Aşura Günü Oruçun Hükmü nedir

Bize Ebuasim,Umer ibnu Muhammed'den; o da Salim'den; o da babası İbn Umer'den tahdîs etti. İbn Umer (R): Peygam­ber (S): "aşura günü, insan isterse oruç tutar" buyurdu demiştir
ezzuhrî şöyle dedi: Bana Urveibnu'zZubeyr haber verdi ki, aişe (R) şöyle demiştir: Rasulullah (S) aşura günü orucu­nun tutulmasını emretmiş idi. Ramazan orucu farz kılınınca isteyen aşura orucunu tuttu, isteyen tutmadı.
aişe (R) şöyle demiştir: Cahiliyet devrinde Kureyş aşu­ra günü oruç tutar idi. (Hicretten evvel) Rasulullah da aşura orucu tutardı. Medine'ye geldiği zaman da (mu'tadı üzere) bu orucu tuttu ve sahabîlerine de bu orucu tutmalarını emretti. (İkinci sene) rama­zan orucu farz kılınınca aşura günü orucunu terketti. Artık isteyen bu orucu tuttu, dileyen de onu terketti.
Humeyd ibnu Abdirrahman, Ebu Sufyan'ın.oğlu Muaviye'den işitti ki, Muaviye (R) hacc ettiği (44. hicret) yılında aşura günü Peygamberin minberi üzerinde yaptığı hutbede şöyle diyordu: Ey Medine ahalîsi! alimleriniz nerede? (Biliniz ki) ben Rasulullah(S)'tan şöyle buyururken işittim: "Bu gün aşura günüdür., aşura günü oruç tutmak sizlere farz kılınmamıştır. Halbuki ben oruçluyum. Dileyen oruç tutsun; dileyen de iftar etsin"
İbnu Abbas (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) Medi­ne'ye geldiğinde Yahudîler'in aşura günü oruç tuttuklarını gördü de:
"Bu ne orucudur? diye sordu. Yahudiler:
Bu gün iyi bir gündür. Bu gün Allah'ın İsraîl oğulları'nı düş­manlarından kurtardığı bir gündür. Musa Peygamber (bu ilahî lutfa şükr olarak) bu gün oruç tutmuştur, dediler.
Rasulullah:
"Biz Musa'ya sizden daha ziyade haklıyızdır" buyurdu da (Mekke'deki gibi) o günü oruç tuttu, ve sahabîlerine bu orucu tut­malarını emreyledi
Ebu Musa (elEş'arîR) şöyle demiştir: Yahudiler bu aşura gününü bir bayram saymakta idiler. Peygamber (S) sahabîleri­ne: "Bu gün sizler de oruç tutunuz!" buyurdu.
İbn Abbas (R) şöyle demiştir: Ben Peygamber(S)'i baş­kası üzerine üstün tuttuğu bir günde oruç tutmaya samîmi kasd ve azmeder görmedim; ancak şu aşura günü ve bir de şu ramazan ayı müstesna
Selemetu'bnu'1Ekva' (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) Eşlem kabilesinden (Hind ibnu Esma isminde) bir adama, insan­lar içinde şunu i'lan et diye emretti: "Her kim yemek yediyse günün geri kalanında yemekten kendini tutsun! Yememiş olan kimse ise oruç tutsun. Çünkü bu gün aşura günüdür"