İtikafın bozan seyler nelerdir

ŞER'İ BİR MAZERET BULUNMADAN MESCİDDEN ÇIKMAK: Hz. Aişe (r.anha) Validemizden rivayet edilen: "Resul-i Ekrem (sav) İ'tikaf ettiği zaman mescidden çıkmazdı. Sadece kaza-i hacet için çıkardı"(124) Hadis-i Şerifini esas alan Hanefi fukahası: " İ'tikafa giren kimse; özürsüz olarak mescidden çıkarsa, ister kasden, ister sehven olsun İ'tikafı bozulur"(125) hükmünde ittifak etmiştir. Mu'tekif İ'tikaf yaptığı mescidde yer, içer ve uyur. Çünkü bunların mescidde yapılmaları mümkündür. Ancak İ'tikafa girdiği mescid "Cum'a Mescidi" değilse güneş zeval noktasına vardığı zaman çıkabilir.(126) Büyük ve küçük abdest için (Kaza-i Hacet) evine gitmesi İ'tikafa zarar vermez.
CİM'A VE CİM'ANIN MUKADDİMELERİ DE İ'TİKaFI BOZAR: Kur'an-ı Kerim'de "Mescidlerde İ'tikafda bulunduğunuz zaman kadınlarınıza yaklaşmayın"(127) hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası: "İ'tikafa giren kimsenin cim'a yapması haramdır. Cim'anın davetçileri (Öpmek, okşamak vs..) için de hüküm aynıdır. Cim'a ve cim'anın davetçileri; kasden veya şehven yapılsın durum değişmez. İ'tikaf bozulur"(128) hükmünde müttefiktir. Ancak düşünmekle veya bakmakla inzal vaki olursa, İ'tikaf bozulmaz. İhtilam olmanın da İ'tikafa zararı yoktur.
BAYILMAK VEYA CİNNET GETİRMEK İ'TİKaFI BOZAR: "İ'tikaf yapan mükellefe; birkaç gün baygınlık veya cinnet arız olursa; İ'tikafı bozulur. Bu kimse; iyileştiği zaman yeniden İ'tikafa başlar. Zira İ'tikafı kaza etmesi vaciptir."(129)