhamdü lillahi rabbi`l alemın; Es'elükemücıbati rahmetike ve azaime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbinve'l-ganımete min külli birrin ve's-selamete min külli ism. La teda' lı zenbenilla gaferteh; ve la hemmen illa ferrecteh; vela haceten hiye leke rıdan illakadayteha. Ya Erhame'r-rahimın!" (Tirmizı, "Salat", 140, 348).Hacet namazı dört veya on iki rek`at olarakkılınır. Dört rek`at olarak kılındığı takdirde birinci rek`atında Fatiha'dansonra üç ayetü'l-kürsı, diğer üç rek`atında ise Fatiha'dan sonra birer kereİhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilenhacet duasını okur ve isteğini Cenab-ı Rabbi'l-alemın'e iletir."Hak tecellı eyleyince her işi asan ederHalk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.

HACET NAMAZI NEDİR? HACET NAMAZI NASIL KILINIR?
Yaşam - 15 Kasım 2013 17:56
HacetNamazı Nedir? Hacet Namazı Nasıl Kılınır?, Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır? HacetNamazı Kaç Rekattır? Hacet Namazı'nda Hangi Süreler Okunur. İşte bu sorularıncevabı...
Uhrevı veya dünyevı herhangi biristeği ve muradı olan kimse, abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dörtrek'at, bir görüşe göre 12 rek'at namaz kılar. Sonra Allah'a hamd ü sena veResulüne salavatta bulunur. Daha sonra da hacet duasını okuyup istek vedileğini Allah'a arzeder.
HacetNamazı Nasıl Kılınır?
HacetNamazı, iki, dörtya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Efendimiz’in (s.a.s) rivayetine göreilk rekatta Fatiha’dan sonra üç defa ayetel-Kürsı, diğer rekatlarda Fatiha’dansonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Hacet namazıbitince Allah’a hamd ve sena, Resulullah’a salat ve selamdan sonra,peygamberlerin duaları da eklenerek bir hacet duası okunması sünnet. Çeşitlihacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasınıokuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur. Dualarokunurken, çekilen acının tesiriyle tamamen Cenab-ı Hakk’a yönelip, ıztırarhaliyle yakarmak gerekir.
Hacetnamazının ne zaman,nasıl kılınacağı ve ne okunacağı hususunda insan,ruh haline göre hareketedebilir. Öyle ki bazı sıkıntılar ve istekler anlık olabilir. Geneldeperşembeyi Cumaya bağlayan gece Hacet Namazı kılmanın daha evla olduğubelirtilmektedir.
HacetNamazı birhaksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimsedenhaber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılanbir dert veya arzu varsa Yatsı veya teheccüt namazından sonra hacet namazıkılınır. Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslam alemininmaruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyayahakim olması için kılınacak hacet namazlarının ise 40 gün veya daha fazla birsüreye yayılması gerekir.
HacetNamazına niyetedilir. Namazda asagidaki ayetler okunur:

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 ayetel Kürsı
2. Rekatta: Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.
2. Rekatin sonunda: Ettehiyyatü +salli +barik
3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.
4. Rekatta: Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.

Rekatin sonunda: Ettehiyyatü + Allahümme salli + Allahümme barik +Rabbenaduaları.
Namazdan sonra dua edilir ve hacetne ise Allah'tan o istenir.
Hacetduası şudur: Allahümme innı es'elüke tevfıkaehli'l-hüda ve a'male ehli'l-yakıni ve münasahate ehli't-tevbeti ve azmeehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüdeehli'l-verai ve irfane ehli'l-ilmi hatta ehafük. Allahümme innı es'elükemehafeten tahcizünı an ma'siyetike hatta a'mele bi-taatike amelen estehikkubihi rıdake ve hatta ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisaleke'n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi'l-ümuri ve husnezannin bik. Sübhane Halikı'n-nur...
Meali: Allah'ım! Senden hidayet ehlinin başarısını, yakınehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korkuehlinin ciddiyetini, senin rızana rağbet gösterenlerin talebini, takva ehlininibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım.Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, taki sana itaat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızana ereyim, sendenkorkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için halisnasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zanbesliyeyim... Nurun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekais ve kusurlardanmünezzehtir...